Европейски оперативни програми

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2008

Част III. Повишаване ефективността на българските предприятия - приоритет на програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".

В продължение на развитата тема в броеве 1/2008 г. и 2/2008 г. на сп. Инженеринг ревю, посветена на приоритетите по европейската програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", в настоящата публикация представяме втората приоритетна ос от програмата.

Нейната цел е повишаване на ефективността на българските предприятия и развитие на благоприятна бизнес среда в страната. Бенефициенти по приоритета са предприятия от производствения сектор и сектора на услугите; обществени и неправителствени организации, предоставящи услуги в подкрепа на бизнеса и/или действащи като бизнес инкубатори; обществени тела, образователни институти и изследователски организации, неправителствени организации и други, включени в клъстърна мрежа.

Дейностите по този приоритет са концентрирани в четири групи операции - подобряване на технологиите и управлението в предприятията, създаване на подходяща инфраструктура, въвеждане на енергоспестяващи технологии и насърчаване на бизнес кооперирането.

Подобряване на техноло-гиите и управлението в предприятията

Като част от подкрепата по тази операция, предприятия ще получават средства за инвестиции в съвременни материални и нематериални активи, насочени към подобряване и разширяване на бизнес дейностите им, подобряване на управлението, въвеждането на нови продукти, услуги и процеси в компаниите, стъпването на нови и разширяване на съществуващи пазари и др. Сред приоритетните дейности ще бъде и закупуването и въвеждането на иновативни технологии. Предприятията ще бъдат подкрепяни и за постигане на съответствие с международно признати стандарти - въвеждане на системи за управление на качеството, екологични стандарти, управленски системи, базирани на информационни технологии, добри управленски практики и др.

Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса

Втората група операции включва финансиране на организации в подкрепа на бизнеса. Мрежата от подобни организации ще включва институции, които подпомагат предприемачеството и предоставят широк набор от информационни и консултантски услуги за стартиращи и съществуващи фирми. Членовете на мрежата ще предлагат бизнес консултации за стартиране и ръководене на бизнес, включително бизнес планиране, маркетинг, финансово управление, правни съвети и др. Едновременно с това ще се предоставят и специализирани информационни и консултантски услуги, свързани със специфични стандарти и изисквания към отделните сектори, включително опазване на околната среда, свързване с подходящи партньори за износ и др.

Мрежата от организации в подкрепа на бизнеса ще изпълнява ролята и на информационни и промоционални бюра за Оперативна програма „Конкурентноспособност" и ще подпомага предприятията в подготовката на проектни предложения. Организациите в подкрепа на бизнеса ще бъдат включвани в мрежата, след като преминат конкурсна процедура и покрият определени изисквания, които ще гарантират качеството на предлаганите услуги.
Новият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top