Европейски оперативни програми

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2008

Част II. Приоритети на програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"

В края на 2007 г. стартираха процедурите за първите грантови схеми в рамките на програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013", по които бизнесът ще може да кандидатства с проекти за усвояване на средства от структурните фондове на Европейския съюз. В продължение на темата от миналия брой, в този и следващия брой на сп. Инженеринг ревю ще разгледаме първите две приоритетни оси на програмата и откритите процедури за финансиране на проекти по тях.

Приоритет 1: Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности.

Бенефициенти по Приоритет 1 ще бъдат български предприятия с потенциал за развитие и комерсиализация на иновации и обществени или частни организации, които създават и управляват офиси за технологичен трансфер, технологични бизнес инкубатори, технологични паркове и др. Дейностите по първия приоритет от програмата са концентрирани в две основни групи операции, първата от които е:

Подкрепа на иновациите в предприятията и защита на индустриалната собственост

Операциите осигуряват подкрепа за стартиращи или съществуващи предприятия с иновативен потенциал. Целта е да се преодолеят различията между предприятията и научните институти, което ще подобри производителността на фирмите, развитието на нови и подобрени продукти и услуги с по-висока добавена стойност, както и подобряване на производствените методи, процеси и проникването им на пазара. Приоритетно ще подкрепя стартиращи фирми в начална фаза на съществуване, като ще им бъде предоставяна интегрирана подкрепа за различни дейности като бизнес консултиране, начални инвестиции в активи, както и за въвеждане на продуктите им на пазара. Очакваният резултат е увеличаване броя на високо иновативните пазарноориентирани предприятия в българската икономика.

Оперативната програма ще подкрепя фирми за осъществяване на научноизследователска и развойна дейност (НИРД), включително предпроектни и индустриални проучвания и предпазарно развитие, и от друга страна, интегрирана подкрепа (консултации, инвестиции, обучения), необходими за въвеждането на продуктовите или технологичните иновации в производствената или управленската им практика. В резултат на тези дейности се очаква да се повишат успешните НИРД проекти от предприятията, както и ще се увеличат общите разходи за научна и развойна дейност от страна на фирмите. Предприятията ще получават подкрепа за наемането на научни работници и други специалисти, които да изпълняват собствени научни проекти. Целта е увеличаване на заетостта сред изследователите и висококвалифицираните техници.

Приложен характер на научната дейност

В допълнение, за да се внедрят най-иновативните решения и научноизследователски резултати в икономиката ни, ще се подкрепят програми за докторантури с висок приложен потенциал. Предварително подписан договор с предприятие или консорциум от предприятия ще осигурява бъдещото им приложение, при успешен резултат от разработките.

За да се осигури защита на разработените иновации от българските предприятия и научни организации, ще се предоставя подкрепа за защита на индустриални права чрез национални и международни приложения и регистрации на патенти, търговски марки и дизайн.

Втората група операции по приоритет 1 на програмата включва:

Подобряване на проиновативната инфраструктура

Целта на тази група операции е създаването на благоприятни условия за развитието на иновативни предприятия и укрепване капацитета на българските научни организации за въвеждане на научноизследователски и развойни дейности.

Финансирането ще бъде насочено към различни видове организации в подкрепа на бизнеса, които предлагат професионални консултантски услуги за иновативни стартиращи фирми и съществуващи иновативни предприятия. Средства ще се предоставят за създаването и/или разширяването на центрове за технологичен трансфер, технологични инкубатори, технологични платформи, технологични паркове и др.

Създаване на национална иновационна мрежа

За да се осигури достатъчен „поток" от иновативни идеи в икономиката, научните организации ще бъдат подкрепяни за придобиване и/или обновяване на съществуващо приложно оборудване, при условие че съществува ясно изразено търсене от страна на бизнеса в конкретната научна сфера, както и доказана необходимост от подобно оборудване и потенциал за широко приложение на очакваните НИРД резултати в националната икономика.

За да се постигне максимален ефект от дейностите на отделните „играчи" в иновационната система, ще се изпълнява група от свързани операции, като например създаване на „национална иновационна мрежа", обединяваща иновативни предприятия и организации, както и високоскоростна широколентова инфраструктура, която да свързва всички участници в мрежата.

 

Продължава в брой 3
на сп. Инженеринг ревю.
Top