Филтър ЕООД - Когенерационните модули са подходящи за производство на биогаз в пивоварни

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2013

Пивоварните са изключително интересен обект за внедряване на съвременни, енергоефективни и екологосъобразни решения за производство на енергия и за оптимизация на енергийното стопанство.

От една страна, технологията на пивопроизводството включва процеси, които се нуждаят както от топлина под формата на пара или топла вода, така и от студ, електроенергия, вода и др. ресурси, чието управление е от основно значение за ефикасно производство. От друга страна, наред с ценния продукт, производството е неизменно съпътствано от отпадъци, каквито са бирената каша и бирената мая. Това са органични отпадъци, чиято обработка и депониране следва да се решат по подобаващ начин. Горните факти, подсилени от непрекъснато увеличаващите се цени на енергоносителите, са предпоставка за търсене на решения, които да оптимизират производствените процеси в това отношение.

Производството на биогаз е комплексно решение за оползотворяване на органичния отпадък и използването му като конкурентна суровина за производство на енергия. Биогазът се произвежда чрез анаеробна ферментация на органичния отпадък. От един тон смесен "бирен" отпадък се получават около 120-140 m3 биогаз с калоричност до 5-6 kWh/m3. Биогазът, от своя страна, може да захрани когенерационен модул за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Топлинната енергия е възможно да се оползотвори под формата на топла вода и пара, а чрез добавяне на абсорбционна хладилна машина - и под формата на студ. Генерираната електрическа енергия може да задоволи собствени нужди на предприятието или да се продаде в мрежата на страната като енергия от ВЕИ.

Когенерационните модули на GE Jenbacher са специално конструирани за изгаряне на различни видове газ, в т. ч. и биогаз. Дългогодишният опит и практика са превърнали биогазовото гориво в стандарт за тези машини. Референциите в световен мащаб по отношение на биогаз в пивоварни са с 14 модула в Европа, Америка и Азия с обща инсталирана мощност 22.6 MW и топлинна мощност 13.6 MW.

Като официален дистрибутор и сервизен партньор на GE Jenbacher за България, Филтър може да предложи съвременни решения за намаляване на енергоемкостта и повишаване на екологичността на производствения процес в пивоварните.

Филтър ЕООДНовият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top