Газификацията на столицата следва развитието на града

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2009

Инж. Пламен Хитев,
изпълнителен директор на „Софиягаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Овергаз Инк.” АД, пред сп. Инженеринг ревю


Уважаеми г-н Хитев, в каква посока и с колко, според вас, ще се променя съотношението между цените на природния газ и другите енергоизточници през настоящата година?
Интересът на настоящите и бъдещите ни клиенти към цената на природния газ е разбираем. Естествено, разликата между алтернативните горива и природния газ ще се запази. Разбираемо, тази разлика е в полза на природния газ. Трудно ми е да кажа точна цифра, тъй като цената на синьото гориво се базира на цената на петролните продукти и на самия нефт. Съдейки от съобщенията на Булгаргаз за 33% по-евтин газ, бихме могли да очакваме сериозно понижение на цената му в краткосрочен период. В средносрочен период стойността му ще зависи в голяма степен от цената на киловатчас електроенергия.
Не мислите ли, че в последно време цените на първичните енергоизточници се определят по-скоро административно?
Това е изкривено ценообразуване и би могло да доведе до сериозни “изненади”. За съжаление, те ще бъдат “консумирани” първоначално от промишлените производители, а по-късно ще рефлектират и върху крайните потребители. Всяко изкуствено задържане на естественото повишаване на една цена би могло да доведе до скокообразното й нарастване. Не е трудно да намерим подобни примери в близката ни история.
Съдейки от направените от нас анализи, за момента цената на природния газ е по-ниска дори от цената на топлинната енергия, средно за топлофикационните дружества в страната. И в бъдеще разликата в цените на природния газ и другите енергоносители не само ще се запази, но и ще се задълбочава.
Ако се върнем на газификацията на София, каква е равносметката до момента?
От получаването на лиценза през 2004 година досега сме изградили газоразпределителна мрежа с дължина приблизително 500 км. Същевременно използваме и свободния капацитет на други мрежи. Газовата инфраструктура на „Софиягаз” ЕАД е разположена предимно в южната дъга на столицата. Развиваме основно зоните, в които отсъства централна топлофикация. Става дума за райони, в които има бурно строителство, без алтернатива за отопление.
Защо се насочихте основно към кварталите от южната дъга на столицата?
От законова гледна точка не съществува ограничение нито на направленията, нито на темпа, с които да развиваме газопреносната мрежа в София. Напълно естествено, обаче, търсим възможности за ефективно използване на наистина огромните инвестиции, необходими за изграждане на газоразпределителната мрежа. Затова се насочваме към райони, в които с пълна сила се проявява ефектът от използване на природен газ. Благодарение на съвременното строителство, отличаващо се с добри топлотехнически характеристики и относително ниски загуби на енергия, потребителите спестяват още повече от разходите за енергия. Това е изключително важно за всяко предприятие и домакинство, защото енергията ще бъде произвеждана на все по-висока цена в бъдеще.
Говори се, че има негласно споразумение газификационната мрежа да заобикаля топлофицираните квартали.
Не може да има никакви ограничения в развитието на газовата инфраструктура, освен записаните в лицензионния договор, който обхваща газификацията на община София и община Божурище. Всяко споразумение с топлофикационни дружества би било картелно, а ние не използваме подобни методи.
В каква посока ще развивате мрежата през следващите години?
На всеки пет години „Софиягаз” ЕАД представя на ДКЕВР план за развитие на газоразпределителната мрежа. Същевременно цикълът ни за дългосрочно планиране е десетгодишен, а краткосрочните ни планове зависят от моментната икономическа обстановка. Например, наскоро актуализирахме стратегията за развитие на дружеството за периода 2009–2019 година. Според направените разчети, планираме изграждането на още около 1000 километра мрежа, която да обхване 100% от южните райони на столицата, както и навлизане до всички логистични и индустриални зони в северната част на града. Най-общо, развитието на газоразпределителната мрежа следва развитието на населените места, за да обезпечи енергийните потребности на съответните консуматори.
Ще достигнем ли европейските си партньори като обхват на газификационната мрежа?
Разбира се, това, което сме постигнали към днешна дата, никак не ни задоволява. Ако газификацията на София бе започнала по-рано, вероятно днес щяхме да имаме не 500, а 1000 километра мрежа. Наваксването на закъснението, обаче, трябва да се извършва в условия на икономическа ефективност.
Имайте предвид, че късното развитие на фона на някои други държави има своите преимущества. Например, ние използваме полиетилен висока плътност, а не стомана.
Работите ли в посока приобщаване на собствените газопроводи на индустриалните предприятия към общата мрежа?
В миналото, когато не е съществувал лицензиант, всяко предприятие е инвестирало в изграждането на собствен газопровод. По силата на българското законодателство, до 2011 година „Софиягаз” ЕАД трябва да изкупи всички тези газопроводи, за да ги приобщи към газоразпределителната мрежа. В момента сме свидетели на следния парадокс – има улици, по които минават няколко отделни газопровода. Представете си каква загуба на пари е това! Някои от газопроводите са строени с капацитет, който значително надхвърля текущите нужди на промишления консуматор. По страшното е, че предприятията нямат ресурс да изграждат, поддържат и експлоатират съоръжения с повишена опасност като газоразпределителните мрежи. Резултат от това са авариите, някои от които – много сериозни. За съжаление, трябва да кажа, че към настоящия момент търговските преговори за изкупуване на собствените газопроводи не са много успешни.
Ефективността и надеждността на работа на една газова инсталация зависи и от качеството на проектиране и изпълнение.
Засягате болна тема. През последните пет години на бурно развитие на строителството – на логистични комплекси, индустриални, жилищни и административни сгради, се появи необходимостта от мащабно проектиране. Това създаде предпоставки на пазара да се появят хора, които нямат нужната подготовка и знания да проектират, включително и газови инсталации. Свидетели сме и на друг парадокс – със съвременните качествени материали редица строители показаха, че е възможно да се прави лошо строителство. Затова вярвам, че кризата, на която сме свидетели в момента, ще има и оздравяващ ефект върху пазара.
Има ли реализъм в мрачните прогнози за изчерпването на природния газ?
Мрачните прогнози за изчерпването на природния газ не са от вчера. И са доста пресилени. Безспорно, някой ден той ще свърши и това ще стане толкова по-скоро, колкото по-неразумно се използва. Особено ако оползотворяването му е с нисък коефициент на полезно действие. Факт е, че откритите и изследвани находища, които още не са разработвани, могат да подсигурят по-големи количества от добиваните в момента. Затова мрачните прогнози по-скоро обслужват нечии цели.

Новости от дъщерните дружества
на "Овергаз Инк." АД


В допълнение към информацията, предоставена на редакцията от инж. Пламен Хитев, се обърнахме към пресцентъра на "Овергаз Инк." АД с допълнителни въпроси за развитието и на останалите дружества от структурата на компанията. Отговорите можете да прочетете в следващите редове.
В началото на 2009 година в Търговския регистър беше вписано вливането на дружествата Газоснабдяване Първомай и Хебросгаз в Газоснабдяване Асеновград, което вече е с ново наименование – "Овергаз Юг" АД. Предстои обединяването на дружествата в Западна България – Монтанагаз, Газоснабдяване Враца и Кожухгаз в "Овергаз Запад" АД и вливането на Варнагаз и Газоснабдяване Нови пазар в "Овергаз Изток" АД. Обединяването на дружества в Северна България в "Дунавгаз" ЕАД е факт от 2008 година и предстои промяна на името на фирмата на "Овергаз Север" АД. Крайната цел е обособяването на пет големи компании – "Овергаз Изток" АД, с център Бургас, "Овергаз Запад" АД, с център Кюстендил, "Овергаз Север" АД, с център Русе и "Овергаз Юг" АД, с център Асеновград. Доставчикът на синьо гориво за територията на столицата ще продължи да се казва "Софиягаз" ЕАД. Окрупняването на дъщерните дружества на Овергаз цели по-високата ефективност на работния процес, оптимизиране на себестойността на услугата газификация и по-добрата цена за клиентите на компанията.
За "Овергаз Изток" АД и "Дунавгаз" ЕАД, които газифицират територията на общо 25 български общини, очакваният ръст на потребяваните количества газ в периода до 2019 година спрямо 2008 година е съответно пет и три пъти. Екипът на "Дунавгаз" ЕАД (бъдещо "Овергаз Север" АД) вече е изградил 58% от газоразпределителната мрежа, а трасето за доставка на синьо гориво, построено на лицензионната територия на "Овергаз Изток" АД, е 37% от планираното до 2019 година.
Top