Газова арматура

ОВКСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 9, 2013

Арматурата за газ е сред основните елементи на газоснабдителните системи. Използва се за включване, изключване, промяна в количеството, налягането и посоката на газовия поток. На българския пазар се предлага арматура на редица европейски и световни производители като многообразието от конструкции, използвани материали и типоразмери е голямо.

Регулатори на налягане
Използваните в газоснабдителните системи регулатори на налягане са предназначени за автоматично поддържане на по-ниски стойности на налягането на газа спрямо началната му стойност. Обикновено конструкцията им включва няколко основни елемента: регулиращи органи, задвижващ механизъм, датчици, управляващ блок.

Регулиращите органи оказват непосредствено въздействие върху преминаващия газов поток с цел да се възстанови зададената стойност на регулируемия параметър. Като регулиращи органи често използвани са едноседловите и двуседловите вентили.

В зависимост от налягането регулаторите на налягане могат да бъдат за малко, средно и високо налягане. В зависимост от положението на регулиращия (спирателния) орган регулаторите могат да бъдат нормално отворени и нормално затворени.

Сред основните характеристики на регулаторите на налягане, посочвани в продуктовите каталози, са максимално допустимо входящо налягане, работна и околна температура, диапазон на входящото налягане, диапазон на регулируемото налягане.
При температурни влияния или бързо включващи се вентили може се използват предпазно-изпускателни вентили.

Предпазно-отсекателни и електромагнитни вентили
Предпазно-отсекателените вентили защитават газовите инсталации, особено полиетиленовите, от опасно превишаване на налягането. Те могат да се присъединят както пред, така и след регулатора на налягане първа степен. Възможен е монтаж с вътрешна и външна импулсна линия.

При превишаване на налягането над допустимата стойност се активира затварящият механизъм и спира (отсича) протичането на газ. Въвеждането му отново в експлоатация (деблокирането) се извършва само ръчно. Използват се за природен газ, пропан-бутан и промишлени газове. Обикновено позволяват произволно ориентиран монтаж.

Най-често вентилите са с външно електрическо задвижване или с автонтомно задвижване (налягането на газа). При автономните вентили протичането на газ се прекъсва чрез лостов механизъм, който освобождава затварящия механизъм при нарастване на налягането.
По-голямо приложение намират електромагнитните вентили.

При консуматори с голяма мощност задължителните два отсекателя успешно се заместват от сдвоени магнетвентили. Сдвоените магнетвентили се отличават с много висока надеждност и гарантират необходимата голяма плътност на затваряне. Електромагнитните вентили са устройства, които с помощта на електромагнитно задвижване, осигуряват протичането или спирането на флуиди през тръбопроводите.

Биват директни (седлови) и индиректни (мембранни), нормално отворени или нормално затворени в зависимост от тяхното приложение. Електромагнитните вентили в системите за автоматично регулиране служат като релейни органи за дистанционно управление и регулиране.

Спирателна арматура
В газопроводните мрежи от спирателната арматура широко приложение намират спирателните кранове. Предназначението им основно е да спират притока на газ при обслужване или ремонт. Основно в зависимост от вида и формата на затварящото устройство крановете се определят като сферични, конусни и цилиндрични.

В газопреносните мрежи най-широко приложение намират крановете със сферичен и конусен затварящ елемент, като често се използват кранове с ръчно задвижване. Поставят се на главни и пилотни линии преди газовите уреди. Основни предимства на крановете са висока херметичност, ниско хидравлично съпротивление и добро бързодействие.

Надеждната експлоатация се обуславя от факта, че газът не обтича уплътняващите повърхнини. По този начин се предотвратяват ерозийните процеси, характерни за шибърите. Недостатък е неподходящата им за регулиране работна характеристика.

Обикновено материалите, от които се произвеждат, са месинг, чугун, пластмаса и стомана. Видът на връзките за присъединяване на крана зависят от условния му диаметър. Обикновено за кранове с условен диаметър, по-малък или равен на 50 mm, се използват резбови връзки с вътрешна резба или с холендер. За кранове с условен диаметър над 50 mm присъединителните връзки са само фланцови.

Приложение намират и шибърите. Основното им предназначение е спиране на протичането на газ. Сред предимствата им са малкото хидравлично съпротивление, възможността за регулиране на преминаващия през тях флуид и др. Спецификите на шибърите са свързани предимно с по-високата им цена, както и затрудненията при поправка на уплътнителните повърхнини. Също така затварящият елемент на шибърите е уязвим по отношение обтичащия го газ.

За газопреносните системи се препоръчва използването на чугунени шибъри. Обикновено шибърите, характеризиращи се с големи условни диаметри (dу > 200 mm), често са с електрическо задвижване.

Спирателната арматура обикновено се предвижда на разпределителните газопроводи за осигуряване на безопасна и непрекъсната доставка на природен газ, както и за изключване на отделни дълги участъци от газопроводната мрежа с дължина, по-голяма от 100 m.

Проектира се така, че да е леснодостъпна и удобна за манипулиране. За подземни газопроводи спирателната арматура се монтира в шахти, в които се предвижда компенсиращо устройство, което осигурява монтаж и демонтаж. При надземни газопроводи, включително и при преминаването им по стени и други съоръжения, спирателната арматура се монтира в шкафове и ниши в стените и др.

Филтри за газ
Предназначението им е да предпазват от замърсяване и блокировка разположените след тях газови уреди. Характеризират се с високи пропускателна способност и ефект на филтриране. Почистването им е сравнително лесно. Сред най-често използваните материали за изработването на корпусите са стоманата и алуминият. За изработване на филтърния елемент често използван материал е полипропиленът.

Приложение намират и влакнестите филтри. При тях филтърната касета е запълнена с влакна от изкуствени материали, обикновено капрон. След замърсяване касетата се регенерира, като се почиства чрез изтръскване или измиване. Обикновено почистването се извършва при нарастване на налягането. За контролиране на съпротивлението се използва диференциален манометър.

Използвани методи за присъединяване на филтрите към разпределителната мрежа са резбовите и фланцовите съединения. Резбовото присъединяване е съгласно DIN 2999, а фланцовото присъединяване е съгласно DIN 2501 С, РN 16.

При избор на филтър, когато това е от диаграма, е необходимо да се отчитат работните кубични метри. Падът на налягане отчита, като същият се умножи по абсолютното налягане в bar, (работното налягане +1), за да се вземе предвид плътността.

Манометри за газ
Предназначени са за пряко измерване на налягане на газообразни среди. Чувствителният елемент е бурдонова тръба. Техническите манометри с микропревключвател са предназначени за включване или изключване на електрически вериги при зададени гранични стойности на измерваното налягане чрез микропревключвател, като максималната стойност на тока на включване или изключване е до 5 А.

В зависимост от изискванията техническите манометри с микропревключвател се изпълняват в два варианта: с един микропревключвател, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт; с два микропревключвателя, всеки с по един нормално отворен и един нормално затворен контакт.

Техническите манометри с плъзгащо се електрическо съпротивление (потенциометър) са предназначени за дистанционно отчитане на манометъра чрез включване на допълнителен електроизмервателен уред. В зависимост от изискванията се монтират три вида потенциометри с различни електрически параметри, което разширява кръга на тяхното приложение.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top