ГД ЕФК, Калин Маринов: Мерките по ОПИК 2014-2020 ще понижат енергийната интензивност на българската индустрия

ИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 1/2016 • 29.02.2016

ГД ЕФК, Калин Маринов: Мерките по ОПИК 2014-2020 ще понижат енергийната интензивност на българската индустрия
ГД ЕФК, Калин Маринов: Мерките по ОПИК 2014-2020 ще понижат енергийната интензивност на българската индустрия

Калин Маринов, заместник-главен директор на Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Маринов, какви дейности в областта на технологичното развитие и иновациите ще бъдат стимулирани през новия програмен период?
Иновациите са един от основните фактори за осигуряване на конкурентоспособност на фирмено и национално равнище. Тяхната ключова роля намира отражение в множество стратегически програми и платформи през последните години и се приемат за основна предпоставка за изграждане на икономика, базирана на знанието.

Очаква се индикативните дейности, заложени в този инвестиционен приоритет, да доведат до увеличаване на иновационната дейност на българските предприятия чрез създаването на необходимата иновационна среда и инфраструктура за развитие на иновациите, стимулиране на дейностите за НИРД и иновации на и за предприятията, включително и чрез партньорства между предприятия или между предприятията, научните институти и висшите училища.

Общият ресурс, който ще бъде насочен към Приоритетна ос 1 “Технологично развитие и иновации” на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК), възлиза на над 295 млн. евро. Основната разлика с предходния програмен период е по-голямата фокусираност благодарение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).

Как ще бъдат насърчавани предприемачеството и капацитетът за растеж на МСП у нас?
И тук са направени стъпки за по-ясен фокус, като се предвижда подкрепа за секторите, изведени като приоритетни съгласно Националната стратегия за насърчаване на МСП. Бенефициенти ще са стартиращите и съществуващите предприятия, както и такива, развиващи своята дейност в областта на културните и творческите индустрии, предприятия, развиващи нови продукти и услуги, свързани със застаряването на населението, полагане на грижи и здравеопазване, социално предприемачество и др.

Очакваме постигане на положителен ефект по отношение устойчивостта на новосъздадените предприятия, осигуряване подкрепа за развитие на нови и конкурентоспособност на съществуващите предприятия, създаване и устойчивост на работни места в тях.

През новия програмен период се надяваме да бъдат подпомогнати повече от 9000 предприятия чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти и да се мобилизират повече от 1 млрд. евро частни инвестиции.

Какви предприятия попадат в сектора на високотехнологичните и средновисокотехнологичните промишлени производства?
Разпределението на МСП по сектори на високотехнологично и нискотехнологично промишлено производство е съгласно класификацията за технологична интензивност на Евростат. Групата на високотехнологичните и средновисокотехнологичните производства обхваща производството на химични вещества, лекарствени вещества и продукти, производството на компютри, електроника и оптика, производството на електрически съоръжения, машини и оборудване, производството на автомобили, ремаркета и превозни средства.

На какви изисквания трябва да отговарят проектните им предложения по процедурата за подобряване на производствения капацитет в МСП?
За да бъде успешно едно проектно предложение, т.е. да получи финансиране, то трябва да бъде ориентирано към постигането на ясно измерими количествени резултати и включените в него дейности да съответстват на целите на ОПИК, а в конкретния случай – по процедурата за производствения капацитет в МСП – да допринасят за постигане на специфичната цел и резултати на Инвестиционен приоритет 2.2 “Капацитет за растеж на МСП” от Приоритетна ос 2 на ОПИК.

Подкрепените проектни предложения също така трябва да са ориентирани към подобряване на качеството на продуктите и услугите на предприятията, да поставят фокус върху потенциала им за реализиране на по-високи резултати във веригата на формиране на добавена стойност и бързото осигуряване от тяхна страна на пазарна устойчивост при условията на силно динамична икономика и конкурентна среда. Специфичните изисквания към кандидатите и проектите от гледна точка на допустимост на дейностите и разходите са предмет на конкретизиране в пакета документи за кандидатстване (Насоки за кандидатстване и приложенията към тях), които се разработват за всяка една отделна процедура за безвъзмездна помощ.

Какви проекти и технологии могат да бъдат финансирани в областта на енергийната и ресурсна ефективност?
И през този програмен период отново се предвижда безвъзмездно финансиране на бизнеса по една от най-актуалните схеми – за енергийна ефективност. Подкрепа ще се предоставя за повишаване ефективността на използваната енергия в предприятията – в това число изготвяне и провеждане на обследвания за енергийна ефективност. Отново ще се финансират дейности за придобиване на активи, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията, извършване на строителни дейности, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията, свързан с производствения процес, придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление.

Какъв е очакваният принос на мерките в тази посока за ресурсно и енергийно интензивните производства в страната?
Очакваният принос се изразява в повишаване на енергийната ефективност на предприятията, което ще доведе до понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката, намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността, подобряване на информираността относно ефективното използване на ресурсите в подкрепените МСП, подобряване ефективността на производствените процеси, намаляване себестойността на продукцията, както и повишаване на конкурентоспособността на подкрепените предприятия. Целта е над 500 предприятия да получат безвъзмездни средства за мерки за подобряване на енергийната си и ресурсната си ефективност, което да доведе до покачване до 93% на дела на МСП с мерки за ефективност на ресурсите при базова стойност от 85%.

С какви основни предизвикателства е свързан новият програмен период 2014-2020?
Основните предизвикателства, пред които ще са изправени предприятията през новия програмен период 2014-2020, са свързани с изискването за ориентирано към резултатите изпълнение както на ниво програма, така и на ниво конкретен проект. Така например за всяка приоритетна ос на ОПИК е включена “Рамка за изпълнение”, която залага ясни и измерими етапни и общи цели. В тази връзка, всички процедури, които се обявяват в рамките на ОПИК, ще се фокусират върху постигането на тези цели и резултати.

Изпълнението на етапните цели, определени в рамката за изпълнение, е предпоставка за окончателното разпределяне на резерва за изпълнение (6% от целия бюджет на програмата), като високата степен на неизпълнение на междинните цели за 2018 г. може да доведе до спиране на междинните плащания. За предприятията това означава, че в случай на сериозно неизпълнение на заложените в проектното предложение индикатори от страна на бенефициента ще се изисква възстановяване на процент от реално платения размер на безвъзмездната финансова помощ.

На какво е необходимо да обърнат внимание предприятията, за да имат проектите им най-добър шанс да получат финансиране?
С най-добър шанс за финансиране ще бъдат проекти, при които е налице ясна взаимовръзка между целите и планираните резултати и индикатори, както и най-адекватното съотношение между очакваните разходи и ползи.

В административен план кандидатстването и комуникацията между бенефициенти и Управляващ орган за всички процедури по ОПИК вече ще се осъществяват изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020, което ще изисква повишено внимание от страна на бенефициентите за запознаване с електронния еквивалент на процедурните стъпки. Тази важна крачка със сигурност ще намали административната тежест върху тях и ще сложи край на купищата документи, представяни на хартия.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top