РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Германо-Българска Индустриално-Търговска КамараLIEPZIGER MESSE

intec
Специализирано индустриално изложение за инструментално и специално машиностроене

Z
Международно специализирано изложение за поддоставчици на части, компоненти, модули и технологии

Заявете се за участие сега!
2 май 2018
Начало на плацирането

Металообработване • Индустрия на поддоставките • Нови технологии
5 – 8 февруари 2019, Лайпцигски панаир
Германо-Българска индустриално-търговска камара, тел. 02/ 816 3027, kremena.valcheva@ahk.bg

www.messe-intec.com
www.subcontractingfair.com


Top