РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Германо-Българска Индустриално-Търговска КамараСпециализирано индустриално изложение
за инструментално
и специално машиностроене

Международно специализирано
изложение за поддоставчици на части,
компоненти, модули и технологии

Металообработване • Индустрия на поддоставките • Нови технологии
5 – 8 февруари 2019, Лайпцигски панаир
Германо-Българска индустриално-търговска камара, тел. 02/ 816 3027, kremena.valcheva@ahk.bg

www.messe-intec.com

www.subcontractingfair.com


Top