Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Ивелина Пенева: Очакваме ОПИК 2014-2020 да подпомогне над 9000 предприятия

Начало > Машини > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2015

Ивелина Пенева, и.д. главен директор
на Главна дирекция "Европейски фондове
за конкурентоспособност" към Министерство на икономиката,
пред сп. Инженеринг ревю

Г-жо Пенева, разкажете повече за възможностите, които ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 предлага за модернизация на технологичния парк в българските предприятия? Припомнете най-важните дати и срокове.
На 13 март т. г. Европейската комисия одобри Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК), с което на българските предприятия е осигурена финансова подкрепа в размер на близо 1,18 млрд. евро (1,39 млрд. евро с националното съфинансиране).

Финансовият ресурс на ОПИК е предназначен за развитие на потенциала на българските предприятия да създават иновации, за стимулиране на предприемачеството и за подобряване на капацитета на малките и средни предприятия, за да се възползват от предимствата на международните пазари и да осигуряват по-висока добавена стойност, включително и чрез развитието на екологосъобразни производства и въвеждането на практики за повишаване на енергийната и ресурсната им ефективност.

За постигане на тези цели мерките за подкрепа по ОПИК са разпределени в пет приоритетни оси: "Технологично развитие и иновации" с финансов ресурс 295.3 млн. евро (21,24% от бюджета); "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП" – 697.5 млн. евро (50,17% от бюджета); "Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията" – 310.7 млн. евро (22,35% от бюджета); "Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ" - 45 млн. евро (3,24% от бюджета) и "Техническа помощ" – 41.7 млн. евро (3% от бюджета).

В отговор на реалните потребности на предприятията и в контекста на стратегията на ОПИК за изграждане на по-конкурентоспособна икономика, изпълнението на ОПИК стартира с процедура за подобряване на производствения капацитет на МСП по Приоритетна ос 2. По процедурата ще бъде предоставена инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия с цел подобряване на производствените процеси, повишаване на капацитета и засилване на експортния им потенциал, като за тази цел е заделен финансов ресурс в размер на 150 млн. евро.

Процедурата е с три крайни срока за кандидатстване, като в рамките на един краен срок ще бъде допустимо подаване на проектни предложения само от кандидати с код на основна икономическа дейност по Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008) в една от определените три групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност - високотехнологични промишлени производства, нискотехнологични промишлени производства и интензивни на знание услуги.

Възможности за повишаване на иновационния капацитет на предприятията за разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели са предвидени като част от мерките за подкрепа по Приоритетна ос 1 на ОПИК. През месец септември т. г. предстои обявяването на процедура за подкрепа за иновации в предприятията, по която е предвидена безвъзмездна финансова помощ в размер на 40 млн. евро.

По приоритетна ос 3 е предвидена подкрепата за обновяване на технологиите и оборудването, както и достъп до нови практики и модели за производство с цел повишаване на енергийната и ресурсна ефективност на предприятията. По тази приоритетна ос през месец декември 2015 г. е планирано обявяването на процедура за подкрепа на енергийната ефективност в МСП с предвидени средства в размер на 50 млн. евро.

Кои са потенциалните бенефициенти на средствата за повишаване на енергийната ефективност и внедряване на иновативни технологични решения? Какви са новостите в сравнение с ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013?
Основният фокус на ОПИК е съсредоточен върху малките и средните предприятия, като за част от мерките, включително тези за внедряване на иновации, допустими бенефициенти са и големите предприятия. Мерките за повишаване на енергийната ефективност по Приоритетна ос 3 "Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията" също са насочени към МСП от всички сектори, с изключение на търговията и услугите – те ще бъдат допустими бенефициенти по първата процедура за енергийна ефективност в МСП, като подкрепа в тази насока се предвижда впоследствие и за големите предприятия.

Новите моменти в сравнение с ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. (ОПРКБИ) са свързани преди всичко със стратегията на ОПИК да надгради инвестициите в разработване и внедряване на иновации, реализирани през предходния програмен период чрез допълнително фокусиране на интервенции по Приоритетна ос 1 в специфичните тематични области и хоризонтални приоритети на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, която има характера на предварително условие за ОПИК.

Относно мерките за повишаване на енергийната ефективност следва да се отбележи, че в ОПИК те са отделени в Приоритетна ос 3 "Енергийна и ресурсна ефективност", което осигурява допълняемост и по-голяма гъвкавост при управлението на средствата, предназначени за насърчаване на енергийната и ресурсна ефективност на предприятията, както и по-точно измерване на реалното въздействие от изпълнението на подобни мерки чрез степента на постигане на етапните цели, определени в рамката за изпълнение на ниво отделна приоритетна ос по ОПИК.

Допълнително, в рамките и на двете приоритетни оси е предвидено подкрепата да се предоставя както чрез безвъзмездна финансова помощ, така и чрез планираните финансови инструменти (дългови инструменти за иновации в предприятията, дялови и квази дялови инвестиции и дългов инструмент за мерки за енергийна ефективност).

Какви резултати можете да отчетете от приключилия програмен период 2007-2013? Какви проекти и в кои предприятия бяха реализирани и какъв е ефектът от изпълнението им?
Програмен период 2007-2013 беше насочен основно към финансиране на микро, малките и средни предприятия, като постигнатите резултати могат да бъдат онагледени чрез стойностите на индикаторите за изпълнение на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", а именно: създадени са общо 6018 работни места, подкрепени са 96 проекта за възобновяеми енергийни източници; успешно са изпълнени 1555 проекта в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии.

В резултат от изпълнението на финансираните по Приоритетна ос 1 на ОПРКБИ проекти, са създадени 125 иновации, въведени или готови да бъдат въведени на пазара и са подадени 92 заявки за търговски марки, дизайни или патенти от подкрепените предприятия и изследователски организации.

По Приоритетна ос 2 са подкрепени 662 български предприятия, които въвеждат в употреба нови технологии или продукти и 149 проекта, по които са въведени енергийно ефективни технологии, процеси и решения. В резултат от изпълнението на финансираните по Приоритетна ос 2 проекти в подкрепените предприятия са въведени 780 сертификати за системи за управление на качеството, постигане на продуктово съответствие и др.

По Приоритетна ос 3 на ОПРКБИ в рамките на Инициативата JEREMIE са създадени и са в процес на изпълнение 5 инструмента за финансов инженеринг – два дългови (портфейлни гаранции и нисколихвен продукт) и три дялови (фондовете за първоначално финансиране, рисков капитал и съфинансиране), които се прилагат чрез 17 финансови посредника – банки и фондове за рисков капитал.

Към момента петте продукта по Инициативата JEREMIE са на разположение и се използват активно от бизнеса, като към края на месец март 2015 г. по предварителни данни са подкрепени над 7 500 транзакции на МСП за над 680 млн. евро, като усвояемостта по Инициативата JEREMIE възлиза на 82% от заделения публичен ресурс по ОПРКБИ в размер на 349 млн. евро.

В изпълнение на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 са финансирани и договори за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 на ОПРКБИ на следните институционални бенефициенти – БАИ, ИАНМСП, БИМ, ИА БСА, БИС, ДАМТН и АУЕР. Целта на подкрепата е да се представят предимствата на България като инвестиционна дестинация, да се насърчи интернационализацията на българските предприятия, както и да се подобри националната инфраструктура по качество.

В резултат от изпълнението на проектите на институционалните бенефициенти са закупени дълготрайни материални и нематериални активи, необходими за предоставянето на нови и подобрени услуги и дейности за бизнеса, извършени са ограничени строително-монтажни дейности, свързани с реконструкция на помещения за връзки с бизнеса.

На предприятията е осигурен достъп до актуална, аналитична и подходящо представена информация, до обслужване, което отговаря като качество и количество на динамично променящите се нужди на бизнеса, както и до възможности за участие в специализирани кампании, изложения и промоционални прояви в страната и чужбина.

Постигнато е подобряване на инфраструктурата за сертифициране като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия. Финансирани са дейности както за укрепване на организациите в инфраструктурата по сертифициране чрез инвестиции и подкрепа за провеждането на информационни и „образователни” кампании, така и за подобряване на качеството и достъпа до стандарти и международно признаване на резултатите от калибрирането и изпитването.

Какви типове проекти за модернизация на машинния парк могат да получат средства по новата оперативна програма? Какви конкретни решения биха могли да бъдат финансирани в рамките на всяка от двете приоритетни оси? Моля, посочете примери.
За осигуряване на успешния старт на ОПИК и максимално бързото достигане на средствата по оперативната програма до българските предприятия, първата процедура, която е обявена, е именно за подобряване на производствения капацитет на МСП по Приоритетна ос 2.

Типовете проекти, които ще бъдат допустими за финансиране по процедурата, следва да включват минимум една от следните дейности: дейности за подобряване на производствените процеси и/или, дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или, дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или, дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Посочените дейности са допустими, само ако представляват инвестиции в материални и/или нематериални активи, които са свързани със създаването на нов стопански обект или с разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект. Например допустим за финансиране по процедурата е проект, който предвижда изпълнението на дейности за подобряване на производствения процес на дадено предприятие чрез извършването на инвестиции в ново оборудване, което пряко допринася за това.

Допустими кандидати са микро, малките и средни предприятия, които развиват основната си икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на МСП групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност - високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства, и интензивни на знание услуги.

Какво е значението на ОПИК в контекста на цялостната стратегия "Европа 2020"? Кои са най-големите очаквани ползи от програмата за българските индустрия и бизнес?
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020 г. в областта на иновациите, капацитета за растеж на МСП, енергийната и ресурсна ефективност. Стратегията на ОПИК, като част от изпълнението на ЕСИФ в България, е пряко ангажирана с изграждането на по-конкурентоспособна икономика, основана на знание, иновации и по-ефективно използване на ресурсите.

Затова основните мерки за подкрепа по Програмата целят да насърчат усилията на българските предприятия да бъдат иновативни, екологични и експортно ориентирани, като по този начин допринесат за постигане на целите на Стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и постигане на икономическо, социално и териториално сближаване.

Основните очаквани резултати от изпълнението на ОПИК са да бъдат подпомогнати повече от 9000 предприятия чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти, да се мобилизират повече от 1 млрд. евро частни инвестиции, да се увеличи делът на иновативните предприятия, да се увеличи производителността на МСП и да се допринесе за намаляването на енергийната и ресурсна интензивност на икономиката.

Какви практически насоки бихте дали на българските МСП относно подготовката на проектната документация и процедурата по кандидатстване? На какво съдействие от ваша страна биха могли да разчитат?
Един от основните приоритети в работата на Министерство на икономиката като Управляващ орган на ОПИК през новия програмен период ще бъде осигуряването на необходимите практически насоки и цялостна подкрепа на предприятията както в процеса на подготовка на проектните предложения, така и впоследствие при изпълнението на одобрените проекти.

В тази връзка по линия на техническата помощ по Програмата на кандидатите по ОПИК ще бъде осигурена възможност за участие в обучения за разясняване на практическите аспекти на подготовката на проектни предложения и стъпките за кандидатстване. Обученията ще бъдат организирани в допълнение на информационните дни, които УО ще продължи да провежда в страната по всички отворени за кандидатстване процедури.

В допълнение, препоръка към всички кандидати е, на първо място, да се запознаят подробно с Насоките за кандидатстване, както и с публикуваните към тях документи за попълване и информация, и на тази база да формулират идеята си за проект, съответно стъпките за подготовка на проектите и съпътстващата документация.

В случай на неясноти, всички кандидати могат да се възползват от възможността да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Насоките и процедурата за кандидатстване. Въпроси могат да се задават на обявения електронен адрес в Насоките за кандидатстване по отделните процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ. За да бъдат достъпни за всички кандидати, отговорите ще бъдат публикувани на интернет страницата на ОПИК и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За улеснение на кандидатите, имайки предвид предстоящото постепенно преминаване към изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, към Насоките за кандидатстване се изготвят и подробни указания относно основните стъпки за попълване на формуляра за кандидатстване и приложенията към него.


Вижте още от Машини


Ключови думи: Европейско финансиране, ОПИК, конкурентоспособност, модернизация, промишлени производстваTop