РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ХАНИУЕЛ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ХАНИУЕЛHoneywell осигурява цялостни ефективни решения за HMI Honeywell HMIWeb Builder е приложение, което се използва за създаване на операторски дисплеи за Experion PKS във формат HTML. Honeywell е разработил стандартна библиотека oт динамични обекти HMIWeb Solution Pack. HMIWeb SP осигурява цялостно решение за HMI, фокусирано върху принципите за безопасна и ефективна работа, както са описани от Консорциума за управление на aварийни ситуации (ASM). HMI конструктивни концепции Има множество често срещани проблеми при графичните дисплеи, които могат да причинят неадекватна операторска реакция при aварийнa ситуация, разпознати и описани през годините на изследване от ASM: Визуален шум - графични дисплеи, съдържащи “визуален шум”, т.е. големи количества неважна информация или анимация. Всички ненужни подробности трябва да се отстранят от графичните дисплеи. Липса на цветови код – конструкторите на графични дисплеи използват твърде много цветове при създаването им, или един определен цвят понякога се използва за различни цели. Несъобразеното използване на цветове разсейва операторите при различаване на процесните събития на дисплея. Навигация – ефективни методи за навигация не винаги са налични, или са лошо обмислени, или отсъстват такива. Навигацията между дисплеите трябва да е лесна и интуитивна. Цел на определен дисплей – често графичните дисплеи не са ориентирани към определена задача. Проектантите на дисплеи трябва да вземат предвид целта на всеки дисплей. Базиран на P&ID, не P&ID - често графичните дисплеи се изграждат за основните потребители, а именно конзолните оператори. Операторските дисплеи не трябва да заместват P&ID-та. Правила при проектиране на HMI за създаване на дисплей *Инженерите, които създават дисплеите, трябва да положат усилия да разпознаят и направят подходящ комплект от типови дисплеи, които по адекватен начин да представят всички възможни задачи при управлението на процеса. Например, да се разработят мнемосхеми за аварийни ситуации, подготовка за пуск и т. н. Дисплеите трябва да са проектирани така, че максимално да се използват възможностите на входно-изходните устройства - монитор, клавиатура и мишка. *Конструкцията на HMI трябва да удовлетворява и следните два аспекта според отношението на операторите към управлението на технологичните процеси: оператори, които работят „по изключение” (by exception) т. е. изчакване на извънредна ситуация, индикирана чрез аларма, при което те трябва да реагират и оператори, които работят с „непрекъснато следене” (awareness) т. е. непрекъснато следят ключови технологични параметри, за да осигурят безпроблемното протичане на процеса, без извънредни ситуации или аларми. Най-доброто решение за компанията е да има добре обучени оператори, които да могат да съчетават тези два подхода, т. е. когато процесът е по-стабилен, те да разчитат повече на управление „непрекъснато следене”, а „по изключение” ще бъде по-подходящо по време на преход. *Използване на стандартна йерархия на дисплеи необходима за мониторинг и контрол -добрата практика е установила, че обикновено йерархия на дисплеи на четири нива е достатъчна и ефективна. Последователна конструкция със специфични изгледи на инсталацията би отговорила на очакванията на операторите и би направила по-лесно избирането на съответната информация за процеса. Също така би дала възможност да се ориентират къде са в йерархията на дисплеите и да разберат начините за навигация. Една йерархия на дисплеи, интуитивна и лесна за използване, трябва да се приложи за всеки потребител на DCS системата, а не само за конзолните оператори. *Да осигурява на оператора трендови дисплеи. Те помагат за вземането на решения, свързани с промените на процеса във времето, както и за посоката на промяната му. графичните дисплеи не са предназначени да дублират P&ID, планове ПИГ (Fire & Gas Layouts), СЗБ (ESD) диаграми "Причина и Следствие", и т. н., а трябва да са опростени, така че да намалят „визуалния шум” и да засилят способността на оператора да управлява и следи процеса. По отношение на визуалното възприемане, проучванията показват, че операторът следи дисплея по същия начин, по който чете текст: от горния ляв ъгъл към долния десен, както е показано на фигурата по-долу. За разлика от писмения текст, на схематичните дисплеи няма насочващи хоризонтални линии, така че операторът прави само 2 или 3 непълни сканирания. Добре проектираният дисплей ще постави важната информация, като алармите, на линията на “сканиране”. Общата посока на основните производствени процеси при схематичните дисплеи трябва да бъде отляво-надясно, за да осигури интуитивно представяне на потока входящи и изходящи материали в процеса. Газът би трябвало да тече нагоре, а течностите - надолу. Изключенията от това правило са линиите за рециклиране.

Top