РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ханиуел , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ХаниуелСъвместни програмно-технически решения за управление на турбокомпресорно оборудване на Statistics & Control, Inc. Honeywell Услуги •Динамично изследване на технологични процеси (ТП) - симулирне по събрани данни offline и в реално време; •Разработка на приложения за управление на ТП; •Разработка на стратегии за управление на ТП; •Разработка на проектна документация и ръководства за оператори; •Разработка и конфигуриране на операторски интерфейси (HMI); •Планиране и управление на проекти •Системна интеграция; •Защита на проекта пред възложителя •Пуско - наладъчни работи и въвеждане в експлоатация; •Обслужване и консултиране след въвеждане в експлоатация; •Обучение на оперативен и инженерен персонал. Цели •Минимизиране броя на "Аварийнийте спирания" благодарение на: -ефективни противопомпажни алгоритми; -ефективни стратегии за оцеляване; -избягване на "лъжливи" сработвания. •Намаляване разходите за ремонт и поддръжка; •Оптимизирано разпределение на товар(Load Sharing); •Оптимизирано диспечерско управление; •Оптимизирано производството и разпределение на ел. енергия в предприятието при използване на четири независими алгоритъма: -Поддържане на честотата при работа на "остров" и регулиране обмена на на активна мощност, при работа в паралел; -Оптимално разпределяне на топлинен и електрически товар между блоковете при минимизиран разход на гориво или максимален КПД; -Поддържане на напрежението, разпределяне на реактивната мощност в мрежата на предприятието. Регулиране обмена на реактивна мощност между мрежата на предприятието и ЕС, когато са съединени; -Непрекъснат разчет на резервите по мощност. •Load Sheding; •Минимален икономически ефект между 5 и 10%; •Възвращаемост от 3-12 месеца. Програмни продукти за самостоятелно работещи агрегати •Предлагани програмни приложения: -Антипомпажен регулатор; -Регулатор на обороти за парни турбни; -Регулатор на обороти за газови турбини; -Регулатор на процес; -Регулатор на налягането на парата за турбини с регулируем пароотбор; -Турбинен регулатор; -Индивидуално управление на регулиращи клапани. Повишаване производителността, намаляване себестойността и енергопотреблението чрез: •Работа на компресорите в зона максимално близка до линията на помпаж; •Предотвратяване на помпаж в целия работен диапазон; •Висока точност на регулиране; •Минимизиране разходите за рециркулация или изхвърляне на газ (когато това е необходимо); •Поддържане параметъра на процеса, чрез изменение на обороти (ъгъл на входни апарати), а не чрез дроселиране. Необходима хардуерна/софтуерна HONEYWELL платформа: •Experion R400.1; •C300-20 редундантен контролер; •Series C редундантни входно/изходни модули : -Speed Protection Module /модул за упавление и защита по обороти/; -4 честотни входа & вградени програмируеми функции за защита от развъртане & вграден алгоритъм за определяне достоверността на измерените значения; -Servo Valve Positioner Module /модул за позициониране на клапани/; -Поддържа два сдвоени датчика за обратна връзка тип LVDT, с вградени PID контури за позициониране на клапани. SPM - модул за управление и защита по обороти •Две независими функции: -Управление по обороти; -Защита по свръх обороти. •До четири електромагнитни датчика; -Възможно е използване на пасивни или активни датчици. •Висока скорост при обработката на входно/изходните сигнали (10 ms); •Автоматично откриване на обратно развъртане, липса или деформация на зъби по индуктора /зъбното колело/; •Логическа обработка за недостоверни значения на измерената честота по схема 2 и 3; •Физически дискретен сигнал (DO) за пределно ускорение в интервал от 20ms; •Физически дискретни изходи (DO) за защита (4); •Аналогови входове с общо предназначение (8); •Дискретни входове с общо предназначение (8); •Аналогов изход (1) за присъединяване на индикатор и/или рекордер. SVPM - Модул за позициониране на клапани •Управлява до два клапана; •Външни блокировъчни сигнали (2 DI inputs) -Защита и/или изключване по сигнали за аварийно развъртане. •Схема с двойно резервиране -Два варианта: SVPM A или SVPM B с канали за захранване и прием на сигнали от LVDT; -Безударно превключване. •Възможно използване на LVDT и RVDT (2) -По 3, 4, 5, и 6 кабелна схема. •Управляващи сигнала (2) -Еднополюсна (0-50 mA или 0-300 mA); -Двуполюсна (с10 mA .. с320 mA); •Универсални Аналогови входове (2) - могат да се използват за алтернативни сигнали от LVDT; •Аналогови изходи (2) - могат да се използват за алтернативни или паралелни канали за управлящ сигнал; •Време за обработка и извеждане на сигнал 2.5 mS; •Вградени PID регулиращи контури с време за преобразуване от входа до изхода 10 mS (7 до 8 mS при тестиране); •Нов разширен GenLin Алгоритъм (ENHGENLIN). Модернизация на: •Пневматични изпълнителни механизми; •Хидравлични регулатори за ниско налягане /с използване на ЕХП/; •Хидравлична система с използване на сервомотори "високо" налягане; •Хидравлична система с използване на Електромеханични преобразователи/ЕМП/; •Защита по свръх обороти. Продължение на статията ще бъде публикувано в следващия брой на списанието. За допълнителна информация телефон 02/4029512

Top