РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ханиуел, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 9, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ХаниуелСъвместни програмно-технически решения за управление на турбокомпресорно оборудване на Statistics & Control, Inc. Honeywell  •Динамично изследване на технологич- ни процеси (ТП) - симулирне по събра- ни данни offline и в реално време; •Разработка на приложения за управ- ление на ТП; •Разработка на стратегии за управле- ние на ТП; •Разработка на проектна документа- ция и ръководства за оператори; •Разработка и конфигуриране на опера- торски интерфейси (HMI); •Планиране и управление на проекти •Системна интеграция; •Защита на проекта пред възложителя •Пуско - наладъчни работи и въвежда- не в експлоатация; •Обслужване и консултиране след въ- веждане в експлоатация; •Обучение на оперативен и инженерен персонал. •Минимизиране броя на "Аварийнийте спирания" благодарение на: -ефективни противопомпажни алго- ритми; -ефективни стратегии за оцеляване; -избягване на "лъжливи" сработвания. •Намаляване разходите за ремонт и поддръжка; •Оптимизирано разпределение на то- вар(Load Sharing); •Оптимизирано диспечерско управление; •Оптимизирано производството и разпределение на ел. енергия в предп- риятието при използване на четири независими алгоритъма: -Поддържане на честотата при ра- бота на "остров" и регулиране обме- на на на активна мощност, при ра- бота в паралел; -Оптимално разпределяне на топли- нен и електрически товар между бло- ковете при минимизиран разход на гориво или максимален КПД; -Поддържане на напрежението, разп- ределяне на реактивната мощност в мрежата на предприятието. Регули- ране обмена на реактивна мощност между мрежата на предприятието и ЕС, когато са съединени; -Непрекъснат разчет на резервите по мощност. •Load Sheding; •Минимален икономически ефект меж- ду 5 и 10%; •Възвращаемост от 3-12 месеца. •Предлагани програмни приложения: -Антипомпажен регулатор; -Регулатор на обороти за парни тур- бни; -Регулатор на обороти за газови турбини; -Регулатор на процес; -Регулатор на налягането на парата за турбини с регулируем пароотбор; -Турбинен регулатор; -Индивидуално управление на регули- ращи клапани. •Работа на компресорите в зона макси- мално близка до линията на помпаж; •Предотвратяване на помпаж в целия работен диапазон; •Висока точност на регулиране; •Минимизиране разходите за рецирку- лация или изхвърляне на газ (когато това е необходимо); •Поддържане параметъра на проце- са, чрез изменение на обороти (ъгъл на входни апарати), а не чрез дро- селиране.  !  "#$%&'%((  ! •Experion R400.1; •C300-20 редундантен контролер; •Series C редундантни входно/изходни модули : -Speed Protection Module /модул за упавление и защита по обороти/; -4 честотни входа & вградени програ- мируеми функции за защита от раз- въртане & вграден алгоритъм за оп- ределяне достоверността на изме- рените значения; -Servo Valve Positioner Module /модул за позициониране на клапани/; -Поддържа два сдвоени датчика за об- ратна връзка тип LVDT, с вградени PID контури за позициониране на клапани. )*+, •Две независими функции: -Управление по обороти; -Защита по свръх обороти. •До четири електромагнитни датчика; -Възможно е използване на пасивни или активни датчици. •Висока скорост при обработката на входно/изходните сигнали (10 ms); •Автоматично откриване на обратно развъртане, липса или деформация на зъби по индуктора /зъбното колело/; •Логическа обработка за недостоверни значения на измерената честота по схема 2 и 3; •Физически дискретен сигнал (DO) за пределно ускорение в интервал от 20ms; •Физически дискретни изходи (DO) за защита (4); •Аналогови входове с общо предназна- чение (8); •Дискретни входове с общо предназна- чение (8); •Аналогов изход (1) за присъединяване на индикатор и/или рекордер. )-*+,.   / •Управлява до два клапана; •Външни блокировъчни сигнали (2 DI inputs) -Защита и/или изключване по сигна- ли за аварийно развъртане. •Схема с двойно резервиране -Два варианта: SVPM A или SVPM B с канали за захранване и прием на сиг- нали от LVDT; -Безударно превключване. •Възможно използване на LVDT и RVDT (2) -По 3, 4, 5, и 6 кабелна схема. •Управляващи сигнала (2) -Еднополюсна (0-50 mA или 0-300 mA); -Двуполюсна (с10 mA .. с320 mA); •Универсални Аналогови входове (2) - мо- гат да се използват за алтернатив- ни сигнали от LVDT; •Аналогови изходи (2) - могат да се из- ползват за алтернативни или пара- лелни канали за управлящ сигнал; •Време за обработка и извеждане на сигнал 2.5 mS; •Вградени PID регулиращи контури с вре- ме за преобразуване от входа до изхода 10 mS (7 до 8 mS при тестиране); •Нов разширен GenLin Алгоритъм (ENHGENLIN). .  / •Пневматични изпълнителни меха- низми; •Хидравлични регулатори за ниско на- лягане /с използване на ЕХП/; •Хидравлична система с използване на сервомотори "високо" налягане; •Хидравлична система с използване на Електромеханични преобразователи/ ЕМП/; •Защита по свръх обороти. Стартира успешно и първият съвме- стен мащабен проект на Honeywell в партньорство със Statistics & Control, Inc., (S&C) в България. SOLVAY Group из- бра съвместното решение на Honeywell и Statistics & Control, Inc., (S&C) за реали- зацията на проект за модернизация на системите за управление, включваща шест CO2 компресора в завода им SOLVAY SODI S.A в град Девня. Планира- но е проектът да бъде реализиран на няколко фази през 2013 г. На 14 декември 2012 г. първият от шестте компресора бе успешно пуснат в експлоатация.

Top