Хидравлични преси

МашиниСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2011

Специфични особености, приложна област

      Пресите са сред машините, намиращи широко приложение в различни области на индустрията при обработката както на метални, така и на неметални материали. Основното им предназначение е придаване на определена форма на дадена заготовка или детайл за сметка на приложено усилие върху тях. С пресите може да се извършва статична и ударна обработка на материалите. Те намират широко приложение в металообработващата промишленост за обработка както на листови материали, така и на обемни детайли. Подходящи са също за обработка на неметални материали като пластмаса и каучук, а също така намират приложение и в хранително-вкусовата промишленост.
В металообработващата промишленост приложение намират различни по конструкция преси. Едни от най-широко използваните в практиката се явяват хидравличните. Според специалисти, това се дължи на факта, че благодарение на технологичното развитие в областта, днес хидравличните преси, успяват да отговорят на съвременните изисквания за ефективност и качество, което ги прави едни от най-търсените при обработката на метали. Тези преси намират приложение в разнообразни индустриални приложения, където се използват за коване, листово и обемно щамповане, запресоване на лагери, а така също при производството на редица други изделия.
В опит да отговорят на индивидуалните изисквания на потребителите, производителите в областта предлагат широко разнообразие от хидравлични преси, различни по размер, мощност, начин на управление. Обикновено мощността варира в много широки граници, като се предлагат преси с мощност от 1 тон и по-малко, до машини с мощност от порядъка на 10 000 тона и нагоре. Съответно, и по отношение на размерите се наблюдава голямо разнообразие от машини – от много малки до такива с много големи размери, използвани за производството на метални листове и детайли. Пресите се предлагат с опция за ръчно или автоматично управление. Като цяло, хидравличните преси се отличават с висока точност на обработка на материала, надеждна конструкция, сравнително лесна експлоатация и управление. Те могат да бъдат оборудвани и с ЦПУ.
Основни елементи на всяка хидравлична преса се явяват бутало и един или няколко цилиндъра, като в повечето случаи цилиндрите са запълнени с масло. Това естествено не изключва използването и на други течности като вода, например.

Разнообразие от конструктивни решения
Хидравличните преси могат да се определят като ковашко-щамповъчни устройства, които могат да бъдат класифицирани по различни признаци. В зависимост от конструкцията им те се определят като хоризонтални и вертикални. Хоризонталните хидравлични преси се използват предимно за технологични операции, свързани с огъване и изправяне на различни детайли и конструкции. Благодарение на сравнително лесното им управление, за работа с хоризонталните хидравлични преси обикновено е достатъчен един оператор. Вертикалните хидравлични преси се използват предимно в машиностроенето и в областта на ремонтните дейности в транспорта, където е необходимо пресоване и избиване на детайли и заготовки. Хидравличните преси могат да бъдат класифицирани и в зависимост от боя на цилиндрите, както и по конструкцията на работната повърхност. По начина на въздействие върху обработвания материал хидравличните преси се подразделят на преси с просто, двойно и тройно действие. Пресите с просто действие имат един плъзгач и се използват за разнообразни щамповъчни дейности като рязане, щанцоване, огъване, и други. Пресите с двойно действие имат два независимо движещи се плъзгача (външен и вътрешен), разположени един в друг. Външният плъзгач се явява пресоващ, а вътрешният - изтеглящ. При тези преси е възможно двата плъзгача да се придвижват както заедно, така и поотделно. Използват се основно за изтегляне на листов материал, но също така често намират приложение при формоизменящи и разделителни операции. Пресите с тройно действие обикновено са с два горни плъзгача и един долен, извършващ изтегляне в обратна посока. Тези преси се използват предимно при сложно дълбоко изтегляне на листови детайли.
Хидравличните преси могат да бъдат задвижвани с помощта на централен акумулатор, захранваща помпа или с индивидуално задвижване от една или няколко помпи.

Принцип на работа
Като цяло, за всеки един вид преса, принципът на работа по своята същност е един и същ, както и основните им елементи. Основната идея, използвана за осигуряване на мощност при хидравличните преси, е, че налягането в затворена система се запазва постоянна величина. Задължителни елементи за пресата се явяват: плъзгач, неподвижна основа с направляващи за плъзгача и работна повърхност (маса), задвижване и механизъм за управление. Механизмът на работа на пресата се заключава в придвижване на плъзгача, който извършва възвратно-постъпателно движение, към работната маса. Обработката протича за сметка на притискане на заготовката между двете части на пресата. Следствие от приложения от пресата натиск, на материала се придава определена форма.
При хидравличните преси въздействието върху материала е следствие от използването на работни цилиндри, запълнени с течност под налягане, с която се въздейства върху бутало. Както вече бе споменато, хидравличните преси могат да включват един или няколко цилиндъра, съединени по между си с тръбопроводи. В качеството на запълваща течност може да се използва както масло, така и вода. Върху буталото на цилиндъра се оказва налягане, което се предава на течността. Тя, от своя страна, оказва натиск върху буталото на пресата и с многократно увеличаване на силата, натискът се предава на заготовката. Следва да се отбележи, че в случая върху буталото в цилиндъра се прилага относително малка сила, която нараства значително на изхода.

Технически характеристики на пресите
Основни характеристики на пресите се явяват максималното усилие на пресата в тонове, дължината на хода на плъзгача в милиметри, като обикновено в съпътстващата пресата документация се посочва дължината на най-големия, най-малкия и средния ход. Сред посочваните данни са и размерите на масата, работната й височина, габаритни размери на пресата, тегло и други.
За всяка хидравлична преса, независимо дали се използва за обработка на листов материал или на обемни материал, специалистите съветват да се обърне особено внимание на избора на управление в зависимост от конкретното приложение. Коректното определяне на необходимото управление може да спести допълнителни разходи и прекъсвания на работния процес.

Приложение
Хидравличните преси са подходящи за извършване на различни пресови, демонтажни и монтажни операции, изискващи плавно постигане на пресовото усилие. Те се използват за различни индустриални цели. Едно от основните им предназначения е за изготвяне на листове от метал. С тях може да се извършва също разнообразна обработка на материала като обемно студено и топло щамповане, пресоване, коване, поправки, пакетиране и т. н. Основната им сфера на приложение е обработката на метали. Освен в металообработващата промишленост, хидравличните преси намират приложение и при производството на неметални изделия. Подходящи са за извършване на ремонтни дейности по автомобили, водопроводни инсталации и много други области.
Хидравличните преси с голяма мощност са в състояние да генерират стотици тонове за ефективно производство на големи обеми. Сред основните им предимства са гъвкавост, мултифункционалност, няма ограничения по отношение на конструкцията, защита от надналягане, възможност за управление, висока точност.
Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО

Top