РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 8, Ноември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 8, 2010 > Хобас БългарияХобас България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Хобас БългарияПречиствателна станция за обратни води и канализа-ционни колектори в гр. Хасково Колектор за отпадъчни води към пречиствателна станция в Хасково, DN 1500, 1200, SN 5000, PN 1 Наскоро Хобас България приключи участието си в мащабен проект за изграждане на ПСОВ за обратни води и канализационни колектори в гр. Хасково. Инициативата бе част от изпълнението на проекта "Пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на река Марица", който се осъществява в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия. Възложител на договорите по проекта е МРРБ, агенция ИСПА. Строителството на пречиствателната станция бе възложено на строително-предприемачески холдинг ЕООД. Преди изграждането на пречиствателната станция отпадъчните битови и индустриални води се заустваха без пречистване в р. Марица. Целта на проекта за изграждане на пречиствателните станции бе намаляване на замърсяването на р. Марица и нейните притоци и последващо подобряване на качеството на водата в Егейско море. Доставката на стъклопластови тръби и фасонни части HOBAS® за пречиствателната станция започна в началото на 2009, като полагането им приключи до средата на същата година. Количествата тръби и фасонни части пристигаха на обекта ритмично, във време, заявено от строителната фирма. През цялото време HOBAS® оказваше подкрепа на обекта, като изпращаше свой технически кадър, следящ за правилното полагане и обучаващ кадрите на строителната фирма. В началото на 2010 година, HOBAS® отново бе избран за доставчик на тръби и фасонни части за втората част от проекта - изграждането на главен канализационен колектор, свързващ ПСОВ с гр.Хасково. Специфичното в проекта бе доставката на ревизионни шахти, изработени от HOBAS®, което в много голяма степен ускори строителния процес, поради лесния монтаж, за който са необходими няколко минути в сравнение с бетонните шахти, инсталацията на които отнема дни. Също така HOBAS® достави и множество седла за връзка със сградни отклонения, които имат възможност да се монтират по начин, удобен за строителя, а времето за монтаж е отново сведено до минимум. Благодарение на качественото изпълнение на продуктите HOBAS®, правилно планираните доставки и професионалната консултация от страна на представителите на доставчика, строителството на обекта завърши в планираните срокове. Бяха направени тестове на тръбите и връзките, които бяха успешни в необходимите норми. В момента предстои административното въвеждане в експлоатация на ПСОВ гр. Хасково и скорошното й влизане в експлоатация. Hobas Make things happen ХОБАС България ООД гр. София, ул. Г.С.Раковски 100 тел.: 02/ 986 98 36, факс: 02/ 987 30 43 e-mail: HOBAS.Bulgaria@hobas.com, www.hobas.com

Top