HYDAC организира работна среща в Хисаря

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2005

Събитието разгледа теоретически и практически аспекти, свързани с пречистването на маслата

От 7 до 8 юни т.г. българският офис на водещата в областта на хидравликата, флуидната и измервателната техника немска компания HYDAC бе домакин на работна среща по въпроси, свързани с филтрацията и поддръжката на масла и подготовката на водата в електроцентрали. Гости на събитието, организирано в хотел Хисар на курорта Хисаря, бяха над 50 специалисти, работещи в различни предприятия от индустриалния сектор на икономиката. Специални гости и лектори на семинара бяха Педро Гомес, управител на HYDAC Hydraulik Австрия, Фридел Бамбах, маркетинг мениджър на отдел Енергийна техника, Хелмут Гинтьор от отдел Филтърни системи на HYDAC International, и Фридрих Вилхелм от HYDAC Process Technology. "Целта на семинара е да се дефинират основните понятия за структурата, химическия състав и анализа на маслото, както и да се представи класификация на замърсяванията, методите за филтрация и поддръжка на маслото", коментира за сп. Инженеринг ревю инж. Красимир Методиев, управител на Хидак. Специална лекция от програмата на семинара бе посветена на съвременните методи за подготовка на вода в електроцентрали, включително филтрация на течаща и охлаждаща вода, вода за производствени цели и пожарогасене. Инж. Виктор Стоянов, представител на Хидак в град Варна, демонстрира пред присъстващите на семинара гости практическата работа на филтърни системи, произвеждани от HYDAC.

Замърсяване на маслата
Напоследък маслото все повече се отъждествява като машинна част, на която трябва да се отдели достатъчно време за анализ и разработка, бе подчертано по време на семинара. При ремонт или профилактика на системата, не всички замърсявания могат да бъдат отстранени от хидравличните компоненти и тръбопроводите. Основните видове замърсявания в маслото са пясък, капки заварка, стружки, нагар, флюс, сажди, парченца опаковка и частици боя. "Като основен замърсител, обаче, се разглежда свежото масло. Затова преди въвеждане в експлоатация на цялото съоръжение е необходимо намиращото се в резервоара хидравлично масло да бъде почистено посредством филтърен агрегат; наливането на свежо хидравлично масло да става през филтър или филтърен агрегат. След предварително определено време за промиване се взима проба от маслото и се определя степента на замърсеност на течността. Благодарение на този контрол може да се установят по-нататъшните действия при почистването на съоръжението", подчерта г-н Гинтьор.

Химични и физични мерки за контрол на маслата
"За осъществяване на контрол на работните течности фирма HYDAC Hydraulik предлага няколко комплекта за определяне на замърсяването и наличното влагосъдържание в маслата. Комплектът FAS представлява анализираща минилаборатория, чрез която се определя замърсяването на пробата, взета от маслото. Осъществяването на снимка прави възможно генерирането на бърза оценка за класа на чистота. С помощта на комплекта WTK може да бъде взета проба за определяне на водосъдържанието в смазочната течност", заяви Хелмут Гинтьор. Комплектът се използва при анализ на минерални и смазочни масла. Добавянето на два реагента в замърсеното масло води до повишаване на налягането в съда, в който протича реакцията. Повишаването на налягането се отчита от специално калибриран електронен манометър, който показва влагосъдържанието в проценти.
Друг прибор, разгледан по време на семинара, е електронният уред FCU, предназначен за определяне класа на чистота на маслото. Апаратът има възможност за принтиране на протоколи, както и за свързване с компютър. Допълнително предимство е и възможността за динамично или статично измерване.

Класове на чистота на маслата и методи за филтрация
Замърсяването на хидравличната среда с твърди частици се измерва с различни класове на чистота. Към момента са разработени и се използват пет системи за класифициране, които показват колко частици с определена големина се съдържат в 100 ml хидравлична течност. Установяването на класа на чистота се базира на преброяване и съпоставяне на големината на замърсяващите частици, което би могло да се реализира с помощта на микроскоп или с електронен брояч на частици. При концентрация на замърсеност от около 10 mg на литър или при много силна замътненост на течността, замърсяването може да се установи само чрез установяване на теглото на замърсителя (гравиметричен анализ). Специфика на метода е, че отделните замърсителни частици не могат да бъдат класифицирани. Приложение намират следните системи за класифициране - код по ISO 4406, клас по NAS 1638 и клас на замърсяване по SAE. Степента на филтрация (bх) се представя като отношение на броя на частиците във входящия поток, по-големи от големината х към броя на частиците в изходящия поток, по-големи от х.




Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top