Индиректни и директни системи за климатизация

Начало > ОВК > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2005

Климатизацията е процес, чрез който се поддържа комплекс от основни параметри на въздуха в помещенията в съответствие с предварително въведени диапазони на изменение. За разлика от вентилацията, чието предназначение е да осигури подаването на свеж въздух във вътрешните пространства, климатизацията с основание би могла да се разглежда като следващо, оптимизирано ниво в поддържането на здравословни и комфортни условия на работа и почивка във всички сфери на индустрията, бита и обществения сектор. Основните параметри на въздуха, които определят климата във вътрешните пространства, са температура, влажност, чистота и газов състав. Процесите по кондиционирането на въздуха включват няколко основни етапа - подаване на определено количество въздух в помещенията, подгряване или съответно охлаждане на въздуха в зависимост от желаната комфортна температура, овлажняването му до определена относителна или абсолютна влажност. Основни конструктивни елементи на една климатична инсталация са климатична централа, предназначена да обработва въздуха, тръбопроводи за свързване на системата с атмосферния въздух, прибори за измерване, контрол и регулиране на параметрите на средата, системни решения за автоматизиране на процеса на кондициониране на въздуха, източници на топлина или студ за централата.

Видове климатични системи
Съществуват различни признаци за класифициране на системите за кондициониране на въздуха. В зависимост от предназначението си, климатичните системи се определят като технологични - предназначени за поддържане параметрите на работната среда в зависимост от изискванията на конкретен производствен процес; комфортни, създаващи благоприятни условия за труд и почивка, и технологично-комфортни, които имат общо предназначение. Друг признак, на основата на който климатичните системи се класифицират в групите автономни, централни и комбинирани, е обхватът им на действие. Автономни са системите, които поддържат параметрите на въздуха в едно работно помещение. Централните системи са предназначени да кондиционират въздуха в група от помещения. При тях климатичната централа и спомагателните съоръжения се намират извън работните помещения. Като комбинирани се определят климатичните инсталации, при които централата е извън работните помещения, но в някои от тях въздухът се обработва допълнително. Друг признак за класифициране на системите е периодът на експлоатацията им, на основата на който се определят като целогодишни и сезонни.

Специфики на пазара в страната
Сериозният ръст в строителството на обществени и жилищни сгради в страната през последните години доведе до значително разрастване на мащабите на пазара на комфортна климатична техника. За съжаление, темпът, с който се развива пазарът на технологични климатични инсталации, не е толкова прогресивен. По отношение на разнообразието и качеството на предлаганата техника, пазарът в страната е белязан от значително многообразие. Наред с водещи фирми, доставчици на техника и цялостни решения за изграждане на климатични системи присъстват и марки, с недотам доказано качество. Сред сериозните играчи на пазара са и редица български производители на климатични инсталации. Относно техническото ниво на климатичните системи, към които има най-голямо търсене в страната, съществуват противоречиви становища. Неоспорим е фактът, обаче, че в значителната си част пазарът е ценовоориентиран.

Индиректни и директни климатични системи
Съществуват две базови технически решения за подгряване и/или охлаждане на въздуха в климатичната инсталация. При първото се използват повърхностни топлообменници, вътре в които циркулира гореща или студена вода. Въздухът преминава около тръбите. Затоплянето, респективно охлаждането на въздуха, е резултат от топлообмена между въздуха и работния флуид в топлообменника. Второто основно решение се базира на използването на смесителни топлообменници, в които въздухът се охлажда, като в него се впръсква вода. При използването на смесителни топлообменници овлажняването на въздуха се извършва едновременно с охлаждането му. В зависимост от температурата и влажността на въздуха и температурата на впръскваната вода протичат масо- и топлообменни процеси. Съдържанието на влага във въздуха се хомогенизира чрез използването на керамични, пластмасови или метални пълнители в оросителя. В индиректните климатични системи овлажняването на въздуха се извършва отделно от охлаждането или подгряването. Всяко от изброените базови технически решения е усъвършенствано като конструктивно изпълнение през последните години и се характеризира със специфики, определящи степента му на приложимост за кондициониране на въздуха в дадено приложение.Поради актуалността на темата за климатизацията, в следващи броеве на сп. Инженеринг ревю ще разгледаме предимствата и недостатъците на директните и индиректните климатични системи, тенденциите в техническото и технологичното развитие на основните възли от климатичните инсталации и навлизането на съвременните средства за автоматизация в климатичната техника. Очакваме коментарите ви по изброените теми и предложения за разглеждане на други аспекти от съвременната климатична индустрия.


Вижте още от ОВКTop