Индустриални масла

Начало > Машини > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2008

Базови технологии за производство на индустриални смазочни материали


  секи машинен инженер знае, че дори индустриалните системи да са с оптимална конструкция, ако използваният смазочен продукт е неправилно подбран - първоначално или впоследствие, работата на съоръженията ще бъде неудовлетворителна, а резултатът би могъл да бъде дори пагубен за тях. Коректният избор на смазочен материал и поддържането му в добро работно състояние са важни точно толкова, колкото са и качествената, ефективната и стабилна работа на самата индустриална система.
Основни функции на индустриалните смазочни продукти са да осигурят смазване между подвижните детайли с цел намаляване на триенето и износването, да изиграят ролята на адекватно уплътнение, да предпазват детайлите от окисление и корозия и да отвеждат генерираната топлина от системата.
Поради спецификите на приложението си, качествата на индустриалните продукти варират в много широки граници, като до голяма степен качествата им се обуславят от свойствата и качеството на базовото масло - по отношение на стабилност на окисление, защита от ръжда и корозия, слабо пенообразуване и др.

Основни групи смазочни вещества
В зависимост от приложението си, индустриалните смазочни продукти биха могли най-общо да се класифицират в следните основни групи:
l технологични продукти - участващи като основен компонент в производството на краен продукт;
l смазочни продукти - основно насочени към поддръжка и надеждната експлоатация на индустриалните системи и оборудване;
l смазочно-охлаждащи продукти - предназначени да осигуряват необходимите условия при механичната обработка на конструкционните материали;
l продукти, осигуряващи временна защита от корозия на повърхностите;
l специални продукти.
Продуктите на нефтена основа са най-голяма група
Продуктите на нефтена основа безусловно формират най-голямата група индустриални масла и са основен и предпочитан избор, както от конструкторите на съоръжения, така и от производителите на смазочни материали. Синтетичните масла включват продукти, произведени от поли-алфа-олефини, гликоли и естери на различни киселини - фосфорна, силициева, както и различни органични киселини. За производството на този тип индустриални продукти се използват базови масла от IV-та група, които дават възможност за значително удължаване на срока им на експлоатация. Основен недостатък на синтетичните масла е по-високата им цена.

Негоримите течности са два основни вида
продукти на водна основа и на синтетична основа. Течностите на водна основа включват емулсии от типа ”масло-във-вода”, както и водните гликоли. Пожароустойчивостта е пряко зависима от съдържанието на вода в тях. Известно е, че емулсиите са сложни смеси от масло и вода, съдържащи емулгатори, стабилизатори и други присадки, чието предназначение е постигането на лесно смесване, хомогенност и стабилност на емулсията. Емулсиите от типа “вода-в-масло” се състоят от дребни капчици вода, разпръснати в непрекъснатата маслена фаза. И докато диспергираната вода осигурява пожароустойчивост и охлаждане, непрекъснатата маслена фаза е отговорна за добрите смазващи качества. От своя страна, течностите на синтетична основа разчитат на естествената пожароустойчивост на базовия си материал. Те включват фосфатни естери, халогенирани въглеводороди, както и смесите им. Фосфатните естери се използват като базов материал за течности, към които са поставени изисквания за пожароустойчивост. Те много трудно поддържат горенето, тъй като пламните им температури са над 200°С, а температурата на самозапалването им е по-висока от 480°С.

Биоразграждащите се течности са от растителни мазнини
Друг вид смазочни материали, използвани в индустрията, са т.нар. биоразграждащи се течности. Произвеждат се основно от растителни мазнини. Подходящи са за използване в повечето хидравлични съоръжения. Растителните масла използват различни базови фракции и присадки, така че получените течности са подходящи за точно определени приложения, т.е. продукти, които работят дори по-добре от минералните масла в някои приложения, имат ограничено използване в други. Следва да се има предвид и фактът, че биоразграждащите се течности са склонни към окисление и имат по-кратък живот в сравнение с традиционните индустриални смазочни продукти.


Вижте още от МашиниTop