Индустриални почистващи препарати

Инструменти, материалиСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 6/2015 • 18.12.2015

Индустриални почистващи препарати
Индустриални почистващи препарати
Индустриални почистващи препарати

B различните сектори на индустрията се използват широка гама почистващи препарати под формата на течности, гелове, прахообразни субстанции, спрейове, гранули и други форми, които служат за хигиена и дезинфекция на помещения, повърхности, оборудване и т. н. Сред основните функции на индустриалните почистващи препарати е премахването на замърсявания от различен характер – прах, петна, неприятни миризми, мазни наслоявания, както и болестотворни микроорганизми.

Голяма част от масово използваните в промишлеността препарати разполагат с комбинирани почистващи и дезинфекциращи свойства. Обхватът на индустриалните процедури за почистване и дезинфекция, които обикновено се извършват по стандарти, задаващи специфични изисквания за чистота в отделните индустриални сектори и типове предприятия, може да включва рутинно почистване на подове, стени и тавани, прозорци, специфично производствено или друго индустриално оборудване, лаборатории, складове, хигиенни и санитарни помещения, съблекални, мебелировка, кухни и зони за хранене и отдих, IT оборудване и др.

 

Видове препарати според приложението и функцията
Процедури по почистване, дезинфекция и обеззаразяване с различна степен и периодичност се провеждат във всички индустриални сектори и предприятия. Особено завишени са изискванията към почистващите препарати и дезинфектанти в химическата, хранително-вкусовата, млекопреработвателната, фармацевтичната и козметичната индустрия, винопроизводството, пивопроизводството и бутилирането на напитки, консервната промишленост и други отрасли, в които продукцията се консумира от човека или влиза в директен досег с тялото му.

Специални почистващи препарати и дезинфектанти се използват във всички производства и преработвателни операции, в които се борави с органична материя, която създава предпоставки за развитието на бактерии, включително патогенни.

В зависимост от обектите, които се подлагат на почистване, и необходимата степен на хигиена индустриалните детергенти могат условно да се подразделят на няколко групи: препарати за общо почистване, препарати за лична хигиена (например за измиване на ръцете на персонала), препарати за санитарно-хигиенни помещения, дезинфектанти за специфично оборудване с висока концентрация и др.

Според продуктовата категория индустриалните почистващи препарати могат да се класифицират като: препарати за метални повърхности, за стъкло, за керамични повърхности, за текстилни материали, за дърво, за подове, общи обезмаслители, общи дезинфектанти, за отстраняване на варовик и котлен камък, разтворители и абсорбенти, ароматизатори и др.

Видове препарати според химичния състав
Голяма част от индустриалните почистващи агенти, подобно на препаратите в областта на битовата химия, са водни разтвори на различни химични субстанции с алкален, киселинен или неутрален характер в зависимост от приложението. Неутралните промишлени препарати за почистване са с неутрален pH баланс и съдържат нейоногенни повърхностно активни вещества, които разграждат различни видове замърсявания.

Някои промишлени почистващи препарати са произведени на базата на разтворители или съдържат такива компоненти, като най-общо тези химикали се използват за обезмасляване и попадат в общата продуктова категория “обезмаслители”.

Почистващите агенти с киселинен характер
се използват предимно за премахване на неорганични отлагания по индустриалните повърхности като котлен камък. Активните съставки на тези детергенти типично са силни минерални киселини и хелати. Често към тях се добавят повърхностно активни вещества (ПАВ) и корозионни инхибитори.

Широко използвана в индустрията минерална киселина е хлороводородната киселина, наричана също солна киселина. Препарати на базата й се прилагат за почистване на бетонни повърхности, водни резервоари, а също и на плувни басейни. За отстраняване на замърсявания от твърди повърхности, както и на калциеви наслоявания, може да се използва оцетна киселина. Сярната киселина се прилага за почистване на канализационни и други тръбни системи, както и на различни промишлени съоръжения, чрез разтваряне на мазнини, протеини и съдържащи въглехидрати субстанции, полепнали по вътрешността им.

Почистващите препарати с алкален характер
типично съдържат силни основи като натриев или калиев хидрооксид. Алкалните субстанции разтварят мазнини, масла от растителен и животински произход и съдържащи протеини наслоявания. Често в състава на индустриалните почистващи средства с алкална база се добавят диспергиращи агенти за предотвратяване на повторното отлагане на прах и други замърсявания върху повърхностите, както и хелати, атакуващи петната от ръжда и корозия по металните части или изделия.

Белината (рН 12) и амонякът (рН 11) са едни от най-широко прилаганите в промишлените почистващи операции алкални детергенти. Погрешно е схващането, че смесването на различни почистващи и дезинфекциращи препарати ще засили действието им. Смесването на белина и амоняк например може да бъде изключително опасно за човека и да доведе дори до фатални последици, тъй като се образува отровен газ, наречен хлорамин.

Индустриалните обезмаслители
са почистващи препарати, специално създадени за отстраняването на петна и замърсявания от мазнини и масла с различен произход и характер от повърхностите и материите. Обикновено обезмаслителите съдържат като добавка или са изцяло базирани на различни разтворители, като в състава им под формата на активни компоненти често влизат и повърхностно активни вещества.

Съдържащите разтворители обезмасляващи препарати могат да включват и алкален почистващ агент, който да осигури допълнително разтваряне и отстраняване на мазнините. На пазара на индустриални детергенти са достъпни и обезмаслители без съдържание на разтворители, които типично са базирани на алкални химикали или ПАВ.

Сред най-широко използваните почистващи средства в индустрията са: вода, сапун, амоняк, калциев хипохлорит (прахообразно избелващо вещество), натриев хипохлорит (белина), натриев хидроксид (луга), оцетна киселина (оцет), различни алкохоли, боракс, натриев бикарбонат (сода за хляб). В промишлените почистващи операции се прилагат в чист вид или като съставка на различни почистващи агенти още: тетрахлоретилен (често използван за химическо чистене), въглероден двуокис, хромова киселина, тринатриев фосфат, натриев перкарбонат, натриев перборат и др.

Препарати за санитарна обработка и дезинфекция
В хранително-вкусовата промишленост и другите индустриални сектори с повишени изисквания към санитарната обработка и дезинфекцията на контактните (работни и спомагателни) повърхности и оборудването се прилагат специализирани почистващи препарати, осигуряващи оптимална защита на персонала и потребителите по веригата от патогенни микроорганизми и хранителни заболявания. Тук основен принцип е превенцията.

Важно е да се въведе смислово разграничение между препаратите, използвани за санитарна обработка и тези за дезинфекция поради основните разлики във функциите и действието им. Дезинфекцията се състои в разрушаването или необратимото деактивиране на специфични видове болестотворни гъбички и бактерии по твърдите повърхности.

Санитарната обработка е свързана с намаляване количеството на микроорганизмите, които са заплаха за общественото здраве, до нива, считани за безопасни, без да се засягат неблагоприятно качествата на продукта или неговата безопасност. Обикновено подробни параметри и изисквания за санитарните процедури са зададени в съответните стандарти и спецификации.

В обработката на хранителни продукти например типично се прилагат методи за санитарна обработка, докато повърхностите и оборудването в контакт с тях, се подлагат на дезинфекция. За да се постигне определена степен на санитарна обработка или дезинфекция в индустриалните предприятия с различен предмет на дейност, се използват почистващи химикали и дезинфектанти с определен състав, които се прилагат в дадена концентрация и се оставят да действат за предварително зададен период от време, в зависимост от параметрите на съответната процедура.

Използвани в индустрията решения
С цел санитарна обработка на оборудване или повърхности в промишлените предприятия широко се използват препарати, базирани на хипохлорити поради ниските разходи и усилия за производството им. Натриевият хипохлорит (белината) е един от най-често използваните самостоятелно или в състава на комплексни препарати санитарни агенти, тъй като е и силен окислител.

Хлорният диоксид е друго разпространено химично съединение в индустриалната хигиена. Той също е окислител и се прилага за ефективна борба с бактерии, гъбички и вируси. В сравнение с хипохлоритите, хлорният диоксид изисква много по-ниска концентрация, за да убие бактериите.

Йодофорите са с по-ниска активност от хипохлоритите, но са с ефективно санитарно и дезинфекциращо действие и добри екологични характеристики. Препаратите с йодофорни съставки позволяват удължен ефект, изразяващ се в антимикробно действие за определен период. Йодофорните агенти са по-ефикасни в среди с леко киселинен характер.

Стандартната им концентрация за санитарна обработка е 25 ppm (части на милион) за 1 минута. Недостатък на йодофорите е, че могат да оставят петна, особено върху пластмасови повърхности. Ефектът им е отличен при стъклени изделия, което ги прави широко използвано решение за бутилиращата, пивоварната индустрия и винопроизводството.

Пероксиоцетната киселина (PAA) се характеризира с отлично действие срещу голяма част от разпространените микроорганизми и техните спори, като е по-активна от хипохлоритите. Тя е високоефективна при ниски температури, както и за премахване на налепи и отлагания от биофилм по индустриално оборудване. Съдържащите PAA препарати са безвредни за околната среда и се разграждат до оцетна киселина, кислород и вода. Те са и със сравнително слабо корозивно действие.

Кватернерните амониеви съединения (QACs или Quats) са сложни химични субстанции, използвани за санитарна обработка, предимно в хранително-вкусовата индустрия. Те се прилагат в концентрации от 100 до 400 ppm върху контактните повърхности и оборудване и осигуряват бактерицидно действие.

В по-висока концентрация могат да се използват и като индустриални детергенти в други отрасли. QAC агентите са сравнително ниско токсични, некорозивни, без мирис и не оставят петна. Работят добре в широк температурен и pH диапазон. Някои препарати от групата се използват успешно и с твърда вода, а към други за тази цел се добавят хелатиращи агенти.

Top