Индустриални покрития

Инструменти, материалиСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 6, 2014

ПОДОБНИ СТАТИИ

За индустриалните покрития определящи са защитните, а не декоративните им функции, макар че в повечето случаи те осигуряват както протекция, така и естетически завършек на третираните повърхности.

Индустриалните покрития обичайно се използват с цел предпазване на метални, бетонни или други обекти от различни външни влияния – химически, механични, атмосферни и др. На пазара се предлага богато разнообразие от индустриални покривни системи, осигуряващи различни степени на антикорозионна и друга защита за машини и съоръжения, механични системи, превозни средства, конструкции, елементи на помещения и сгради, изложени на агресивни промишлени условия.

Видове индустриални покрития
Технологиите за защитно покритие на индустриални повърхности обхващат широк диапазон от решения, поделени условно в две групи – метални и неметални (органични и неорганични) покрития. Металните покрития включват редица методи за полагане като галванотехника - горещо поцинковане, хромиране, никелиране; анодиране, безтоково метализиране, термично пръскане, плакиране, дифузионно покритие и др.

Неорганични са порцелановите покрития, стъклооблицовката, конверсионните покрития, емайлите, силикатните облицовки, циментовите и бетоновите покрития и пр. Към органичните покривни системи спадат боите, лаковете, грундовете, антикорозионните смазки, каучуковите покрития и множество други материали, които лесно и бързо образуват устойчиви и дълготрайни защитни слоеве.

Химически състав на индустриалните покрития
Индустриалните покрития често са композити, съставени от различни химически вещества с разнообразни свойства. В състава на лакобояджийските покрития влизат различни филмообразуващи субстанции, пигменти, пластификатори, пълнители, разтворители, разредители, втвърдители и други добавки.

Лаковете представляват разтвор на филмообразувател в летлив органичен разтворител. Боите обикновено са суспензия на пигмент или смес от пигменти във филмообразуватели, съдържаща пълнители и други добавки. Емайл-лаковете са покрития на основата на лакови филмообразуватели, но съдържат по-малко пълнители и пигменти в сравнение с боите.

За полимерни покрития се използват термопластични и термореактивни полимери във вид на листове, фолио, прахове, замазки, пасти, разтвори и суспензии. Сред най-масово използваните в индустриалните покрития полимери са полиуретан, епоксидна смола, MCU уретан и флуорополимер.

Достъпна е широка гама от индустриални покривни системи, базирани на едно-, дву- и трикомпонентни композитни материали на епоксидна, полиуретанова и акрилна основа, на база разтворители, алкидни смоли, 100% твърди вещества, на водна основа и др.

Функции на индустриалните покрития
Защитните качества на една покривна система, независимо от химическия състав и структурата й, се свеждат до две основни функции: физическа бариера, която предпазва метала (или друг материал) от контакт с неблагоприятната среда, и химическа бариера, която контролира микросредата в контактната зона между метала (материала) и покритието.

Редица фактори могат да повлияят защитните свойства на покривната система. Сред тях са изборът на покритие, подготовката на повърхността, условията на приложение, инспекцията и рутинната поддръжка.

Основна функция на голяма част от индустриалните покрития е антикорозионна защита на метални обекти. Те служат като физическа бариера между металния субстрат и корозивната среда (атмосфера, вода, почва). Съвременните решения за антикорозионна защита се базират на стандарта ISO 12944.

Обичайно те са изградени от базов (грунд), междинен и повърхностен (финишен) слой с различна функция.
Друга функция на индустриалните покривни системи е защитата от пожар на метални конструкции, кабели и дърво.

Приложни области на индустриалните покрития
Широко приложение индустриалните покрития намират за защита на машини, оборудване и конструкции, както и на компоненти и детайли, в металопреработващата индустрия, машиностроенето, леярскo и екструдернo производство, минната индустрия, селскостопанската техника, военната индустрия, авиацията, корабостроенето, автомобилостроенето, транспортната инфраструктура и др.

Достъпни са специализирани покривни системи за машини, работещи при тежки условия и високи натоварвания, като строителна техника, подемно-транспортни съоръжения, ремаркета, жп транспортни средства. Индустриални покрития се използват и за защита на варели, резервоари, цистерни и различни видове метални контейнери, метални мебели и стелажи за индустриални цели.

Високоустойчиви на различни влияния полиуретанови, полиестерни и епоксидни системи често се използват за подови покрития във фабрики и заводи, цехове, складови помещения, гаражи, хангари и др.

Важни приложни области на индустриалните покрития са различните сектори на енергетиката. Специализирани решения се използват за протекция на елементи на електропреносната и топлопреносната мрежа, хидросъоръженията и атомните централи. Редица иновативни покривни технологии се разработват за ВЕИ сектора, включително за вятърни, соларни и геотермални инсталации.

Индустриални покривни системи се използват за защита и на офшорни нефтени платформи и съоръжения, мостове, химически и петролни инсталации, подземни/подводни тръбо- и газопроводи, както и всякакви други конструкции с промишлени цели, изложени на агресивни условия в подводни, крайбрежни и офшорни зони.

Полагане на индустриални покрития
Различните видове индустриални покривни системи имат разнообразни предимства и изискват различни подходи при прилагането в зависимост от търсените резултати, включително технология на нанасяне, брой слоеве, комбинация от продукти и др. Индустриалните покрития изискват много по-голяма дебелина на слоевете в сравнение с архитектурните и декоративните решения.

Правилната подготовка на повърхността е изключително важна за качеството и трайността на защитната покривна система. Основна цел на подготовката е създаването на профил, който позволява задоволителна адхезия на покритието. Стоманените повърхности, черните и цветни метали, бетонът и каменните повърхности изискват различни подходи при подготовката и различно качество и състояние на профила преди нанасянето.

Подготовка на повърхностите
Подготвителната обработка на повърхността може да бъде механична, химична или електрохимична. Приоритетна задача е премахването на окиси, мазнини, масла, нефт, стари покрития и замърсители (нагари и ръжда върху метала, циментено мляко върху бетона, соли върху галванизирани повърхности).

Указания за правилна подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития от бои и подобни продукти са зададени в стандарта БДС ISO 8501-1:2007. Подготовката обикновено включва обезмасляване - измиване с разтворители, последвано от избърсване. За целта обичайно се използват химически обезмаслители или почистване с пара.

Друга техника за подготовка е ръчното почистване - изчеткване, шкурене, изстъргване или откъртване на ръжда и замърсявания. При почистване с механизирани инструменти често използвани са електрически четки, ударни инструменти като иглени пистолети, шлифовъчни и лентополировъчни машини и др.

Един от най-ефикасните методи за отстраняване на нагари, ръжда и стари покрития е бластирането. При него се използват различни абразиви (пясък, грит или сачми) под високо налягане. Разновидност е хидробластирането, при което водоструйна машина изхвърля абразивни частици, примесени с вода, под високо налягане и при сблъсъка с повърхността те отнемат замърсяванията и налепите.

Изпръскванията от заварки, метални отломки и остри ръбове, разкрити при бластирането, трябва да бъдат допълнително заравнени, за да се осигури необходимият профил на повърхността.

Нанасяне на индустриални покривни системи
Техниката на полагане на индустриални покрития зависи от вида и състоянието на повърхността, както и от специфичните условия на средата, в която ще се експлоатира обектът. Важни фактори са температурата на повърхността и атмосферните условия по време на нанасяне.

От особена важност е и изборът на система - подходящото решение трябва да осигурява лесно нанасяне, висока покривност и нисък разход. Дву- и многокомпонентните системи изискват предварително смесване. Най-разпространените методи за нанасяне на индустриални бои, грундове и лакове са посредством четка, валяк, шприц пистолет, обикновен пулверизатор, пистолет под налягане или система за безвъздушно нанасяне.

При многослойните системи полагането на всеки следващ слой се извършва след окончателно изсъхване на предишния. Дебелината на слоя и броят слоеве трябва да са съобразени стриктно с указаните изисквания.

Top