Индустриалните помпи - автоматизация

Начало > Машини > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2006

Развитие на техническите тенденции в усъвършенстването им

За техническите тенденции в развитието на помпите, предназначени за работа в различни области от промишлеността, се говори много. Основание за това са все по-високите изисквания към тях, паралелно с усложняването на самите технологични процеси. Обикновено помпите с индустриално приложение са скъпи и отговорни съоръжения, от надеждната и безаварийна работа на които зависи в голяма степен ефективността на цели етапи от производствения процес. В света на помпите с индустриално приложение от години доминират няколко водещи компании, които инвестират значителни финансови ресурси в посока оптимизиране на конструкцията и управлението им. Сериозната конкуренция между наложилите се в международен мащаб производители на помпи е основният двигател в развитието им. Борбата на компаниите-производителки на помпи за по-голям пазарен дял обяснява и факта, че новостите в конструкцията, експлоатационното поведение и техническите характеристики на помпите са основно фирмени разработки.

Комплексна автоматиза-ция на помпите

Сред насоките, в които се развиват помпите с индустриално приложение, е все по-широкото използване на възможностите, които предлагат съвременните платформи за автоматизация за мониторинг, управление и диагностика на съоръженията. Текущото състояние на помпите се контролира чрез цялостни системни решения, базирани на съответни датчици, контролери и специализирани софтуерни пакети. Редица специалисти са на мнение, че разработването и все по-широкото използване на помпи с изцяло електронно управление ще създаде възможности за сериозно намаляване на крайната им производствена цена. Използването на възможностите, предлагани от съвременните системи за автоматизация, е свързано и с някои проблеми. Например, ако ефективността и надеждността на работа на всяка помпа се определя в голяма степен от управляващия софтуер, то откриването и отстраняването на грешки в програмата ще зависи от качествата на специалиста, разработил софтуера. А това е доста опасно, като се има предвид, че за разлика от процеса на конструиране на хидромеханичните възли, участие в който вземат цели екипи, програмистите обикновено работят сами. А те не познават спецификите на работа на помпите и трудно могат да преценят още на етап разработка, че развитието на софтуерния пакет не е в правилната посока.

Керамиката се използва все по-широко

Друга техническа тенденция в развитието на помпите с индустриално приложение включва разработването на модели, отличаващи се с по-висока екологосъобразност. Инвестирането в нови, екологично чисти материали за производството на помпите е продиктувано от все по-сериозните изисквания в областта, законово и нормативно подплатени. Паралелно с разработването на нови екологосъобразни алтернативи на традиционно използваните материали, стремежът на компаниите е насочен в посока постигане на по-високата им корозионно- и износоустойчивост. Все повече производители обръщат специално внимание на керамиката като материал за изработване на различни части на помпите. Предлагат се дори модели, в които всички части на помпата, които се намират в пряк контакт с протичащия флуид, без работното колело, са изработени от специални керамични материали. Предпоставка за бъдещо широко използване на помпи, изработени от керамични материали в някои индустриални области е постиганата сигурна и надеждна работа на машините. Според мнението на редица експерти в областта на помпите, използването на керамиката рефлектира в значително удължаване на живота на помпата, поради вече споменатата изключително висока устойчивост на корозия и износване.


Вижте още от МашиниНовият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top