Интегрирани водни проекти

БизнесВиК инфраструктура в България - специално издание

Една от приоритетните оси в областта на околната среда и водите е свързана с подобряването и развитието на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. По данни на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) към 8 ноември 2012 г. общият размер на договорените средства по приоритетната ос 1: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е. ж. и в населени места с под 2 000 е. ж., попадащи в градски агломерационни ареали" възлиза на 3,418 млрд. лв., което е близо 136% от средствата за сектора. Към тази дата изплатените средства възлизат на 414 млн. лв. В същото време се изпълняват 125 договора/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 26 от които за техническа помощ, 19 за изграждане на ВиК инфраструктура, 1 заповед за Басейнова дирекция - Благоевград, 26 за подготовка и изграждане на ВиК инфраструктура по процедура BG161PO005/10/1.11/03/19, 50 за изграждане на ВиК инфраструктура по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16, 1 проект за укрепване на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на ВиК сектора и 4 проекта за разработване на планове за управление на риска от наводнения.

56,2 млн. лв. са усвоени по процедурата за техническа помощ
До момента успешно са приключени всички проектни дейности и са извършени окончателни плащания по 87 договора по процедурата за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти. Общата усвоена безвъзмездна финансова помощ по тези проекти възлиза на близо 56,2 млн. лв. По процедурата за инфраструктура са приключили 6 договора за безвъзмездна финансова помощ на общините Бургас (кв. Долно Езерово), Вълчи Дол, Каварна, Приморско, Перник и Главиница с общ размер на усвоена безвъзмездна финансова помощ от 70,9 млн. лв.

26 проекта по процедура № BG161PO005/10/1.11/03/19 са в изпълнение
По процедура № BG161PO005/10/1.11/03/19 "Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е. ж." до 30 юни 2011 г. в изпълнение са 26 проекта. В тях се включват общините - Айтос, Балчик (к. к. Албена), Балчик (за града), Бургас (кв. Меден рудник), Бургас (кв. Сарафово), Варна (к. к. Златни пясъци), Гълъбово, Дряново, Дулово, Елин Пелин, Елхово, Ихтиман, Каварна, Кюстендил, Левски, Нова Загора, Пазарджик, Попово, Приморско (Китен), Радомир, Разград, Разлог, Сандански, Смолян, Столична, Тутракан и Чирпан на обща стойност 918 млн. лв.

85 проектни предложения по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16
По процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 за "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е. ж." до 20 февруари т. г. са подадени общо 85 проектни предложения. В процес на изпълнение са 50 договора за безвъзмездна финансова помощ с общините Аксаково, Банско, Благоевград, Ботевград, Бургас (Горно Езерово), Бургас (Банево, Ветрен и Минерални Бани), Бяла (Варна), Бяла (Русе), Бяла Слатина, Варна, Велики Преслав, Етрополе, Исперих, Казанлък, Карлово, Кнежа, Козлодуй, Костинброд, Кричим, Кубрат, Ловеч, Луковит, Мездра, Момчилград, Монтана, Несебър, Нови Пазар, Панагюрище, Петрич, Пещера, Пирдоп, Провадия, Раковски, Свищов, Сливен, Созопол, Сопот, Стара Загора, Средец, Стамболийски, Столична община (Банкя), Столична община (Суходол), Столична община (Владайски колектор), Столична община (Сливница), Тервел, Трявна, Хисаря, Шумен, Червен Бряг и Ямбол на стойност 1,722 млрд. лв. Изпратени за оценка в Европейската комисия са проектите на Добрич - Фаза I, Асеновград и Пловдив, които към момента са трите най-големи проекта в сектор "Води".

Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич - Фаза I
Интегрираният проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич - Фаза I се определя като най-мащабния проект на община Добрич. Той е на стойност 115 мил. лв. и се финансира по Оперативна Програма "Регионално развитие". В него е включена реконструкция на общо 86 километра водопроводна мрежа, рехабилитация на главни канализационни колектори и на пречиствателната станция за отпадъчни води в село Врачанци. Очаква се строителството да приключи до края на 2014 г.

Проект за Интегриран воден цикъл на Асеновград
Проектът цели изграждане на пречиствателна станция, подмяна на водопроводна мрежа и изграждане на нови колектори. В края на месец март проектът бе одобрен от Управляващия орган (УО) по Оперативна програма "Околна среда" и е входиран в Европейската комисия за окончателно одобрение и финансиране, тъй като стойността му надвишава 100 млн. лв. По проекта се предвижда да се реконструират над 24 км канализация и 4 км водопровод и да се изгради нова пречиствателна станция за отпадъчни води. Съфинансирането от страна на общината е в размер на 8,9% от общата стойност на проекта.

Интегриран воден проект на гр. Пловдив
Договорът за Интегрирания воден проект на гр. Пловдив е за 145 млн. лв., от които 16,7 млн. лв. са съфинансиране от страна на общината. По проекта се предвижда да се подменят 14 км водопроводи, 800 сградни отклонения, както и 16,1 км второстепенна канализационна мрежа. Предвижда се да бъде извършена рехабилитация на 2,8 км от съществуващия колектор VII, да бъде изграден разтоварващ колектор VII, както и да бъде извършена реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ - Пловдив.
В рамките на Приоритетната ос 1 в момента се изпълняват два големи проекта - "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца" и "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово" с общата стойност близо 241 млн. лв.

Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца
Общата стойност на проекта е около 136 млн. лв., от които 99 млн. лв. са съфинансиране от Кохезионния фонд на Европейския съюз, 25 млн. лв. съфинансиране от държавния бюджет и 13 млн. лв. съфинансиране от община Враца чрез външен заем. Асоцииран партньор по проекта е ВиК - Враца.

Проектът включва реконструкция и рехабилитация на главни и второстепенни водопроводи, на съществуващи главни колектори и на второстепенна канализационна мрежа. Удължаване на колекторната мрежа, рехабилитация на съществуващия стоманен водопровод, съпроводена с проучване, проектиране и реконструкция на азбесто-циментовия трансмисионен водопровод от язовир "Среченска бара" до гр. Враца, пълно обновяване на пречиствателната станция за отпадни води.

На 31 октомври 2012 г. официално бе подписан договора за Етап-1 изпълнение на реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа. Стойността на договора е 30 399 899 лв. без ДДС. Изпълнител е консорциум Воден цикъл 2011.

Интегриран проект за воден цикъл в град Габрово
Проектът е на стойност малко над 123 млн. лв. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е около 117 млн. лв., от които близо 94 млн. лв. са по линия на Кохезионния фонд на ЕС, а останалите 23 млн. лв. се отпускат от държавния бюджет на Р България. Водният цикъл включва реконструкция на пречиствателна станция за питейни води, ремонт на четири помпени станции и изграждане на една нова, рехабилитация на водоснабдителната система, разширяване и рехабилитация на канализационната мрежа и реконструкция на пречиствателна станция за отпадни води. Първият договор за строителство е подписан на 4 юни 2012 г. Изпълнител е фирма Драгиев и Ко. Стойността на договора приблизително възлиза на 14 млн. лв. без ДДС.
На 9 ноември 2011 г. УО обяви покана за изграждане на ВиК мрежи и пречиствателни станции за агломерации между 2000 и 10 000 е. ж. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 300 млн. лв. Допустими бенефициенти са 147 общински администрации, на чиято територия попадат допустимите по процедурата 236 агломерации. Предвижда се да се финансират проекти в напреднала фаза на подготовка, по които предстои да започнат или вече са започнали строителни дейности. Крайният срок за подаване на проектни предложения беше 15 октомври 2012 г.

По данни на МОСВ към 8 ноември т. г. са пуснати в експлоатация 20 обекта в 13 общини: Приморско, Сопот, Белослав, Благоевград, Вълчи Дол, Хисаря, Бургас, Столична община, Казанлък, Каварна, Троян, Перник и Главиница на обща стойност около 165 млн. лв.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top