Интелигентна функционалност при защитните релета за електрически мрежи

Електроапаратурa • 25.01.2017

Интелигентна функционалност при защитните релета за електрически мрежи
Интелигентна функционалност при защитните релета за електрически мрежи


Базираните на микропроцесорно управление контролери за електроапаратура, като релета, прекъсвачи, трансформатори и кондензатори, се обединяват в категорията интелигентни електронни устройства (Intelligent Electronic Devices, IED). Тези решения разполагат с широк набор от интелигентни функции.

Цифровите защитни релета
са интелигентни електронни устройства, които използват микропроцесор, за да осъществяват различни защитни и контролни функции. Обикновено те разполагат с 5 до 12 защитни функции, 5 до 8 контролни функции за управление на отделни устройства, функция за автоматично повторно включване, възможности за авто-мониторинг, комуникационни функции и др.

Интелигентните защитни релета за електрически мрежи
най-общо могат да изпълняват следните функции: защита на мрежата, мониторинг, контрол, измерване на различни работни променливи в реално време и т. н. Благодарение на вградената памет в устройството, резултатите от измерванията могат да бъдат съхранявани за определен период от време.

Защита
Интелигентните защитни устройства с микропроцесорно управление могат да регистрират различни проблеми и неизправности като претоварване, утечки и т. н. Те изпълняват набор от защитни функции, включително защита от свръхток, автоматично повторно задействане и др. Този тип релета са подходящи за надеждна защита на трифазни линии. Информацията в устройството може да бъде съхранена дори и при загуба на захранването.

Измервателни функции
Съвременните интелигентни защитни релета извършват прецизни измервания на редица променливи, свързани с тока и напрежението. Измерването на ток, напрежение, привидна мощност, активна мощност, реактивна мощност, фактор на мощността и честота, както и адекватната реакция на релето при потенциално опасно за електрическата мрежа събитие, са възможни благодарение на предварително зададени програми, конфигурирани най-често при пускането на релето в експлоатация. Точността на измерванията прави поведението на електрическите съоръжения по-предвидимо.

Мониторинг и контрол
Интелигентните защитни релета разполагат с усъвършенствани функции за мониторинг и диагностика на ел. мрежата. Възможни са радикални подобрения в надеждността, ефективността и степента на сигурност на мрежата благодарение на високоавтоматизираните процеси в релето, които могат да бъдат верифицирани отдалечено в реално време. Благодарение на интелигентната функционалност на защитните релета могат да бъдат сведени до минимум непланираните прекъсвания в електрозахранването, а зоните с висок риск от повреди и неизправности да бъдат ограничени.

Самоблокиране
Когато интелигентните защитни релета за електрически мрежи работят в ръчен режим, за да избегне небезопасното им сработване, се осигуряват функции за самоблокиране. Логически базираните схеми за самоблокиране са стабилни, издръжливи и осигурени срещу преустановяване на действието поради повреда на отделни елементи.

Самодиагностика
Интелигентните защитни релета могат да се самодиагностицират, за да е възможно записването на информация за различни събития и незабавното сработване при неизправности в мрежата. Функциите за самодиагностика осигуряват непрекъснат мониторинг на работните статуси на съоръженията в електрическата мрежа. При регистриране на даден проблем се инициират съответните стандартни последващи действия. На LED дисплея или екрана на интелигентното реле се изобразява съобщение, даващо информация за настъпилата повреда в мрежата, както и опции за избор на последващо действие. Някои съвременни релета разполагат и с възможности за автоматично диагностициране и отстраняване на съответната неизправност.

Комуникационни възможности
Оперативната съвместимост между интелигентните защитни релета и другите видове интелигентни електронни устройства се осигурява най-често посредством USB портове. Комуникационните функции на интелигентните защитни релета за електрически мрежи позволяват висока скорост на трансфер на информация към контролерите в системата. Информацията може да включва данни за различни параметри на тока и напрежението, работните статуси на съоръженията, регистрираните събития и неизправности, резултати от самодиагностиката и др. Достъпът до тези данни може да бъде осъществен в реално време.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top