Интелигентни технологии във водния сектор – какви са реалните ползи?

В и К • 15.12.2016

Интелигентни технологии във водния сектор – какви са реалните ползи?
Интелигентни технологии във водния сектор – какви са реалните ползи?

Внедряването на интелигентни системи или т. нар. AMI – усъвършенствана измервателна инфраструктура (Advanced metering infrastructure) във водния сектор е все по-масово. Smart grid решенията вече трайно са се настанили в електроразпределението и постепенно проправят своя път към ВиК отрасъла. Днес вече можем да говорим за интелигентни мрежи и във водоснабдяването, считат пазарните анализатори в бранша.

Смарт технологиите
са насочени към разрешаването на ключови предизвикателства във водния сектор като загубите на вода и енергия, недостига на водния ресурс в глобален план, мениджмънта на активи и оперативни разходи и др. На пазара вече може да се намери широка гама от надеждни интелигентни уреди и цялостни решения, от които ВиК операторите и комуналните дружества в сектора могат да се възползват. Сред тях са вече традиционните AMR (automatic meter reading) системи, базирани на преносими устройства, както и AMI технологиите от по-ново поколение, които стават все по достъпни в ценови план.

Какво е AMI?
AMI инфраструктурата е архитектура за автоматизирана двупосочна комуникация между интелигентен измервателен уред (например водомер) с IP адрес и ВиК дружеството, което го експлоатира. Основна цел на внедряването на AMI решения е комуналните компании да получават достъп до информация в реално време за потреблението на вода, статуса, поведението и консумацията на енергия на водоснабдителните съоръжения, на чиято база могат да бъдат регистрирани настъпването на аварии, наличието на загуби в системата и т. н. Благодарение на своя смарт водомер клиентите на ВиК дружествата могат да направят информиран избор по отношение потреблението си на вода.

Ползи от AMI инфраструктурата във ВиК отрасъла
Преходът към интелигентни технологии носи ползи не само за ВиК дружествата, но и за техните абонати. Ключът към реализирането на тези ползи се крие в данните, с които AMI системите оперират. Възможностите за мониторинг и анализ на поведението на водните мрежи и съоръжения, както и за идентифициране на различни проблеми (включително прогнозно) и тенденции, оправдават по-сериозна инвестиция в изграждането на интелигентна водна инфраструктура.
В бъдеще ВиК дружествата все по-широко ще използват данните от интелигентните измервателни уреди и сензори, за да решават не само оперативни задачи, като регистриране, локализиране и отстраняване на проблеми (течове, аварии и др.), но и стратегически цели като намаляване на оперативните разходи, прогнозна поддръжка на съоръженията, подобряване качеството на услугите за клиентите, по-ефективно приоритизиране на инфраструктурните инвестиции и т. н.

AMI решенията помагат на ВиК дружествата
цялостно да опростят и улеснят дейността си. Благодарение на тях е необходим много по-малко персонал, а събирането на информация за потреблението и генерирането на сметки става изцяло автоматизирано и дистанционно. На базата на събраните данни от смарт водомерите ВиК операторите могат да подобрят процесите по съхранение, транспорт и разпределение на водния ресурс, както и навременно да откриват течове и да предотвратяват водните загуби.
Двупосочната комуникация позволява на компаниите във водния сектор по-качествено да обслужват своите абонати, а те получават информация как по-рационално да използват доставяната им вода, за да намалят загубите й и съответно – своите сметки. AMI инфраструктурата позволява по-прецизно и адекватно ценообразуване и изчисляване на потреблението, а поддръжката на съоръженията е по-тясно таргетирана и разходно ефективна.

Инструментите за сегментиране и анализ на клиентската база
заложени в много съвременни AMI платформи, помагат на ВиК дружествата по-добре да разбират потребностите и изискванията на абонатите си, както и да инициират различни програми и мероприятия за намаляване на водните загуби и подобряване на клиентското обслужване. На базата на всички тези възможности, комуналните дружества във водния сектор могат да набелязват и постигат различни цели по посока по-ефективен воден мениджмънт, оптимизиране работата на оборудването, планиране и прогнозиране, както и проактивно управление на капиталовите инвестиции.

Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО

Top