РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Интер Експо Център, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Интер Експо ЦентърИНТЕР ЕКСПО ЦЕНTЪР

W A T E R
T E C H  E X P O
6 – 8  М А Р Т
2 0 1 9

международно
изложение
за индустриално и
публично управление
на водите

www.watertech.bg


Top