РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Интер Експо Център, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Интер Експо ЦентърИНТЕР ЕКСПО ЦЕНTЪР

M A C H T EC H &
I N N O T E C H  E X P O
1 5 – 1 8  А П Р И Л
2 0 19

международно
изложение
за индустриални
машини и
технологии

www.machtech.bg


Top