Интервю с Добромир Симидчиев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

Начало > Интервю > ВиК инфраструктура в България - специално издание

Водният сектор се нуждае от преструктуриране, за да бъде управлението му по-ефективно

Господин Симидчиев, каква е визията ви за бъдещите реформи във водния сектор в България?
Секторът се нуждае от преструктуриране, за да бъде управлението му по-ефективно и предлаганите на потребителите услуги да се подобрят. По тази причина започнахме неговото реформиране. Първата стъпка в тази посока е приемането на водната стратегия. Тя засяга всички отрасли във водния сектор - водоснабдяване и канализация, напояване, защита от наводнения и хидроенергетика.

Вече работим и по създаването на отраслова ВиК стратегия. Ще направим преглед на регулаторната база и публичните разходи в сектора. Ще проверим и ефективността на компаниите. Изпълнението на тази стратегия се финансира по линия на техническата помощ на Оперативна програма "Околна среда". Проектът се изпълнява от екип на Световната банка.

За целите на реформата предложихме изменения в Закона за водите, които в момента се обсъждат в Народното събрание.

Едно от предложените изменения е регионализация на сектора - с други думи един оператор да предоставя услугата по ВиК на територията на една област. Смятаме, че това ще доведе до по-ефективното управление на сектора, спазвайки икономическия принцип за икономия от мащаба.

Какви са набелязаните мерки за преодоляване на проблемите?
За да направим управлението на сектора по-ефективно, ще разработим правилник за дейността на водните асоциации. Това е органът, който ще налага политиките на регионално ниво. Създаването им е определено със закона. Според него в състава им влизат общините, намиращи се на територията на дадена област. Асоциациите ще бъдат управлявани от областния управител и кметовете. Право на глас ще има и държавата. Тези асоциации ще подпишат договор за управление с избрания ВиК оператор. Всяка област ще има право да запази досегашния или да избере друг. Възможно е и обединяването на досега действалите оператори на територията на дадена област.

Стартираме и разработването на наредба, която ще регламентира изискванията към тяхната работа. Очакваме да бъде готова до шест месеца. Една година е гратисният период, който ще дадем на операторите, за да приведат дейността си в съответствие със заложените минимални изисквания. Дали това е така ще преценява регулаторът.
Какви проекти се финансират основно в момента и кои са най-мащабните от тях?
Най-големият проект, който се изпълнява в момента, е Проектът за развитие на общинската инфраструктура. Той е на стойност около 100 млн. евро и се финансира със заем от Световната банка и съфинансиране от държавния бюджет. Включва изграждането на три големи водоснабдителни язовира - "Нейковци", "Пловдивци" и "Луда Яна" и рехабилитация на стената на язовир "Студена".

Какви ще бъдат приоритетните проекти в областта на ВиК инфраструктурата през следващата година?
През следващата година предстои да стартира строителството на два от споменатите вече язовири. Това са "Пловдивци" и "Студена". Проектирането за тях беше направено от "Свеко Енергопроект". Процедурите за избор на изпълнител стартират през месец януари 2013. В ход са процедурите и за другите два язовира.

Какви мерки е необходимо да се предприемат, за да превърнем ВиК сектора в отговарящ на европейските норми?
Вярвам, че изпълнението на посочените досега мерки ще съдейства за подобряване на ситуацията в сектора. Разбира се, не се ограничаваме само с тях. Започнахме създаването или изменението на редица други нормативни документи, които ще го регламентират.

В допълнение, измененията в Закона за водите предвиждат създаването на звено "Водна инфраструктура" в МРРБ. То ще поддържа информация за цялата инфраструктура, най-вероятно ГИС формат. Базата данни ще съдържа информация за реални активи, които се ползват. Създаването й ще отнеме време, като проектът ще бъде в процес на постоянно обновяване и ще се превърне в постоянен поток от данни.
Пак според изискванията на Закона за водите, трябва да бъде създаден воден регистър, като ние се ангажирахме и с водния кадастър. И за двата в момента подготвяме тръжни задания за избор на консултант, който да подготви тръжна процедура. Ще го направим двуфазно, тъй като това са сложни процедури и нямаме капацитет. Регистърът и кадастърът ще са съвместими и свързани. Като цяло това ще бъде дълъг процес. Целта ни е да започнем, да създадем средата и да се опитаме да вкараме данните за по-важните и големи съоръжения - язовири, пречиствателни станции, за да може след това да се допълва.

Водната стратегия предвижда създаването на консултативен съвет по водите с участието на министъра на регионалното развитие. В съвета ще се решават ключови въпроси по отношение на стратегическото развитие на ВиК сектора.

Какви средства се отпускат от европейските структурни фондове за развитие на сектора, по кои програми и какви са останалите възможности за финансиране на ВиК сектора у нас?
Европейските средства, на които разчитаме за финансиране на ВиК сектора, са от Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г. С тях се финансира изпълнението на проекти, насочени основно към пречистването на водите. На средства по линия на тази програма ще разчитаме и през следващия програмен период 2014-2020 г. От успешното завършване на настоящата програма зависи да договорим повече средства за него.
Средства за изпълнението на проекти във ВиК сектора осигуряваме и чрез заеми от финансовите институции. Пример за това е споменатият по-рано Проект за развитие на общинската инфраструктура.

Какъв е настоящият дял на публично-частните партньорства във ВиК сектора?
Засега делът на публично-частното партньорство във ВиК сектора е незначителен. Със съдействието на Международната финансова корпорация стартирахме изпълнението на проект за проучване на възможностите за прилагане на модела в сектора. Стартирахме с дружеството в Плевен. Оказа се, че интересът в тази област е голям. Желание за участие в такава форма на управление са заявили няколко чужди компании. Ще представим крайните резултати от проучването на дружеството и местните власти, които трябва да сформират Асоциация по ВиК. От нея зависи бъдещото управление на сектора в областта.

Имаме идея и за изграждането на няколко водоснабдителни язовира. Правим проучвания дали това е възможно да се случи по модела на публично-частното партньорство. Това са "Черни Осъм", "Бяла" и "Кюстендил". Изпълнението на тези проекти ще реши трайно проблема с водоснабдяването за жителите в няколко области.Ключови думи: Интервю, Добромир Симидчиев, заместник-министър, регионалното развитие и благоустройствотоНовият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top