Интервю с инж. Момчил Рабаджийски, катедра АНП към ТУ София

ИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 1, 2013

В края на месец март т. г. изтича срокът за изпълнение на изискванията към техническите средства за измерване и контрол на акцизни стоки, посочени в най-новото изменение на Наредба № 3 със Заповед 519 от 16 август 2012 г. на Министерство на финансите. Една от новостите, регламентирани от този нормативен документ, е изискването моментните показания от средствата за измерване и контрол да се предават през равни интервали от време, като горните гранични стойности на тези интервали са предварително зададени. Освен това всички данни за измерените количества акцизни стоки от средствата за измерване и контрол да се предават към Агенция Митници в транзакционен режим (с изключение на точките за контрол, за които митническите органи са установили непрекъснат процес на протичане на флуид). Друга промяна, определена от Заповсжед 519, касае изискванията към средствата за измерване, използвани при получаването, производството и складирането на акцизни стоки. Вследствие на това, при част от акцизните стоки, като например алкохол и алкохолни напитки, се появява необходимост от измерване на нови показатели.
Според експерти в бранша, налице са някои технически препятствия пред изпълнението на изискванията на новите разпоредби. Още по-обезпокоителен е фактът, че срокът, регламентиран в заповедта, е 31 март 2013 г, което е доста близък срок за осъществяване на доставка на ново оборудване или извършване на сложни инженерингови задачи.

За повече информация доколко използваните досега измервателни средства са в състояние да посрещнат новите изисквания, от какво произтичат затрудненията на производителите и доставчиците на измервателните устройства и изобщо възможно ли е да се спазят изискванията на Заповедта, се обърнахме към инж. Момчил Рабаджийски, ръководител лаборатория „Управление на процеси и икономия на енергия” в Катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства” към ТУ София, който е и представител на една от инженеринговите компании, сключили договор за привеждане на икономическите оператори в съответствие със Заповед 519.

Инж. Рабаджийски, какви са актуалните изисквания към средствата за измерване на количествените и физикохимични показатели на алкохол и алкохолни напитки и доколко те са изпълними?
Съгласно приложенията на Заповед 519, разходомерите за алкохол и алкохолни напитки трябва да измерват и изпращат в Агенция Митници няколко величини, които създават проблеми. Първият проблем е свързан с изискването за изпращане към Агенция Митници на показание на тотален брояч на обем литри, приравнени към 20 оС, както и свързаните с това показание стойности на тотализаторите в началото и края на транзакцията в литри при 20 оС и измереното количество за транзакция, също приравнено към 20 оС. Повечето разходомери нямат вградена тази функция на приравняване и това налага използването на допълнителна изчислителна процедура в отделно устройство, което на всичко отгоре трябва да бъде одобрен тип. Не е ясно защо се появява необходимост от това приравняване в самите контролни точки след като се измерва и температурата на алкохолните продукти и приравняването към 20 оС може лесно да стане в базите данни в сървърите на Агенция Митници.

Вторият проблем произтича от изискването от разходомера да се изпращат данни за алкохолното съдържание на напитките към Агенция Митници. Няма разходомер, който да измерва съдържание на алкохол. Необходимо е да се добави допълнително устройство, което директно да измерва алкохолното съдържание в поток. Доколкото ми е известно, за момента няма такова устройство, което да е минало през задължителната процедура за одобряване на типа при БИМ. Освен това трябва да има поне една лаборатория, в която да може да се правят първоначални и последващи проверки на устройството. Важно е също да има налични повече такива одобрени устройства от различни производители, както и изпитателни лаборатории, за да не се създава монопол на пазара.

Друг проблемен момент е, че алкохоломерите се тарират само за определен алкохолен разтвор - на етилов алкохол и вода. Ако през тях премине напитка, съдържаща различни добавки, като например джин, мастика, мента, ликьори и т. н., проблемите с калибрирането на уреда стават неимоверни. Защото определянето на алкохолния градус в такъв случай може да се базира само на емпирични таблици, които са валидни при определени условия. Възниква и допълнително усложнение, когато през един и същ уред се измерва алкохолното съдържание на различни видове напитки последователно, тъй като те биха имали различен състав и алкохолен градус.

Затруднения предизвиква и условието за измерване на алкохолното съдържание на всяка транзакция, приравнено към 20 оС. Това е сложна задача в условия на непрекъсната промяна на дебита, алкохолния градус и температурата на продукта по време на транзакцията. И най-лошото е, че на пазара към момента изобщо няма такива устройства, измерващи алкохолно съдържание в поток на широка гама напитки и едновременно с това определящи средно алкохолно съдържание на транзакция, приведено към 20 оС. 

Наскоро участвахте в работна среща на Националната лозаро-винарска камара (НЛВК), представители на инженерните компании, които трябва да обезпечат техническото изпълнение на заповедта, и ръководството на Агенция Митници. Какви решения се взеха за преодоляване на създалата се ситуация?
На срещата представители на НЛВК изразиха своите опасения от невъзможността да изпълнят изискванията на Заповед 519 поради технически и логистични причини. От своя страна, ръководството на Агенция Митници декларира готовност за намиране на компромисен вариант. След проведения конструктивен диалог се стигна до няколко решения. На първо място, одобрените и работещи вече измервателни уреди, които отговарят на досегашната наредба, няма да се подменят, а само ще се надграждат с нови функционалности. Второ, веднага щом се появи одобрен тип устройство за измерване на алкохолно съдържание, Агенция Митници ще уведоми НВЛК. Взето бе решение да се сформира работна група, в която да участват представители на Агенцията и НВЛК, както и специалисти, участващи в изграждането на автоматизираната система в Агенция Митници. Камарата ще излъчи производствено предприятие, в което да се извърши пилотно изграждане на система, удовлетворяваща последните изменения на Наредба 3. След решаването на всички технически проблеми, работната група ще изготви констативен протокол и алгоритъм за изпълнение на Заповед 519 и съответните изменения в Наредбата.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top