Интервю с Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите

Начало > Интервю > ВиК инфраструктура в България - специално издание

Целта ни е да бъдем активни в процесите на реформиране на сектора

На 19 и 20 ноември 2012 г. се проведе международната конференция, посветена на намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи. Какви са основните изводи, които очертаха участниците?
Основните изводи, които могат да се изведат след проведената конференция, са, че този проблем е присъщ навсякъде по света, но, за съжаление, в България нивата на загубите на вода са необичайно високи. Справянето с проблема изисква като цяло сериозни инвестиции и системна работа. В началото обаче и чисто административни и организационни действия биха дали положителен резултат - наличието на добра, пълна като обем и достоверна информация, за да се пристъпи към изпълнението на познатите от специалистите мерки за намаляване на загубите. Струва ми се, че българските ВиК оператори към момента не разполагат с такава.

В рамките на кръгла маса през втория ден на събитието бяха представени добри практики от страните от Централна и Източна Европа. Кои от тях са приложими и у нас?
Своя опит с намаляването на загубите представиха оператори от Гърция, Румъния и Хърватска, като за мен особено впечатляващо беше представеното от атинския ВиК оператор EYDAP. Те наистина са постигнали много и могат да служат за добър пример. ВиК дружеството на Констанца, Румъния също се развива много успешно през последните години. Интересното е, че повечето успешни дружества са публично-общински или държавни и това не им пречи да постигат завидни резултати, което се дължи на техните ръководни екипи, но и на благоприятната среда, в която действат. Като цяло значимостта на ВиК отрасъла в споменатите държави е оценена и това неизбежно дава своите положителни резултати. В България ВиК отрасълът все още стои на заден план, за което могат да се дадат много примери, два от които са, че няма специален закон за ВиК услугите и че регулаторният орган е на първо място енергиен и между другото воден.

Как оценявате актуалното състояние на водния сектор в България?
В продължение на казаното по-горе водният сектор като цяло и ВиК отрасълът в частност не са в добро състояние, особено на фона на постигнатите резултати в съседни страни. Причините за това са много, но сред основните са липсата на стратегия за развитието му, разпокъсаност и непостоянство в управлението му, използването му за политически цели. Едва ли има нужда да убеждавам някой в това мое мнение, защото и неспециалистите виждат какво се случва с напоителните системи. Безводието споходи това лято почти половин милион жители, загубите на питейна вода надхвърлят 60% средно, а 70% от водоснабдителната мрежа е в критично състояние и трябва да бъде подменена.

Кои са основните проблеми и предизвикателства пред ВиК бизнеса в страната?
Именно справянето с посочените по-горе проблеми е най-голямото предизвикателство за ВиК бизнеса, но всекидневите усилия на ВиК операторите срещат пречки от различен характер като например: ниски нива на цените на услугите, които генерират много малка част от необходимите средства за инвестиции; лоша събираемост, основно поради ниските доходи на хората, но и поради липсата на работещи механизми за преследване на длъжниците; изземане на печалбата на дружествата в републиканския бюджет; обременяващ Закон за обществени поръчки, който не само че не гарантира качество на доставките, но много често е в основата на по-високи цени на продуктите и услугите; липса на комуникация с регулаторния орган и ниски нива на заплащане на служителите в системата.

В каква посока виждате бъдещото развитие на този бранш?
Процесът на реформиране на сектора започна, като вече имаме Водна стратегия. Въпреки всичките си резерви, които имам към този документ, смятам, че тя трябва да бъде изпълнявана. Същевременно по възлагане на МРРБ се изготвя отраслова стратегия за ВиК, която би трябвало да бъде последвана от специален Закон за ВиК услугите.

Мнението ми е, че постепенно трябва да се премине към договорно ценообразуване, като предпоставка за това е областните асоциации да започнат да функционират, съответно да изберат своя ВиК оператор и сключат договор с него.

Това изглежда трудна задача, но имаме добрия пример на Румъния. Оттам можем да вземем пример и по отношение начина на усвояване на европейските средства, предоставени за изграждане на пречиствателни станции и канализация. Бенефициенти на тези средства са ВиК операторите. Подобен подход дава финансов импулс и стабилност на техните дружества. Надявам се в следващия програмен период на ОП "Околна среда" ролята на ВиК операторите да бъде засилена.

Какви инциативи е предприела и планира Българската асоциация по водите с цел да подпомогне работата на компаниите в сектора?
Нашата цел е да бъдем активни в процесите на реформиране на сектора, като даваме експертни становища и предложения по отношение на нормативните изменения.
В същото време организираме форуми, на които всички заинтересовани страни могат да предложат и получат информация за добри практики и да изразят мнение.

За първата половина на 2013 г. сме планирали редица събития, като може би най-значимото от тях е конференцията Булаква, в рамките на изложението Вода София. Тя ще се проведе на 30 и 31 май в Интер Експо Център и според предварителните ни намерения ще обхване три теми - регионалните генерални планове, които по това време би следвало да са готови; бизнес планирането - по това време трябва да се подготвят бизнес плановете на ВиК операторите за периода 2014 - 2019 г. и язовиростроене, предвид започнатия процес на построяване на 3 язовира.

Каква е действащата към момента нормативна рамка в областта? Смятате ли, че Законът за водите и Националната стратегия за развитие и управление на водния сектор гарантират устойчивото развитие на бранша?
Действащата в момента нормативна рамка е непълна и на места дори противоречива. Както казах и преди това, аз имам много резерви към приетата Водна стратегия, но смятам, че тя трябва да бъде изпълнявана такава, каквато е, след като е вече приета, защото, за да има успех едно начинание, то трябва да следва с постоянство предначертания път. От Закона за водите трябва да бъдат извадени текстовете, свързани с управлението и организацията на ВиК отрасъла и прехвърлени в специален закон за ВиК услугите. При изготвянето на следващите нормативни документи трябва да се действа по-смело, защото са необходими радикални, а не козметични промени. Не трябва да се отхвърля и идеята за създаване на централизиран орган за управление на сектора, например Агенция по водите.Ключови думи: Интервю, Иван Иванов, Българската асоциация по водитеЕКСКЛУЗИВНО
Top