Интервю с проф. д-р инж. Димитър Дамянов, ТУ-София

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2012

Автоматизацията на дискретното производство в бъдеще ще се разглежда като комплексно решение, осигуряващо по-висока ефективност и конкурентоспособност

Какви са тенденциите в развитието на автоматизацията на дискретните производствени процеси?
Характерно за предприятията с дискретен характер на производство е, че отличаващите ги особености започват да се размиват в общата тенденция на индустриалното им развитие. Те все повече зависят от темповете на развитие на иновациите в областта на автоматизацията на индустриалните технологии, комуникациите и въздействието на факторите, които формират тенденциите на глобалната индустриална политика. Дискретният им характер вече започва да се адаптира към непрекъснатата същност на протичане на технологичните и информационни процеси.

Концепцията за развитие на автоматизацията на дискретното производство в настоящия етап се формира от три основни фактора, а именно: технологичен, социален и екологичен. Технологичният диктува тенденцията за постоянно намаляване на ръчния, тежкия и непривлекателен труд чрез автоматизация за сметка на по-висока производителност, като обект на автоматизацията са всички основни и спомагателни технологични, производствени и информационни процеси и дейности. Социалният предявява изискванията за разкриване на нови или запазване на старите работни места. Екологичният фактор дефинира трайната тенденция на спазване на екологичните норми и параметрите на устойчивото развитие.

Как тези промени ще се отразят на технологичното оборудване в предприятията?
Дългосрочните стратегии на конструиране и производство на автоматизирано оборудване за индустрията с дискретен характер на процесите ще бъде подчинено на критериите и параметрите за създаване на автоматични линии, комплекси и машини на нов технологичен принцип, използвайки нано- и биотехнологии и наноматериали или други високи производствени технологии, които са обект на прогнозно развитие. Ще бъдат създадени преконфигурируеми гъвкави производствени системи или съчетание на гъвкави форми на организация с електромеханични принципи на производство от системата машина-човек, както и преконфигурируеми производствени системи от типа "включи и произведи", с използване на единични машини.

Какво е състоянието на автоматизацията на дискретното производство у нас и какви са прогнозите за нейното развитие?
България си остава страна с преобладаващо производство на продукти и услуги, базиращи се на използването на технологии, генериращи ниска добавена стойност. При това като добавим и загубата на капацитет и дефицит в ресурса на специалисти в областта на индустрията, то прогнозите не са много добри. Инвестициите за НИРД у нас са 0,09%, докато в ЕС са 1,25%, Финландия - 2,51%, а за другите европейски страни се движат от 0,90% до 2,14%. При това състояние на нещата, прогнозите за развитие на автоматизацията на дискретните производствени процеси у нас не са оптимистични.

Какви са технологичните тенденции в глобален мащаб?
Очаква се в близките 10-20 години всички големи технологични нововъведения да бъдат свързани с нанотехнологиите. Те са и едно от направленията, които ще определят техническото развитие на ХХI век. Сред останалите са алтернативните енергийни източници и усвояването на космическото пространство. Бързият технически напредък и неговото въздействие върху дискретното производство ще оказват все по-голям натиск както върху неговата структура, така и върху отличителните му белези на дискретен процес. Границите все повече ще се размиват, а структурата на производството съществено ще се промени. Стремежът към комплексно автоматизиране на технологичните, спомагателните и информационни дейности все повече ще се налага като основен фактор за развитието на съвременното дискретно производство. А това означава, че на базата на новите комуникационни и компютърни постижения нанотехнологиите и други технически решения, автоматизацията на дискретното производство глобално ще се промени.

В бъдеще автоматизацията на дискретното производство ще се разглежда като едно цяло, включващо както технологическите и информационни процеси, така и хардуерно и функционално интегрираните производствени компоненти.

XXI век ще бъде век на техническото развитие, изградено на базата на принципно нови индустриални технологии, електронно управление, изкуствен интелект, компютърно-интегрирани производствени дейности и стремеж за минимизиране на човешкия труд в производствената дейност.


Вижте още от Интервю с проф. д-р инж. Димитър Дамянов, ТУ-СофияTop