Интервю с Сава Савов, управител на ВиК Русе

Начало > Интервю > ВиК инфраструктура в България - специално издание

ПСОВ Русе е една от най-модерните в страната

Представете накратко дейността на ВиК Русе.
Водоснабдителното дружество в Русе е създадено с указ на МС през 1961 г. В сегашния си вид се създава през 1997 г. В дружеството работят около 500 души, обслужваме цялата Русенска област. Целим изграждане на устойчиво водоснабдяване за клиентите си. Изградени са резервоари и резервни водоизточници за всяко населено място и в този смисъл водоснабдяването на нашите клиенти е обезпечено.

През 2002 г. бяхме първото ВиК, което създаде работеща в полза на клиентите си Интернет страница. Русе се водоснабдява само от подземни източници.

За да влияем активно индиректно върху околната среда, кандидатствахме заедно с други водни дружества по Интегрирания воден проект през 2003.

През 2006 г. бяхме сред тези, които подписаха финансовия меморандум за Водния цикъл на Русе. Проектът беше структуриран в 4 основни раздела - изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ), подмяна на магистрален водопровод Сливо поле-Русе, раздел Водопроводи и раздел Канализация. В края на 2011-та успешно беше завършен и последния ЛОТ - ПСОВ. Тя е една от най-модерните в страната - с капацитет 240 000 е. ж. и максимално входящо количество 6400 м3/h. Станцията има механично и биологично пречистване, както и реагентно стопанство за премахване на фосфора. Монтирани са 2 бр. х 200 kW когенератори за оползотворяване на газ метана.

Кои са основните предизвикателства пред дружеството?
Основните предизвикателства пред дружеството са заложени в стратегическите цели, дефинирани като пряко следствие от диагностичния анализ и SWOT-анализа, разработени в бизнес плана. Фирмата се стреми да достигне европейските стандарти за доставка, отвеждане и пречистване на водите, чрез постигане на: устойчиво развитие с глобална цел отчитане потенциалните интереси и на следващите поколения жители на областта; балансирано съчетание между интересите на потребителите, съдружниците и вътрешните интереси на дружеството с акцент върху нови инвестиции за рехабилитация и модернизация на системите; диверсификация на ресурса на дружеството чрез разгръщане портфолиото на други услуги; въвеждане на качествено нова политика за управление на човешките ресурси.

Дружеството към момента е насочило усилия към постепенно достигане на дългосрочните нива на качеството, регламентирани в Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги, чрез изпълнение на дейности по ключови направления, както следва: надеждно водоснабдяване и отвеждане на каналните води; качествено водоснабдяване и отвеждане на каналните води, експлоатационни показатели, маркетинг и продажби; инвестиции; организационно-управленски дейности; човешки ресурси:

Кои са актуалните проекти, по които работите?
Актуалните проекти, по които работим, в зависимост от източниците на финансиране, могат да се разделят на две - финансирани със собствени средства и финансирани по други направления.

В момента се разработва един от първите в областта на ВиК инфраструктурата в страната проект за ГИС-базирана информационна система за управление на водоснабдителните и канализационни услуги на ВиК Русе.

Друг по-мащабен проект е свързан с изграждане на нови водоизточници за населени места с водоизточници, чиито показатели за качество на водата са с отклонения от изискванията на Наредба №9. Такъв проект е изграждането на тръбен кладенец при ПС-Божичен за водоснабдяване на селата Иваново, Божичен и Кошов.

На дневен ред пред фирмата са и въпросите, свързани с организацията, управлението и експлоатацията на новоизградената ГПСОВ.

Разработен е пилотен проект, свързан с подобряване на услугата водоснабдяване в Мартен. Към актуалните обекти, финансирани по други направления, в които фирмата е в партньорство с общините, са проектите, финансирани по ОПОС: интегрирано управление на водите на територията на Бяла, област Русе; условия за повишаване на качеството на живот в кв. Средна кула и Долапите на Русе; изграждане на канализация и ПСОВ в Мартен; интегриран воден проект на Ветово; подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в Две могили, област Русе; канализационна мрежа и ПСОВ в с. Щръклево, общ. Иваново.

Какви инвестиции и мерки предвиждате в краткосрочен и дългосрочен план за подобряване на състоянието на водопроводната мрежа, ограничаване на авариите и загубите на вода?
Утвърденият бизнес план от ДКЕВР е основата, върху която ежегодно мениджърският екип разработва годишна инвестиционна програма за планиране на дейностите по направления. Ежегодно се предвиждат инвестиции в размер на 2 800 000 лв. Основно са насочени към мероприятия, свързани с подобряване състоянието на ВиК мрежите, като за целта се планират и изготвят проекти за изграждане на улични водопроводи за осигуряване на циркулация на водата, реконструкция на участъци от мрежата преминаващи през частни имоти и т. н. Паралелно с тези мероприятия се монтират регулатори за налягане в зони с напор над нормативно допустимия, монтаж на арматури за защита от хидравлични натоварвания на водопроводите, подмяна на спирателни кранове и монтаж на нови за зониране на водопроводната мрежа, обновяване на средствата за защита на резервоарите от преливане. Непрекъснато се разширява и обновява диспечеризацията и автоматизацията на ВиК системите чрез внедряване на нови технологии за управление на помпените станции, подмяна на помпени агрегати с неподходящи параметри и характеристики след преоразмеряване с нови, работещи с по-високо КПД.

В каква степен са заложени новите технологии в дейността Ви?
Приложението на новостите и внедряването на нови технологии в дейността на фирмата е непрекъснат процес обобщен в следните направления: използване на тръби за подмяна на ВиК мрежите с материал от ПЕВП, стъклопласт, чугун; внедряване на безизкопни технологии при подмяна на СВО и СКО чрез използване на Грундомат - къртица; присъединяване на СВО под налягане, без прекъсване на водоподаването; използване на бързосвързващи фитинги и надеждни арматури; монтиране на ултразвукови разходомери с автономно захранване и архив на данните в пунктовете за добита вода с дебит над 100 л/сек и при населени места с над 10 000 жители; въвеждане в експлоатация на жилищни сгради с индивидуални водомери с дистанционно отчитане, към момента над 2500 потребители; използване на софтстартери за плавен пуск и стоп на ПС с цел избягване на хидравличен удар; провеждане на термографски одит; управление на помпена станция спрямо напорен резервоар с GSM модули,захранвани от соларни панели; управление пълненето на напорен резервоар през нощта без наличие на захранващо напрежение с електромагнитен вентил,захранван от батерия; изготвени на хидравлични модели на ВиК мрежите - Русе, Мартен, Николово; цифроване на ВиК мрежите с ГИС софтуерите MapInfo, ArcGIS; внедряване на ГИС за управление на ВиК системите; използване на МИС за оперативно управление и отчетност на дейността; провеждане на енергиен одит на дружеството; подмяна на маломаслени прекъсвачи 6 Кв с вакуумни контактори; подмяна на маломаслени прекъсвачи 20 Кв в КРУ с вакуумни прекъсвачи; реконструкция на измерването на ел.енергия от ниско напрежение на средно с цел снижаване разходите за ел.енергия; монтаж на вентилни отводи 20 Кв за защита на помпените станции от пренапрежения; измерване теглото на хлорните тари с електронен кантар с пиезосензори; монтаж на реактор ниско напрежение за компенсация на отдадена реактивна енергия; GPS система за контрол на МПС на ВиК Русе; запис на говор и пренасочване на разговори в ЦДП.Ключови думи: Интервю, Сава Савов, ВиК Русе, Водоснабдяване и канализацияTop