Интервю с Тодор Костов, изпълнителен директор на Холсим (България)

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2012

Ще оползотворяваме по-голям обем отпадъци в качеството на енергиен ресурс

Бихте ли представили накратко дейността на компанията, която представлявате, на читателите на сп. Инженеринг ревю?
Холсим (България) е част от швейцарската група Холсим – един от световните лидери в производството на цимент, инертни материали и готови бетонови смеси с предприятия в около 70 държави и персонал над 80 000 души.

Холсим придобива контролния пакет от акции на циментовия завод в Бели извор, Врачанско през декември 1997 г. по време на масовата приватизация. Веднага след приватизацията  новият собственик предприема мащабна реконструкция и модернизация на производствените мощности, разчистване на остарели сгради и съоръжения и рекултивация на засегнатите от производството терени. Благодарение на вложените до момента над 230 млн. лева в проекти за модернизация, разширяване на капацитета и подобряване на ефективността този завод е едно от най-модерните и рентабилни предприятия на групата Холсим в Европа. Годишният капацитет на завода е 1,7 млн. т цимент. През 2004 г. Холсим придобива и циментовия завод Плевенски цимент (с годишен капацитет 226 500 т), който поради продължаващата икономическа криза и недостигът на суровини е затворен през 2011 г.

В структурата на Холсим (България) влизат и 4 предприятия за инертни материали с общо 8 кариери в покрайнините на София, Пловдив и Пазарджик. Част от дружеството е и производителят на бетон Холсим Бетон Пловдив с 2 работещи бетонови възела в гр. Пловдив.

Какви са последните технологични решения и системи за автоматизация, внедрени в производството?
Автоматизацията на производството се осъществява посредством централизирана система за разпределено управление на технологични обекти, базирана на програмируеми логически контролери (PLC) серия S7-400 на SIEMENS. Същата обхваща целия производствен процес от добиването на суровина до експортирането на крайния продукт и има връзка с бизнес ориентирана Техническа Информационна Система (TIS), която от своя страна обменя информация с ERP системата SAP.

През 2010 г. е изградена и тръбна поща (Tube Mail) за автоматично пробовзимане и транспорт до лабораторията за анализ. Въвеждането на автоматизирана система за пробонабиране и транспорт на пробите до лабораторията е още една стъпка напред в технологичното развитие на завода и оптимизацията на производствения процес, ползите от която напълно оправдават инвестицията от над 500 хил. лева, в която влизат доставка, изграждане и поддръжка на системата, както и обучение на обслужващия персонал.

Към настоящия момент се извършва реконструкция на подстанции високо и средно напрежение с цел интегрирането им в контролната система и последващо въвеждане на система за енергиен мениджмънт.

Имате ли конкретни инициативи, повишаващи енергийната ефективност на дейността?
Заедно с консумацията на природни суровини, потреблението на енергия е друга характерна черта на нашата дейност. Самият процес на производство на цимент е енергоемък. Нашите енергийни нужди се задоволяват чрез използване на топлинна и електрическа енергия. Специфичната консумация на топлина, или количеството енергия, необходимо за производството на един тон клинкер, за последните три години се движи в порядъка на 3,6 GJ на тон готов продукт.

Повишаването на енергийната ефективност зависи почти изцяло от технологичното равнище на производствения процес.

От 2007 г. насам в циментовия завод в Бели извор функционират 3 инсталации за подготовка и подаване на алтернативни горива в пещта. Първата осигурява автоматично подаване на отпадъчни автомобилни гуми, а другите 2 са, съответно, за месокостно брашно и сортирани твърди горими отпадъци (хартия, пластмаса, текстил, кожа, каучук).

За намаляване консумацията на електроенергия на тон продукт спомага и технологичното обновление на производството посредством: подмяна на пневмотранспорти; използване на задвижвания с променливи обороти (VSD); инсталиране на високоефективни сепаратори и филтри от най-ново поколение и др.

Какви мероприятия по отношение на опазването на околната среда сте предприели или планирате в бъдеще?
През последните десет-дванадесет години инвестициите в технологии за намаляване въздействието върху околната среда и оползотворяне на алтернативни енергийни ресурси превърнаха циментовия завод в Бели извор в екологичен лидер в циментовата индустрия на страната.

Ефективното потребление на природните ресурси е една от най-важните цели в екологичната политика на фирмата. В условията на задълбочаваща се екологична криза и свръхексплоатация на природни ресурси заместването на горивата и суровините, особено в енергоемки производства, каквото е и производството на цимент, придобива все по-голямо значение. През т. г. се предвижда въвеждане на Екорек 2.0 – проект, с който ще се увеличи количеството на използваните алтернативни горива (RDF материали) чрез подаване през главната горелка, с което от една страна ще се увеличи процентът на заместване на традиционните горива с алтернативни такива (отпадъци), а от друга ще се намалят емисиите от въглероден диоксид, предвид биомасната фракция на отпадъците. Проектът е частично финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007- 2013”.Ключови думи: Интервю, Тодор Костов, Холсим БългарияНовият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top