Инвестициите на Алкомет за последните 15 години надхвърлят 75 млн. Евро

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2014

"Алкомет" АД Шумен е един от водещите производители на алуминиеви валцови и пресови изделия на Балканския полуостров и единствената по рода си компания на територията на Република България, съчетаваща производството на двата вида продукти.

С близо 35-годишен опит в областта на цветната металургия, тя днес се нарежда сред 100-те най-добри български компании по приходи от дейността и ръст на печалбата, както и сред 20-те най-големи български износители.

Над 90% от продажбите са насочени към страните от ЕС, главно Германия, Полша, Италия, Австрия и Дания. Въпреки своята експортна ориентираност Алкомет остава тясно свързана и с развитието на българската икономика и българското общество.

Част от целите на компанията по отношение на корпоративната социална отговорност са повишаване на заетостта сред местното население; ефективно подпомагане на образователни, медицински, културни, социални и други институции; подкрепа на благотворителни и дарителски организации. През 2013 г., за шеста поредна година, компанията бе удостоена с приза "Дарител на годината" от община Шумен.

Сертифицирана по ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 и OHSAS 18000:2007, "Алкомет" АД е разположена на площ от 370 000 кв.м, в непосредствена близост до град Шумен. 
През 2014 година маркетинговите усилия на компанията са насочени основно в две направления:
• разширяване дела на специалните продукти при пресовите изделия;
• увеличаване на продажбите на вътрешния пазар до 10% от общия обем.

Общият размер на инвестициите, реализирани в производствено оборудване и съвременни технологии за последните 15 години, надхвърля 75 млн. евро. Наред с тях, професионалното опериране на внедрените системи за управление и прецизната апаратура за контрол на производствения процес гарантират високо качество на предлаганите изделия, съгласно изискванията на европейските стандарти.

Очаква се пускането в експлоатация на новата 600-тонна преса и на линия за пренарязване на профили да доведат до навлизането на компанията на нови пазари с продукти от сферата на вътрешното обзавеждане, транспорта и строителството. Този тип изделия се характеризират с високи изисквания към качеството, висока добавена стойност, както и с неспиращо търсене от страна на потребителите, в условията на икономическа криза.

Предвижда се пускането в експлоатация на четирите модернизирани пещи за отгряване на рулони и фолио да доведе до повишаване качеството на произвежданата валцова продукция, както и до значителното повишаване производителността на труда. От друга страна, разходите на природен газ и електроенергия ще бъдат силно намалени.

Дейността ще продължи да се концентрира основно към увеличаване дела на специалните изделия (обмазано фолио, техническо фолио, фолио за опаковки, листа и ленти за автомобилостроенето и вътрешното обзавеждане) чрез сключване на договори с нови потенциални клиенти в тези области.

Опазването на околната среда се явява сред основните приоритети в развитието на компанията. През последните години инвестициите в модернизиране и разширяване на производствените мощности неизменно са съпътствани и от внедряване на съвременни пречиствателни съоръжения. Въведените технически и технологични решения са на най-високо ниво и гарантират висока степен на пречистване на използвания воден ресурс и на отделяните емисии в атмосферата.

В компанията са разработени и програми за управление на генерираните в резултат на производствената дейност отпадъци, като основната част от тях се предава за оползотворяване в други сектори на промишлеността.

С реализирането към края на третото тримесечие на 2014 г. на проекта по европейска програма "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", Процедура "Инвестиции в зелената индустрия" ще влезе в експлоатация системата за улавяне на маслени аерозоли и възстановяване базовите характеристики на валцовъчното масло.

Изпълнението на инвестиционната програма, заедно с доброто технологично състояние на машините и оборудването, ще повиши капацитета на валцовото производство до 30%, а на пресовото с 10%. Повишение също се очертава и при конкурентоспособността на компанията по отношение на качеството на произвежданата продукция. От друга страна, намаление се очаква на разходите за валцовъчно масло, природен газ и електроенергия.

Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top