инж. Иван Василев, Ехнатон: CMSE сертификацията гарантира компетентност по отношение безопасността и оценяване на съответствието на машини

МашиниИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 5/2016 • 26.07.2016

инж. Иван Василев, Ехнатон: CMSE сертификацията гарантира компетентност по отношение безопасността и оценяване на съответствието на машини
инж. Иван Василев, Ехнатон: CMSE сертификацията гарантира компетентност по отношение безопасността и оценяване на съответствието на машини

 

инж. Иван Василев, ръководител направление Pilz в Ехнатон,
пред сп. Инженеринг ревю

Какво дава в професионално отношение сертификацията по безопасност на машини и защо беше необходима?
Основният проблем е, че колкото и богат опит да притежават инженеринговите кадри, дори и да са запознати с европейските стандарти за безопасност на машини, винаги по отношение на безопасността и оценяване на съответствието на машини остават въпроси без ясни отговори.

Причината най-вероятно се крие в това, че безопасността на машини е застъпена много слабо в образователните програми и като цяло липсва опит в прилагането на стандарти за безопасност. Дори понякога е трудно да се разбере откъде трябва да започне конкретен проект.

В програмата на CMSE се разглеждат сложни технически въпроси, които предоставят необходимата информация за целия жизнен цикъл на машините, по отношение на законодателство, приложими стандарти, оценяване на риска и практическо приложение на принципи за функционална безопасност.

CMSE квалификацията попълва пропуските, свързани с безопасността по отношение на механични, електрически, пневматични и хидравлични системи. В първите дни квалифицирането протича под формата на обучение и подготвя участниците да бъдат сертифицирани. Във финалния етап изпитът се провежда от TUV Nord.

От друга страна, CMSE е добър подход да се демонстрира компетентност в безопасността на машини по уникален начин. Тези, които успешно преминат изпита и получат сертификат от TUV Nord като CMSE, се припознават в цял свят като експерти по безопасност на машини.

Какво е значението на наличието на сертифициран експерт по безопасност на машини за клиентите на Ехнатон?
СЕ маркировката на машини, с изключение на тези, които попадат в Анекс 4 на Директивата за машини 2006/42/ЕО, може да се постави от производителя или от оторизиран представител. В повечето случаи производителите се справят със задачата, но винаги има пропуски и съществуват съмнения по някои въпроси.

Благодарение на натрупания опит ние можем да консултираме нашите клиенти как да проектират безопасни машини и как да докажат това в техническото досие на машините.

Освен това, напоследък се наблюдава тенденцията все повече клиенти да са склонни да възложат на нас да оценим съответствието и да изготвим част от документацията, необходима за полагане на СЕ маркировка, което може да включва: оценяване на риска; концепции за безопасност; проектиране на система за безопасност; валидиране (изпитване).

ЕКСКЛУЗИВНО

Top