Инженеринг Ревю форум: Оптимално технико-икономическо решение за дистанционен мониторинг на водоеми в неелектрифицирани райони

Начало > Проблематика > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2005

Уважаеми колеги, в настоящия брой на списанието публикуваме коментара на двама дългогодишни читатели на сп. Инженеринг ревю - инж. Юлиян Трендафилов, главен енергетик, и инж. Иван Жеков, ръководител звено Диспечерски системи на ВиК Варна, относно публикуваната в брой 6/2004 г. техническа задача за намиране на оптимално технико-икономическо решение за дистанционен мониторинг и контрол на водоеми в неелектрифицирани райони. Надяваме се, че с материала ще ви осигурим базовата за инженерните науки "обратна връзка" към организираните от списанието дискусии по конкретни инженерни проблеми от практиката.

Проучването на сп. Инженеринг ревю ни помогна да намерим изпълнител

Сп. Инженеринг Ревю се получава редовно във ВиК Варна от неговото създаване. От страниците му всички инженери от Енергомеханичния отдел получават информация за новости в областта на техниката, в която работят. Благодарение на поддържаната от списанието рубрика имаме възможност да предоставим за коментар и решаване възникнали в практиката специфични проблеми. Това е накратко пътят, който извървяхме до публикуваната в бр. 6/2004 на списанието техническа задача "Телеконтрол на ниво във водоеми по радиоканал с батерийно електрозахранване в неелектрифицирани региони".

След направеното от редакцията проучване на пазара в страната, отразено в следващия брой на списанието, се обърнахме към две от публикувалите коментар инженерингови фирми, специализирани в тази област на автоматизацията. Организирахме срещи, на които запознахме представителите на фирмите с конкретните условия и изискванията ни за решаване на проблема. Избрахме фирма, която ни предложи оптимално за конкретната задача техническо решение, базирано на изработеното от ВиК Варна техническо задание. Поради специфичността на поставения проблем на пазара, не съществува готов продукт. Наложи се да се проектира и разработи опитен образец, който да се експериментира в лабораторни условия и на конкретен обект, след което пристъпихме към сключването на договор за производство на необходимия брой устройства.

Изборът на изпълнител бе направен на базата на следните критерии - функционалност на изделието; съвременно техническо равнище с модерна елементна база; възможност за развитие и усъвършенстване в процеса на експлоатация; надеждност на устройството; опит на фирмата - изпълнител с атестат за решаване на подобни задачи и, разбира се, цена на услугата. Редовна практика във ВиК Варна е да се изпитват в производствени условия нови технически изделия с цел да се убедим в практическите им качества.

Тествахме системата в реални условия, като за пилотен обект бе избрана водоснабдителна помпена станция Момчилово, която подава вода до водоем в село Доброплодно на територията на Община Ветрино, Варненска област. Разстоянието от помпената станция до водоема е 3 км. Извършва се контрол на 5 работни и 1 аварийно ниво за прилив. Предаващото устройство се намира във водоема и представлява процесорен модул, УКВ радиостанция на обхват 150 MHz с насочена антена и нивосигнализатори с магнитно управляеми контакти. Захранването е реализирано със стандартна херметична оловнокиселинна батерия 12V/12Ah. Технологичният режим на работа на контролната система е следният - предавателното устройство на водоема се програмира със специализиран софтуер, с помощта на който се извършва адресация за конкретния обект (помпена станция, диспечерски пункт), получаващ информацията.

Задава се и времето на комуникация - 15мин. На базата на получената информация приемното устройство, намиращо се в помпената станция, взема решение за управлението на помпен агрегат. Въведени са енергоспестяващи режими, оптимизиращи работата на помпената станция през различните зони на енергопотребление. Въведени са индикации в приемащото устройство за ниво (цифрова и светодиодна); състояние на батерията във водоема (цифрова); реално време на последната успешна комуникация; брой успешни комуникации за период от 24 часа; брой неуспешни комуникации за период от 24 часа (ако има налични). Устройството има 2 релейни изхода (8А) за управление на помпен агрегат. След проведения успешен експеримент с пилотния обект в помпена станция Момчилово бяха закупени и внедрени общо 10 комплекта устройства, които вече са монтирани от фирмата, съвместно с персонал на ВиК Варна, на обекти от водоснабдителната мрежа на общините Провадия, Аврен и Ветрино.

Чрез използването на подобни системи за телеуправление се решава един съществен проблем в управлението на помпени станции, неразполагащи с изградена сигнална линия за контрол за ниво и отсъствието на електрозахранване на водоема. Подобни обекти във ВиК Варна са малко на брой и вече почти изцяло са обхванати от внедрената система. Бих искал да подчертая, че подобни автоматизирани системи са приложими във всички ВиК дружества, които имат сходен проблем.

Икономическите ползи от внедряването на системата могат да се обединят в следните направления: икономия на електрическа енергия и вода от недопускане на прилив на вода от водоемите; икономия на средства за електрическа енергия от оптимизирано управление през различните тарифни зони; подобряване на водоснабдяването на населените места; своевременно регистриране на възникнали аварии във водопреносната мрежа.
Top