Инженеринг Ревю форум: Осветителна система за високи температури

Начало > Проблематика > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2005

В отговор на организираната от сп. Инженеринг ревю дискусия на тема: "Какъв е оптималният тип осветителна система като светлотехнически характеристики и икономическа ефективност за осветяване на производствено помещение, спецификата на технологичния процес в което налага работа при високи температури", в настоящия брой на списанието публикуваме мнения и предложения на светлотехници за решаване на поставената техническа задача. Известно е, че изградената и функционираща в момента осветителната система, осигуряваща общия светлинен фон в производственото помещение е реализирана на базата на живачни лампи. Помещението е с габарити 300 метра дължина и 70 метра ширина. Като конструкция халето представлява триъгълна фермена конструкция. Старата осветителна система включва около 1200 броя светлинни източници с мощност 125 и 250 W. Живачните лампи са монтирани на височина 6 метра от нивото на пода. В производственото хале работят няколко технологични съоръжения, водещи до повишаване на температурата на въздуха в зоната, в която са монтирани живачните лампи до 50, 60 °С. Поради сравнително високата температура на средата, в която работят, светлинните източници дефектират ежемесечно, което причинява икономически загуби на предприятието, свързани със закупуване на нови лампи, монтажа им и затруднения в организацията на работа в цеха, вследствие на недостатъчната осветеност.

Производственото помещение разполага и с локална осветителна система, изградена непосредствено над всяко от технологичните съоръжения в цеха. Системата е реализирана на базата на луминесцентни светлинни източници. Не се предвижда подмяна на вече изградената система за локално осветяване на машините в производственото помещение. От предприятието поставят изискването електронните блокове на осветителните тела, използвани за осветяване на производственото хале след преустройството, да запазват производствените си характеристики при продължителна работа в температурния диапазон от порядъка на 50, 60 °С.

Рационално е използването на металхалогенни лампи

Основавайки се на изискванията, съдържащи се в публикуваната в сп. Инженеринг ревю техническа задача, като главни цели и задачи на предложеното от фирма Димов Къмпани решение считаме модернизиране на осветлението в помещението в съответствие със съвременните европейски изисквания и новите достижения на светлотехниката; създаване на подходящи работни условия на работниците; рязко намаляване на консумацията на електроенергия за осветление и разходите за експлоатация.

Тъй като процесът на работа в производственото помещение не е дефиниран точно, след задълбочено проучване на европейските стандарти за осветяване на такива помещения, приехме като норма за средната хоризонтална осветеност на работната повърхност Еср. = 300 lx и обща равномерност U0 = 0.7. Всички следващи изчисления са направени на базата на тези нормени показатели.

Избор на светлинен източник. Считаме, че така съществуващите живачни лампи не са целесъобразни, тъй като се характеризират с малък светлинен добив (52 - 56 lm/W), което води до голям разход на енергия, а също така и до нестабилност при работа и кратък живот. От гледна точка на енергийна ефективност и дълготраен живот, най-подходящи за конкретното приложение са натриевите лампи с високо налягане, които имат светлинен добив (110-125 lm/W). Това означава, че източниците излъчват най-много светлина при най-малък разход на енергия и среден живот на лампата от порядъка на 28 000 часа. Съществен недостатък на тези лампи е ниският индекс на цветопредаване Ra = 25, което затруднява разпознаването на цветовете, правейки ги неподходящи за производствени помещения, където се изисква точно разпознаване на цветовете. По тези причини предлагаме за решаване на поставената задача да се използват металхалогенни лампи, които са със светлинен добив (76 lm/W) и висок индекс на цветопредаване Ra > 69. Металхалогенните лампи работят и при температури до 90°C, което ги прави подходящи за осветяване на производствени помещения от описания тип.

Избор на осветително тяло. За помещения, при които производственият процес налага работа при високи температури, е подходящо използването на промишлени осветители с газоразрядна лампа тип "камбана". Изчисляването на осветлението за конкретното помещение бе базирано на осветители на фирма General Electric, тип EUROBAY, с метал халогенна лампа 400 и 250 W. Тялото е влаго-, прахо- (IP65) и корозионноустойчиво, което дава основание да се приеме, че е подходящо за работа при всякакви условия на околната среда. След изчисляване с програмата EUROPIC на GE Lighting бяха получени два възможни резултата. При първия от тях е заложен осветител eurobay EB 250 M1 с металхалогенна лампа (МХЛ), имаща мощност 250W. Ако общият брой на осветителите е 450, за средната осветеност се получава Еср. = 311 lx при обща равномерност U0 = 0.8, което прави общата инсталирана мощност около 125.1 kW. Вторият вариант е базиран на осветител eurobay EB 400 M1 с МХЛ, имаща мощност 400W. При 300 броя лампи средната осветеност се изчислява на Еср. = 309 lx, при поддържане на обща равномерност U0 = 0.85, което прави обща инсталирана мощност равна на около 127.5 kW. Тъй като двете серии осветители имат приблизително една и съща цена, за крайно решение на техническата задача считаме, че е удачно да се използва осветител eurobay eb 400 m1. Сред основанията ни за това е фактът, че от осветителя eurobay eb 400 m1 са необходими 150 броя по-малко осветители, което води до значително по-ограничени предварителни капиталовложения.

инж. Димо Димов, проектант в Димов Къмпани


Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top