Инженеринг Ревю форум: Система за катодна защита

Начало > Проблематика > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2005

В отговор на откритата в брой 4/2005 г. и развита в миналия брой на сп. Инженеринг ревю дискусия на тема "Какво ефективно от техническа и рационално от икономическа гледна точка решение бихте предложили за изграждане на система за защита от електрохимична корозия във фирма Бул-ром Петролеум, град Пловдив. Системата за катодна защита ще се използва за защита на депо за пропан-бутан, което е в процес на изграждане", получихме коментар по темата от инж. Николай Димитров, електроинженер в Старт Инженеринг. Припомняме на читателите, че депото включва четири резервоара, всеки с капацитет по 100 m3. Резервоарите са разположени в една редица, на разстояние 1 m един от друг. Според проектната документация резервоарите ще бъдат положени под земята. Габаритните размери на всеки от резервоарите на депото са - дължина 15 m, диаметър 3 m и дебелина на стената 0.012 m. Планира се върху резервоарите да бъде нанесено изолационно покритие преди полагането им под земята. От Бул-ром Петролеум поставят изискването принципът на действие, монтажът и експлоатацията на системата за защита от електрохимична корозия да бъдат съобразени с влязлата в сила в края на миналата година Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.

Целесъобразно е съчетаването на пасивна и активна защита

Защитата от корозия на подземни метални съоръжения се разделя на два основни вида - пасивна и активна. Пасивната защита е добила широка популярност и е лесно достъпна. Използването на различни бои, лакове, битумни грундове и обмазки с различна дебелина, са предназначени да екранират металната повърхност от експлоатационната среда. Сред водещите компании в областта на разработването и производството на качествени елементи за пасивна защита е Tyco Adhesives Polyken.

В системите за активната защита от корозия, познати като катодни, анодното заземление е основен възел за осъществяване на поляризацията. Поради тази причина е необходимо заземлението да бъде прецизно пресметнато, като се отчетат промените му във времето. Общото електрическо преходно съпротивление на анодното заземление е в пряка връзка и с постоянния ток и напрежение, необходими за достигане на стандартната поляризация. Методите за катодна защита използват основно два типа заземления - "жертвени аноди" или локални аноди с катодна станция (КС). Първите имат ограничен капацитет, периодично се нуждаят от подмяна и са загубили своето приложение. Като локални аноди се използват - цинкови аноди, магнезиеви аноди, високолегиран чугун с металургичен кокс и пасивиращи добавки и други. Като недостатъци при тях се явяват необходимостта от периодична проверка на състоянието и подмяна при необходимост, както и обстоятелството, че защитният потенциал не е равномерно разпределен по продължение на обекта.

Използването на гъвкав непрекъснат аноден кабел Anodeflex изравнява потенциала по дължината на обекта. Кабелът се полага около обекта, позволявайки прецизна настройка на КС в диапазона от -0.95 до -1.15V, както и икономично използване на КС по отношение на изходната мощност и експлоатационен живот над 30 г. Anodeflex е гъвкав кабел е диаметър 38 mm, състоящ се от медно токоносещо жило, обвито с порьозен полимерен материал, положен в среда от чист въглен, защитен срещу механични наранявания. Съчетаването на двата вида - пасивна и активна защита, е основно правило при изграждане на подземни метални съоръжения. Необходимото оборудване за изграждане на система за катодна защита е:

Катодна станция (КС) с технически характеристики: захр. напрежение 220V +10/-15%, 50Hz; максимална изходна мощност 100W; максимален изправен ток 5А при 20V; токова защита; защита от атмосферни пренапрежения на вход; автоматичен регулатор на тока на поляризация; плавно изменение на заданието; цифрово измерване на величините.

Контролно-измервателна колонка (КИК) с диоден разпределител за уеднаквяване потенциала на резервоарите и клеморед за присъединяване на кабелите от КС, медно-сулфатен електрод (МСЕ), резервоари и анодния заземител. Стационарен медно сулфатен електрод (МСЕ) - за контролно измерване на потенциала и въвеждане на автоматичен режим на КС. Аноден заземител - кабел "Anodeflex" 1500 на фирма Tyco Adhesives-Raychem с комплект кабелни муфи, който се полага по време на засипването от двете страни на резервоарите на разстояние 0.5 - 1 m от тях, на височина в средата на диаметъра.

Дренажни и захранващи кабели.

За правилното функциониране на катодната защита е необходимо преди и по време на въвеждането й в експлоатация да се изпълнят мероприятията контрол за качеството на изолационното покритие; измерване изолационното съпротивление на изолиращите фланци; измерване на стационарния потенциал на съоръженията; проверка целостта на анодния кабел; проверка на КС и обектите - полярност на връзките, пробна катодна поляризация на съоръженията - поотделно, включване на КС и разпределяне потенциала между обектите, както и въвеждане на КС в автоматичен режим.

инж. Николай Димитров, електроинженер в Старт Инженеринг
Top