Инженеринг Ревю форум: Замяна на верижна предавка

Начало > Проблематика > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2005

В отговор на откритата в брой 5/2005 г. на сп. Инженеринг ревю дискусия на тема "Съществува ли техническа възможност за ефективна и надеждна замяна на верижна предавка, която е конструктивен възел от стенд за опаковане на стоманени рулони в металообработващо предприятие, с ремъчна предавка", публикуваме коментари по темата на специалисти, работещи в сферата на машиностроенето в България. Известно е, че верижната предавка е ролкова, със стъпка t = 15.875 mm, диаметър на ролките d = 10.16 mm и ширина b = 9.65 mm. Предаваната от верижната предавка мощност е 2.2 kW. Задвижващата и задвижваната верижни ролки имат съответно 17 и 34 броя зъби. Оборотите на въртене на задвижващата ролка са 22.3 min-1. Конструктивното предназначение на предавката в стенда не налага специални изисквания по отношение появата на приплъзване след замяната й с ремъчна. Работата на верижната предавка е съпроводена с високи нива на генерирания шум и необходимост от честа поддръжка, което създава затруднения на експлоатационния персонал. Технически възможно ли е верижната предавка да бъде заменена с ремъчна и какви мероприятия би включвала подобна реконструкция? Каква би била подходящата схема на ремъчната предавка като брой, вид на използваните ремъци, необходимост от използване на опъвателни ролки? Оправдано ли е използването на ремъчна предавка в подобни приложения, характеризиращи се с ниски скорости и високи предавателни моменти от гледна точка на постигнатата надеждност при работа и изискванията, свързани с поддръжката, включително периода за смяна на ремъка? Икономически изгодна ли би била подобна реконструкция?

Замяната е икономически изгодна

В техниката верижни предавки се използват много широко. Предимства на тази предавка пред други такива са: точното предаване на оборотите между детайлите или възлите; възможността за осъществяване на различни предавателни отношения; предаване на движението между детайлите на различни разстояния в пространството, както и на голям въртящ момент. Сред недостатъците на този тип предавки са шум при движение на веригата, особено при високи скорости; изисквания към центровката на верижната предавка; изисквания към смазването на предавката и необходимост от предпазване на предавката от влага, прах и други замърсители.

Ремъчни предавки са най-широко използвани в инженерната практика. Според вида на използвания ремък, предавките са с плоски, трапецовидни, вариаторни, зъбни и други ремъци. Предавката позволява да се предават различни въртящи моменти с ниски или високи обороти на различни разстояния. В разглеждания случай замяната на верижната предавка с ремъчна в опаковъчна машина е технически възможна, при условие, че няма специални изисквания към приплъзването на ремъка. Необходимо е ремъчната предавка да се подбере за предаване на мощност 2.2 kW и предавателно отношение 1:2. Таблично се подбира съответният профил на ремъка и ремъчните шайби. В резултат от замяната на верижната с ремъчната предавка ще се постигне висока надеждност в предавката; безшумна работа; предпазване на машината от големи аварии, в случай че се получат нежелани блокировки (ремъкът пробуксува, свири, скъсва се, но машината оцелява); лесен и бърз монтаж на нов ремък.

Необходимите мероприятия за монтаж на ремъчната предавка са изработване на шайбите; подбиране на ремъка (ремъци); изработване на предпазител; реконструкция на рамата на двигателя с оглед обтягането на ремъка. Предпоставка за замяна на съществуващата верижна предавка с ремъчна е очакваната икономическа полза, дължаща се на по-малко износване на ремъчната предавка, възможност за бърза подмяна, икономия на смазочни масла. От гледна точка на охрана на труда реконструкцията също е оправдана - намалява се генерираният при работата на машината шум.

инж. Никола Добрев, технически консултант в Александрис Инженеринг


Верижната предавка би могла да се замени и с планетарна

Уважаема редакция, считаме, че верижната предавка, описана в техническата задача, публикувана в предишния брой на сп. Инженеринг ревю, би могла успешно да се замени чрез директно свързване на планетарен редуктор с прeдавателно отношение 125.6:1 към електрически двигател. Техническата спецификация на планетарния редуктор би следвало да включва въртящ момент за предавана мощност 2.2 кW - 1885 Nm и фактор на надеждност (Service Factor) 2, който отчита приложението, продължителността на работа и броя стартове. За решаване на конкретната задача е подходящо използването на планетарен редуктор, модел ЕТ3045 на Brevini Riduttori.

Сред предимствата от използването на описаното техническо решение са нисък шум; висока надеждност на стенда; опционално добавяне на спирачка за изтегляне на ламарината и ниски разходи за поддръжка. Недостатъци на решението са по-високата първоначална инвестиция за закупуване на редуктор, който е с около 60% по-скъп от редуктор, комбиниран с ремъчна или зъбна предавк
Top