Инженеринг Ревю форум: Защита от електрохимична корозия

Начало > Проблематика > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2005

В отговор на откритата в миналия брой на сп. Инженеринг ревю дискусия на тема "Какво ефективно от техническа и рационално от икономическа гледна точка решение бихте предложили за изграждане на система за защита от електрохимична корозия във фирма Бул-ром Петролеум, град Пловдив. Системата за катодна защита ще се използва за защита на депо за пропан-бутан, което е в процес на изграждане", публикуваме коментари и конкретни предложения за решаване на поставената техническа задача на специалисти, работещи в областта на катодната защита. Допълнителната информация, с която разполагаме е, че депото включва четири резервоара, всеки с капацитет от по 100 м3. Резервоарите са разположени в една редица, на разстояние един метър един от друг. Според проектната документация резервоарите ще бъдат положени под земята. Габаритните размери на всеки от резервоарите на депото са - дължина 15 метра, диаметър 3 метра и дебелина на стената 0.012 метра. Планира се върху резервоарите да бъде нанесено изолационно покритие преди полагането им под земята.

От Бул-ром Петролеум поставят изискването принципът на действие, монтажът и експлоатацията на системата за защита от електрохимична корозия да бъдат съобразени с влязлата в сила в края на миналата година Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. Сред условията, поставени от Бул-ром Петролеум, са:

  • Инсталираната система за катодна защита да работи надеждно и високоефективно;
  • Да бъде енергийно ефективна;
  • Да се отличава с дълъг експлоатационен живот;
  • Да се характеризира с ниска чувствителност към околни електромагнитни смущения, както и да не създава странични ефекти върху обслужващия персонал и техниката на обекта.
  • Изискванията към текущата поддръжка и периодичната настройка на системата за катодна защита да бъдат минимални.

Задачата се решава с протекторна защита

Уважаема редакция, като имаме предвид условията, поставени от фирма Бул-ром Петролеум, считаме, че катодната защита на резервоарите следва да бъде осъществена чрез протекторна защита. Броят на галваничните аноди, тяхното разположение и отстояние от резервоарите е предмет на проектантско решение след измерване на специфичното съпротивление на почвата, отчитане наличието на други подземни съоръжения и комуникации и изключване на влиянието им върху вторични конструкции. Препоръчваме контролът на параметрите на протекторната защита да се осъществи в контролно-измервателни колонки, като техният брой, вид и местоположение също ще се регламентира в проекта.

Защитата с галванични аноди се отличава със следните предимства:

  • не е необходимо използването на катодна станция;
  • не е необходимо външно електрическо захранване;
  • няма разход на електрическа енергия;
  • не е необходимо периодично настройване и коригиране на параметрите;
  • контролът на параметрите се извършва лесно в изведените за целта изводи в контролно-измервателна колонка (КИК).

инж. Ани Кьосева, ръководител ОК ЕХЗКИ в Газстроймонтаж


Няма решение, което представлява техническа панацея

Отдавна е известно, че корозията причинява значителни загуби на фирмите, притежаващи и експлоатиращи различни метални съоръжения и комуникации. При това, косвените загуби са неколкократно по-високи от преките. През последните години се забелязва засилен интерес към катодната защита от корозия. Бих искал дебело да подчертая, че катодната защита от корозия и електрокорозия не е "електротехнически проблем", а проблем на физикохимията. За системите за катодна защита (КЗ) от съществено значение е правилКлючови думи: Екотех ИнженерингTop