Инженеринг Ревю Форум

Начало > Проблематика > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2006

В отговор на поставената в миналия брой на сп. Инженеринг ревю техническа задача на тема: "Какво е оптималното технико-икономическо решение за индивидуален стаен контрол на система за отопление/охлаждане, изградена с вентилаторни конвектори", публикуваме мненията за специалисти, работещи в областта на сградната автоматизация. Известно е, че целта на индивидуалния стаен контрол е да осигури необходимия комфорт във всяка отделна зона, в зависимост от изискванията на работещите там хора и да оптимизира енергийните разходи. Системата за отопление/охлаждане е двутръбна. В нея през лятото се подава охладена вода 7/12 °C, а през зимата - топла вода 55/45 °C. Вентилаторите на инсталираните конвектори имат три степени на работа. Работното време на фирмата е от понеделник до петък, с продължителност на работния ден от 8:30 до 18:30 часа. Някои служители са на плаващо работно време - идват по-рано и/или си тръгват по-късно, както в делнични, така и в празнични дни.

 

Първоначално да се направи оглед на инсталацията

Поставеният за решаване проблем е възникнал в резултат от непълно проектно решение на конкретните ОВК инсталации. За съжаление, през последните 10-15 години подобни случаи не са изключение, а се превръщат в погрешна практика, дължаща се на криворазбран стремеж за икономии или на несъвсем безкористно отношение от страна проектантите на ОВК инсталациите. Много често се налага да се извършва дооборудване на вече изградени инсталации с автоматика, която не е била предвидена в първоначалния проект, поради споменатите по-горе причини. Това не е нерешим проблем, но е сравнително по-трудно и понякога налага взимане на компромисни технически решения.

Конкретно поставената задача може да се реши, като инсталацията се дооборудва с регулатори за управление на вентилаторните конвектори. Възможно е регулаторите да управляват автоматично скоростта на вентилаторите на всеки конвектор или да поддържат зададената от работещите в климатизираната зона хора. В случай че е необходимо, би могло да се доставят регулатори с програмиране по време (ден и час) на работния режим във всяка отделна зона. Важно е регулаторите да са подходящи за работа с т.нар. двутръбна система, с възможност автоматично да променят действието си в зависимост от това дали инсталацията работи в "летен", или "зимен" режим.

При всички положения трябва да се направи оглед на изградената климатична инсталация и да се изготви работен проект по част "Автоматизация", преди да се предприеме доокомплектоване и изграждане на инсталацията.

инж. Любомир Арнаудов, управител на Арко Системс


Всички конвектори трябва да разполагат с регулатор

Уважаеми колеги, предлагаме поставената в сп. Инженеринг ревю техническа задача да се реши на базата на показаната на фигурата схема. Считаме, че за да се гарантира комфорт в отопляваната зона, е необходимо всички конвектори да разполагат със самостоятелен регулатор, чийто основни функции са: автоматично управление на трите степени на вентилатора в зависимост от отклонението на зададената температура и управление на трипътния вентил за топло- и студоносителя (вода, антифриз пропиленгликол и др.).

В зависимост от отклонението на температурата, се управляват степените на вентилатора в конвектора. Ако температурното отклонение е голямо, се включва третата степен на вентилатора. В случай че температурното отклонение е малко, се включва втората степен. Когато Dt е много малко, работи първата степен на вентилатора.

Какви са функциите на трипътния вентил за студо-, респективно, топлоносителя? При работа на вентилатора на първа степен, трипътният вентил е в неработещ режим. По този начин се гарантира хомогенизиране на температурата в помещението (т.е. има движение на въздуха) и се измерва температурата на входа на постъпване на въздуха в конвектора. Желателно е самостоятелният регулатор да поддържа режим против замръзване с цел гарантиране на минимална температура в помещението в зимен режим. Температурата при нормална експлоатация в неприсъстващ режим е желателно да бъде не по-висока от 3-4 °С от зададената в присъстващ режим. Когато неприсъстващият режим е по-дълъг от 2 часа, конвекторът следва да преминава в режим изключено. В зависимост от типа на помещението и предварително зададената температура, конвекторът се включва по-рано или по-късно от началото на работния ден. Изключването на отоплението след напускане на помещението би трябвало да става ръчно или по график. В зависимост от запаса на отоплителна/охладителна мощност в конвектора се определя предварителното му пускане. Колкото запасът е по-малък (ако въобще има такъв), толкова по-рано трябва да се включи конвекторът преди началото на работния ден. Режимът на подгряване на помещението трябва да бъде от тип "форсиран". Това са стандартни схеми за поддържане комфорта в хотелски и административни сгради. За да бъде извършено адекватно управление на климатичната система, е необходимо всички регулатори да разполагат с мрежови функции, независимо от протокола. Към минималните изисквания по отношение на системите за управление на комфорта се отнася локалният регулатор за конвектора, обработващ температурата в зоната.

инж. Иван Иванов,
проектант в К&К ДС


Препоръчваме използване на LON-комуникативни контролери и стайни прибори

Уважаема редакция, считаме, че поставената техническа задача би могла да се реши, като във всяко помещение с вентилаторен конвектор (или няколко вентилаторни конвектори) се инсталира по един зонов LON-комуникативен контролер (монтира се в ел.табло или при самия конвектор) и по един стаен прибор (монтира се върху стената в помещението). Индивидуалните стайни прибори имат вграден температурен сензор, затова при избор на място за монтаж на тези прибори трябва да се съблюдава да не бъдат изложени на влиянието на странични топлинни източници, както и да не бъдат закривани с мебели, дрехи и др.

Работата на всички зонови контролери в офиса се синхронизира от LON-комуникативен контролер - програмен мениджър, който определя режима на работа на зоновите контролери и чрез тях на вентилаторните конвектори. Възможни са два работни режима - "заето помещение" (occupied) през нормалното работно време, и режим "готовност" (stand-by) през останалото време. В програмния мениджър се задават температурите, които ще се поддържат в "заето помещение" и "готовност" при отопление, и температурите "заето помещение" и "готовност" при охлаждане. Превключването между отопление и охлаждане става на базата на отчетената температура от сензор, монтиран върху подаващата тръба на топло/студоносителя.

Контролерите започват да работят в режим "заето помещение" в зададен час преди началото на нормалния работен ден на организацията. Този режим се индицира с постоянно светещ индикатор на стайния прибор. Контролерите преминават в режим "готовност" след зададен период от време след края на нормалния работен ден на организацията. Този режим се индицира с мигаща светлина на индикатора на стайния прибор. Служител, който е в някое помещение извън нормалното работно време, натиска бутона "Bypass" на стайния прибор. Контролерът преминава в режим "заето помещение" за програмно зададен период от време. След изтичането на това време контролерът автоматично превключва към режим "готовност".

Изменение на заданието за температурата във всяко отделно помещение може да бъде направено от служителите чрез задатчика за температура на стайния прибор. При средно положение температурното задание е равно на зададената в зоновия контролер стойност. При преместване на задатчика в едната посока, температурата на заданието се увеличава, а в другата се намалява. Диапазонът на промяна на зададената температура се задава програмно и може да бъде променян.

Управлението на трискоростния вентилатор на конвекторите се реализира чрез петпозиционен превключвател на стайния прибор. В положение "А" на превключвателя, зоновият контролер автоматично определя скоростта, при която трябва да работи вентилаторът, за да се поддържа зададената температура. В положение "0" вентилаторът е изключен. В положения от "I" до "III" вентилаторът работи постоянно на съответната скорост - от първа до трета. За осигуряване на максимален комфорт при минимални разходи, се препоръчва превключвателят да бъде в положение "А". Предложеното решение се реализира на базата на компоненти на компанията TAC, част от структурата на Schneider Electric.

инж. Красимир Пунчев, управител на НЮ СИСТЕМ


Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top