Инженеринг Ревю форум

Начало > Проблематика > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2006

 

По повод поставената в миналия брой на сп. Инженеринг ревю техническа задача на тема "С какви автоматични прекъсвачи би било най-целесъобразно да се замени старото комутационно оборудване в главното разпределително табло (ГРТ) на ремонтно-механичен цех", в настоящия брой публикуваме коментари на специалисти, работещи в областта на електроапаратурата.

Известно е още, че основният захранващ източник в цеха е трансформатор 400 kVA 20/0.4 kV. Функцията на резервен захранващ източник изпълнява генератор 250 kVA. Съществуващият прекъсвач на основното захранване е с номинален ток 630 А, а на резервното захранване - 400 А. От главното разпределително табло се захранват три разпределителни табла, както и асинхронен двигател с мощност 75 kW.

Съществуващите изходящи прекъсвачи са два с номинален ток 160 А и един с номинален ток 200 А. В непосредствена близост до ГРТ е предвидено да се монтира разпределително табло за инсталирана мощност 50 kW, оборудвано с миниатюрни автоматични прекъсвачи с изключвателна способност 6/10 kA в съответствие с EN 60898/EN 60947-2. Разпределителното табло захранва консуматори III категория и при автоматично преминаване към резервен източник трябва да се изключи. Предвидено е включването му да става ръчно.

Сред изискванията на инженерния персонал на цеха е прекъсвачите и миниатюрните автоматични прекъсвачи да бъдат съобразени с токовете на късо съединение. Друго условие е при избора им да се спазят условията за селективност. Необходимо е, също така, входящите прекъсвачи да са оборудвани с моторни задвижвания, както и да бъдат електрически и механично блокирани един спрямо друг. За всеки прекъсвач да се предвидят допълнителни контакти за дистанционен мониторинг на състоянието на главната контактна система, включително включено, механично изключено и изключено от защитния блок. Прекъсвачът на основния източник да е оборудван с комуникационен модул за мониторинг състоянието на защитния блок и възможните причини за задействането му.

Предлагаме използването на апаратура на SACE

Решението на поставената техническа задача, което предлага ABB, се основава на новата серия автоматични прекъсвачи в лят корпус Tmax, произведени от дивизията ABB SACE. Главните прекъсвачи в ГРТ следва да бъдат заменени с прекъсвачи от подсерията T5N (Icu при 415 V = 36 kA), като съответно този на основното захранване да бъде комплектован с електронен защитен блок PR222DS/PD-LSI за номинален ток 630 А, а на резервното захранване - с електронен защитен блок PR221DS-LS/I за номинален ток 400А. Съществуващите изходящи прекъсвачи се заменят, както следва:

l прекъсвач T3N 250 с термомагнитен защитен блок TMD200 за номинален ток 200 А (Icu при 415 V = 36 kA);

l два прекъсвача T1B 160 с термомагнитен защитен блок TMD160 за номинален ток 160 А (Icu при 415 V = 16 kA);

l прекъсвач Т3N 125 с магнитен защитен блок МА 125, с настройваем праг на токовата отсечка 6-12In и номинален ток 125 А (Icu при 415 V = 36 kA), изпълняващ ролята на защита на асинхронния двигател с мощност 75 kW. Запазва се нуждата от използване на термично реле и контактор;

l прекъсвач T1B 160 с термомагнитен защитен блок TMD100 за номинален ток 100 А (Icu при 415 V = 16 kA) и настройваем праг на защитата от претоварване 0.7-1In, посветен на защитата на разпределителното табло с инсталирана мощност 50 kW.

Предложеното решение отговаря на изискванията на инженерния персонал на цеха:

l автоматичните прекъсвачи да бъдат съобразени с токовете на късо съединение. Главните прекъсвачи са с разривна мощност Icu при 415 V = 36 kA, а изходящите прекъсвачи с Icu при 415 V = 36 kA или Icu при 415 V = 16 kA. Изчислителният ток на к.с. според зададените параметри е Icc=14.4 kA;

l условията за селективност - при предложената комбинация от прекъсвачи се гарантира пълна енергийна селективност до 16 кА ток на к.с. (виж ABB таблици за селективност);

l входящите прекъсвачи ще бъдат оборудвани с моторни задвижвания - за основното захранване тип MOE-E, а за резервното захранване тип МОЕ. Механичната блокировка ще се осъществи посредством специална монтажна плоча тип MIR-HB или MIR-VB за хоризонтален или вертикален монтаж на прекъсвачите.

l Прекъсвачите ще бъдат комплектовани с допълнителни контакти за дистанционен мониторинг - тип AUX-E за прекъсвача на основния захранващ източник; тип AUX 250 V AC/DC - за всички останали прекъсвачи.

l Електронният защитен блок PR222DS/PD-LSI на прекъсвача на основното захранване дава възможност за ръчна или дистанционна настройка; настройка на нулевия проводник OFF, 50-100%; LED аларма при претоварване; интегриран изходящ контакт за сигнализиране на претоварване; интегрирана комуникация по Modbus; измерване на ток;

l Прекъсвачът T1B, предназначен за защита на разпределителното табло с инсталирана мощност 50 kW, следва да бъде комплектован с минимално напреженов изключвател UVR или независим изключвател SOR. По този начин той ще бъде изключен при автоматично преминаване към резервен източник.

Решението ще бъде комплексно, само ако към предложените вече продукти се добави и специалният контролер ATS010, предназначен за управление на АВР. Този продукт управлява цялостния процес по превключването и притежава разширени функции, когато резервният източник е генератор. Следи минимално, максимално напрежение, обърната последователност на фазите, честота, асиметрия. Специално за работа с генераторни агрегати предоставя възможност за настройки на време на пускане, време на спиране, приемане на специални алармени сигнали, изключване на второстепенни консуматори и др.

инж. Александър Стоянов, продуктов мениджър SACE
в АВВ България

Препоръчваме апаратура на Moeller

Днес модернизацията и рехабилитацията на електрическите мрежи и системи е изключително важна, както от гледна точка на надеждността, така и с оглед недопускане на злополуки. Необходимо е да се отчете също така необходимостта от осигуряване на непрекъснато електрозахранване и бързото превключване към резервното захранване при редица индустриални обекти.

Поставеният проблем е все по-често срещан в практиката, където има модернизация и обновяване на досегашни съоръжения. По отношение на така поставената техническа задача предлагаме решение, базирано на техника на Moeller.

На входа на таблото към основния захранващ източник се монтира автоматичен прекъсвач от серията NZMN с номинален ток 630 А и с вградена електронна защита NZMN3-AE630, с изключвателна способност 50 кА. По отношение на резервния източник, залагаме на автомат от серия NZM с номинален ток 400 А и изключвателна способност 50 кА - NZM3 400/3. Във всеки един от автоматите опционално биха могли да бъдат монтирани три спомагателни блок контакта. Единият от тях - за следене на главната контактна система, а другите - при механично изключване и включване от защитния блок. Необходимата механична блокировка е от типа NZM3-XMV. Монтирана е върху всеки от автоматите. Електрическата блокировка се осъществява посредством монтираните моторни глави и елементарна контакторна схема с контактори от серията DILM7. За цялостна подмяна на комутационната апаратура в съществуващите табла предлагаме замяна на съществуващите автомати 160 А и 200 А с PMC1 160/3 и PMC2 200/3. По отношение захранването на асинхронния двигател препоръчваме използването на модул звезда - триъгълник SDAINL4AM250, включващ в себе си защита, контактори и време реле. Захранването на допълнителното табло с 50 kW се реализира с регулируем автоматичен прекъсвач от серията PМC1160/3 с минимално напреженово реле. Последното позволява при отпадане на напрежението автоматът да изключи захранването към допълнителното табло. Посочените автомати предлагат същата възможност за монтиране на спомагателни контакти за следене.

Прекъсвачът на основния източник би могъл да се оборудва с комуникационен модул от сериите EASY и MFD TITAN с PROFIBUS-DP интерфейс, предлагащ възможност за мониторинг състоянието на защитния блок и възможните причини за задействането му.

инж. Васил Вълчев, инж. Пламен Комарев, Търговски отдел АСМ

Прекъсвачи с ротационна контактна система на General Electric

Уважаема редакция, за подмяна на старото комутационно оборудване предлагаме автоматични прекъсвачи лят корпус, производство на General Electric, серия Record Plus. Прекъсвачите са сред най-новите разработки на фирмата и са с ротационна контактна система с двойно разкъсване на силовите контакти при комутация. Ротационната контактна система осигурява високи стойности на комутираните токове при възможно най-малки габарити на прекъсвача, значително по-голямо бързодействие в сравнение с конвенционалните прекъсвачи, както и високо ниво на токоограничаване. Резултатът е ниски нива на апериодичния ток на късо съединение и енергията при късо съединение в мрежата след прекъсвача. Това води до ниски нива на електродинамичните сили и термичното натоварване на защитавания кабел, долустоящите автоматични прекъсвачи и оборудване. Използването на прекъсвачите подобрява селективността и възможностите за каскадиране в различните нива на мрежата и дава възможност за избор на прекъсвачи с малка изключваща способност.

За конкретната задача за основното и резервно захранване са избрани автоматични прекъсвачи с номинални токове, съответно 630 A и 400 А, корпус FGN, c максимална изключвателна възможност при 400/415 V Icu = 50 kA, електронен защитен блок SMR2 с изваждаем блок за регулиране. Прекъсвачът предлага възможност за добавяне на комуникационен модул (FAMMT2) за осъществяване на мониторинг на състоянието на защитния блок и възможни причини за задействането му. Модулът поддържа MODBUS RTU протокол. По отношение на резервното захранване считаме, че е удачно използването на електронен защитен блок SMR1 с изваждаем блок за регулиране.

Прекъсвачите с номинален ток 160 А се заменят с автоматични прекъсвачи корпус FDЕ, Icu = 25 kA с термомагнитна защита. Тя осигурява пълна селективност с миниатюрни автоматични прекъсвачи (MCB) серия G60 с номинални токове до 63 А и максимална изключвателна възможност при 400/415 V, Icu = 10 kA. Прекъсвачът, защитаващ разпределителното табло с инсталирана мощност 50 kW, е с номинален ток In = 100 A, корпус FDS, Icu = 36 kA, селективна термомагнитна защита.

Прекъсвачите с номинален ток 200 А би било рационално да се заменят с автоматични прекъсвачи FEN 250/200 A, Icu = 50 kA, със селективна термомагнитна защита, осигуряваща пълна селективност с долустоящи автоматични прекъсвачи до 160 А и миниатюрни автоматични прекъсвачи (MCB) с номинални токове до 125 А. Прекъсвачът, защитаващ асинхронен двигател с мощност 75 kW, е с номинален ток In = 160 A, тип FЕ, Icu = 50 kA, електронна защита SMR 1, блок за настройки, включващ защита на линия и защита на двигател, и е в комбинация с контактор СК.

Общата изключвателна възможност на комбинацията между прекъсвачи серии FGN и FDE e 36 kA, между FDS и миниатюрни прекъсвачи серия G60 e 22 kA. В случая е възможно използването на MCB серия G60, Icu = 10 kA при изчислен ток на късо съединение Ik2/3max = 13.692 kA. Между входящите автоматични прекъсвачи е предвидена механична блокировка (FG1/2), забраняваща едновременната им работа.

Електрическата блокировка е осъществена чрез независими изключватели и допълнителни контактни блокове, вградени в прекъсвача. Автоматичното преминаване от основен към резервен източник за двата основни прекъсвача се реализира от моторни задвижвания и фабричен контролер за управление, модел E Plus. По отношение на всички прекъсвачи са предвидени допълнителни контакти за състоянието на главната контактна система. За прекъсвачите, захранващи консуматори III категория, се използват независими изключватели, които изключват прекъсвачите при отпадане на основния източник.

Димитър Бибев, мениджър проекти във ВиВ Изоматик

Предложението ни се базира на комутационна техника на Siemens

Уважаеми колеги, предложението ни за подмяна на ГРТ в ремонтно-механичен цех се основава на комутационна техника на Siemens. Съгласно предоставените ни изходни данни, първоначално бяха определени токовете на късо съединение и натоварването на ГРТ. При изчисленията приехме следните допълнителни изходни данни - неограничена мощност на к.с. на захранващата система на трансформатора; напрежение на к.с. на трансформатора 400 kVA - 4%; кабел между трансформатора и ГРТ - СВТ 2 (3*185 мм2), дължина 10 м; кабел между генератора и ГРТ - СВТ 1 (3*240 мм2) с дължина 10 м. При изчисленията на токовете на късо съединение (т.к.с.) бе използван метод, съгласно стандарт IEC 60 909.

Според получените стойности за т.к.с., предлагаме да се изберат прекъсвачи от серията SENTRON на Siemens, които се характеризират с изключвателна способност 45 кА. Тези прекъсвачи се отличават с добро токоограничаване и функционалност. Между входните прекъсвачи от този тип е възможно едновременното осъществяване на механична и електрическа блокировки, както и монтаж на моторно задвижване. Не е проблем и да се изведат сигнали от контактите, сигнализиращи положението на главната контактна система (включен/изключен прекъсвач), както и контакт за изключване от защита.

За да се изпълни поставеното условие за мониторинг на състоянието на защитния блок, прекъсвачът на основния източник трябва да е с електронен защитен блок, който дава информация за състоянието си и при задействане показва причината - защита от претоварване, максималнотокова защита или мигновена токова защита (отсечка).

На извода в главното разпределително табло, захранващ разпределително табло 50 kW, предлагаме да се постави минимално-напреженова бобина. Предназначението й е да изключва разпределителното табло 50 kW при отпадане на главното захранване и при стартиране на схемата за автоматично включване на резервното захранване.

Считаме, че поради физическата близост на таблата НН е възможна само частична селективност между прекъсвачите.

инж. Димитър Нурков, ЕЛИА, инж. Крум Станчев, ЕЛИА, инж. Мирослав Маринов, ЕЛЕКТРИС

Предлагаме използването на прекъсвачи
на Schneider Electric

Уважаема редакция, изхождайки от информацията, публикувана в техническата задача, бихме искали да предложим преоборудването на ГРТ да се извърши с автоматични прекъсвачи, производство на Schneider Electric - Франция. Убедени сме, че те осигуряват в пълна степен исканата от клиента селективност в зависимост от мястото им в разпределителната уредба, както и устойчивост на съответните токове на късо съединение. За подмяна на съществуващия прекъсвач на основното захранване предлагаме автоматичен прекъсвач Compact NS630N 3P, оборудван с моторна задвижка T630 220/240 V AC и електронен защитен блок STR23SE. Съществуващият прекъсвач на резервното захранване би било целесъобразно да се замени с автоматичен прекъсвач Compact NS400N 3P, оборудван с моторна задвижка T400 220/240 V AC и електронен защитен блок STR23SE.

Двата прекъсвача следва да бъдат монтирани на специална монтажна плоча за осъществяване на механична блокировка, а така също да бъдат оборудвани с допълнителни контакти за осъществяване на електрическа блокировка между тях, както и за контрол на състоянието им. За осъществяване на автоматичното включване на резервното захранване (АВР) препоръчваме управлението на двата прекъсвача да се осъществи на базата на контролер за АВР - AVR-10A, производство на Елкотех.

Предлагаме останалите прекъсвачи в ГРТ да се заменят с:

l за извод 200 А - автоматичен прекъсвач Compact NS250N 3P с термомагнитен защитен блок ТМ200D и допълнителни контакти за контрол на състоянието му;

l за изводи 160 А - автоматичен прекъсвач Compact NS160N 3P с термомагнитен защитен блок ТМ160D и допълнителни контакти за контрол на състоянието му;

l за извода, захранващ асинхронен двигател с мощност 75 kW - автоматичен прекъсвач Compact NS160N 3P с електронен защитен блок STR23SE и допълнителни контакти за контрол на състоянието му. Изброените технически решения са на Schneider Electric.

За новоизграждащото се разпределително табло е необходимо да се предвиди автоматичен прекъсвач Compact NS100 N 3P с термомагнитен защитен блок ТМ100D, допълнителни контакти за контрол на състоянието му и независим изключвател MX, управляван от контролера AVR-10A за осъществяване на автоматичното му изключване при преминаване на аварийно захранване. Допълнителното разпределително табло би било рационално да се оборудва с автоматични прекъсвачи от серията C60N на Merlin Gerin (б.ред. търговската марка Merlin Gerin е собственост на компанията Schneider Electric).

Изискваните комуникационни и контролни функции могат да се реализират чрез използването на модулите - SC 150 към автоматичните прекъсвачи и DC 150, оборудвани с блок за връзка с вътрешната шина данни, чрез който да се реализира връзка към PC концентратор на данни.

инж. Красимир Радулов, управител на Елкотех

Предложението ни се базира на техника на OEZ

Уважаеми колеги, старото комутационно оборудване на главното разпределително табло (ГРТ) на ремонтно-механичен цех би могло да се замени най-целесъобразно от гледна точка на експлоатационна надеждност и с отчитане на съотношението цена-качество с автоматични прекъсвачи от серията MODEION на OEZ - Чешка република. Те се отличават с много добри технически характеристики и високо качество, при относително ниска цена.

За главното захранване е подходящ автоматичен прекъсвач BH630NE305 със защита CS-BH-0630-DTV3 с характеристиките - Un = 690 V, 50 Hz, Uimp = 8 kV, Iu = 630 A / In = 630 A, Icu = 36 kA/415 V, Ics = 18 kA/415 V, електрическа износоустойчивост 5000 к.ц., честота на вкл. 120 к.ц./час и работна температура в диапазона -40 до 55 оС. За резервното захранване препоръчваме използването на прекъсвач BH630NE305 със защита CS-BH-0400-DTV3, характеризираща се с номинален ток 400 А, както и вече изброените характеристики на прекъсвача BH630NE305.

Двата прекъсвача са с моторно задвижване МР-ВН-Х230 и имат механична и електрическа блокировка. Също така разполагат с помощни, релативни и сигнални контакти за дистанционна сигнализация на всички състояния и събития. Защитите имат и оптоелектронни изходи за следене на състоянието и аларма за достигане на предварително зададен ток. Бихме могли да предложим и схема за АВР с контролер, който да стартира и контролира резервния генератор.

По отношение на изходящите прекъсвачи считаме, че са подходящи моделите BD250NE305 със защита SE-BD-0250-DTV3 и BC160NT305-160-D.

За разпределителното табло с консуматори III-та категория считаме, че е подходящо на входа да се монтира прекъсвач BC160NT305-100-D с минималнонапреженов изключвател за автоматично изключване при отпадане на напрежението. Опционално прекъсвачът би могъл да бъде снабден с контакт за сигнализация на изключването. Предложените автоматични прекъсвачи са съобразени с токовете на късо съединение и условията за селективност, посочени в техническата задача. Всички прекъсвачи са с регулируеми защити от претоварване и късо съединение.

инж. Антон Наумов,
ГТТ Инженеринг

Надеждно решение с техника на АВВ

Уважаеми колеги, фирма Контрагент 35 предлага цялостната реконструкция на главното разпределително табло да се осъществи чрез използването на прекъсвачи в лят корпус от серията Tmax на ABB SACE.

Съществуващият прекъсвач на основното захранване би било целесъобразно да бъде подменен с автоматичен прекъсвач (АП) Tmax T5N630 - 630 А с електронно устройство за изключване PR222DS/PD-LSIG. Прекъсвачът разполага с интегрирано диалогово устройство с протокол Modbus RTU. Комутационната апаратура на резервното захранване е рационално да се подмени с прекъсвач Tmax T5N400 - 400А с термомагнитен изключвател за защита на генератори TMG. Между двата прекъсвача се реализира АВР чрез моторни оператори с акумулирана енергия, тип MOE-E, позволяващи дистанционно управление. АВР включва механична блокировка, тип MIR, допълнителни контакти AUX-E и други аксесоари - монтажна плоча, автоматични предпазители за оперативното захранване и др. Защитата на асинхронния двигател ще се осъществи чрез автоматичен прекъсвач (АП) Tmax T4N250 - 160 А с електронен изключвател за защита на двигател PR222МР, който би могъл да бъде свързан с контактор без външно термично реле за защита срещу претоварване. Термичното реле не е необходимо, за разлика от стандартните решения, тъй като интегрираната защита в АП осъществява пълна защита на двигателя.

Предлагаме прекъсвачът на допълнителното табло, което е в близост до ГРТ, да бъде Tmax T1N160 - 100 А с термомагнитен изключвател за защита срещу претоварване и к.с., и допълнителен минимално напреженов изключвател UVR. Функцията му е да изключва прекъсвача при преминаване от работно към резервно захранване. Съществуващите прекъсвачи 160 А и 200 А ще се подменят съответно с АП Tmax T1N160 - 160 А и T3N250 - 200 А с термомагнитни изключватели за защита срещу претоварване и късо съединение. И на трите прекъсвача е предвидено монтиране на допълнителни контакти, тип AUX, за външна сигнализация на състоянието им.

Всички прекъсвачи се характеризират с максимална изключвателна възможност Icu = 36 kA при 50/60 Hz, 380/415 V и работна изключвателна възможност Ics = 100%Icu. Те могат да се доставят и с други аксесоари в зависимост от изискванията на проекта. Убедени сме, че предложеното от Контрагент 35 и АВВ техническо решение е икономически изгодно с гарантирана надеждност и безопасност за обслужващия персонал. При допълнителни въпроси, бихте могли да се обърнете към нас за по-подробна информация.

инж. Росен Кемалов, специалист продажби "Енергетично оборудване" в Контрагент 35

Удачно е да се използва техника на Merlin Gerin

Предлаганото от фирма Тестел Инженеринг решение за замяната на комутационното оборудване в ГРТ на ремонтно-механичен цех с основно захранване трансформатор 400 кVА, 20/0,4 и резервно ДГ 250 кVА, се базира на използването на автоматични прекъсвачи от серията Compact NS до 630 А и миниатюрни прекъсвачи С60 до 63 А на Merlin Gerin. Разчетните токове на късо съединение предполагат използването на прекъсвачи с тип характеристика N, с Icu = 36-45 kA за Compact NS и Icu = 10 kA за С60. Прилаганата ротоактивна техника на прекъсване и каскадиране на апаратите на Merlin Gerin гарантира пълна токова, времева и енергийна селективност в инсталацията.

Считаме, че би било целесъобразно на входа на ГРТ да се изгради типово изпитан АВР с прекъсвачи Compact NS с моторно задвижване, механически и електрически блокирани и управлявани от специализиран с регулируеми настройки контролер. След пропадане на основното захранване контролерът пуска дизелгенератора, а при влизане на напрежението му в зададените параметри включва резервното захранване. При възстановяване на основното захранване следва обратен процес.

Входният прекъсвач на основния източник следва да се оборудва с електронен защитен блок STR 53UE с характеристики - защита срещу претоварване и защита от късо съединение с регулируеми праг и времезакъснение; индикация за претоварване (LED); индикации за неизправност - претоварване, късо съединение, ток на утечка, неизправност в микропроцесора; тест и автомониторинг. Блокът STR 53UE опционално би могъл да разполага с амперметър (I); земна защита (Т); логическа селективност (ZSI); комуникация (СОМ), предаваща информация за параметри на настройка, токове във фазите и най-високите им стойности, аларма при претоварване, причини за изключване. Предлагаме входният прекъсвач на резервния източник да се оборудва с електронен защитен блок STR 23SE, осигуряващ защита срещу претоварване с регулируем праг; защита срещу късо съединение с регулируем праг и времезакъснение; индикация за претоварване (LED) и тест.

Двата входни прекъсвача на основното и резервното захранване би било целесъобразно да се оборудват с допълнителни контактни модули OF/SD/SDE, осигуряващи дистанционен мониторинг на състоянието на главната контактна система - включено, изключено и причина за изключването им - механична или от защитен блок. Предлагаме на изхода на ГРТ да се монтират прекъсвачи Compact NS160/250, захранващи РТ1-3. Защитата и управлението на 75 кW асинхронен двигател може да се осъществи с моторни защити, тип GV7, и контактор тип LC1F. На вход в таблото за консуматори трета категория предвиждаме монтажа на прекъсвач тип Compact NS с допълнително вградена напреженова бобина, която го изключва при пропадане на основното захранване. Повторното му ръчно включване е възможно само при наличие на основно напрежение. ГРТ и помощното табло биха могли да се реализират в типово изпитани табла Prisma на Merlin Gerin за захранвания до 3200 А. При проява на интерес от инвеститора предложението ни ще бъде детайлизирано.

Михаил Найденов, управител на ТЕСТЕЛ инженеринг

Сигурност и надеждност с прекъсвачи на Schneider Electric

Сигурността и надеждността на всяка електрическа инсталация зависи до голяма степен от правилния избор на автоматичните прекъсвачи. Schneider Electric предлага богата гама автоматични прекъсвачи, измежду които съобразно с поставените в задачата условия правим подходящия избор.

С помощта на софтуера Ecodial на Schneider Electric изчислихме максималния ток на трифазно к.с. на шините на ГРТ - Iк.с.max = 11 kA. За входящи прекъсвачи избрахме Compact NS630N и Compact NS400N с номинален ток съответно 630 А и 400 А, оборудван с моторно задвижване, помощни контакти - OF за индикация на състоянието на контактната система и SD, сигнализиращи изключване от защита. Двата автоматични прекъсвача са инсталирани върху монтажна плоча, осигуряваща механична блокировка помежду им. Електрическата блокировка и управлението на прекъсвачите се осъществява посредством модул IVE и специализиран контролер UA.

Тази система за АВР е фабрично сглобена, което гарантира максимална сигурност и надеждност.

За защита на изходящите изводи за разпределителните табла избрахме прекъсвачи Compact NS250N и Compact NS160N, а за извода за асинхронния двигател - моторен прекъсвач GV7-RE150. За извода, захранващ РТ с инсталирана мощност 50kW (РТ1), при липса на данни за товара, се спряхме на Compact NS160N със защита ТМ125D 125 А. За да изпълним поставеното изискване, при преминаване към резервно захранване таблото да се изключи, прекъсвачът би следвало да бъде оборудван с независим изключвател MX. Kъм него ще се подаде напрежение, респективно прекъсвачът ще изключи при включване на прекъсвача на резервния източник. За целта се използва помощен контакт ОF. Прекъсвачите Compact NS160N и Compact NS250N се характеризират с изключвателна възможност 36 kA, а Compact NS400N и Compact NS630N - 45 kA, което е далеч над изчисления ток на к.с. за ГРТ.

За изводите в РТ1 избираме миниатюрни автоматични прекъсвачи C60N. Обърнете внимание, че C60N се отличава с изключвателна възможност 10 kА по ЕN 60947-2. Тъй като таблото е в непосредствена близост до ГРТ, приемаме, че токът на к.с. там е над 10 kA. Следователно, изключвателна възможност 10 kA е недостатъчна. Но прекъсвачът, на който се спряхме за захранване на таблото, е Compact NS160N. Той се характеризира със силно токоограничаващо действие. Следователно, според EN 60947-2 той би могъл да се съгласува с миниатюрните автоматични прекъсвачи - т. нар. каскадиране или back-up protection.

По данни на Schneider Electric - таблици за каскадиране, базирани на EN 60947-2, отчитаме, че при комбинацията на Compact NS160N в горестоящо положение и C60N в долустоящо, C60N би могъл да се използва при ток на к.с. до 25 kА. Така вместо да бъдат използвани прекъсвачи с по-голяма изключвателна възможност, респективно по-скъпи, е възможно да се оптимизира цената на таблото, като се използват автоматични прекъсвачи със стандартни характеристики.

При така направения избор на автоматичните прекъсвачи е спазено изискването за селективност, което се гарантира от Schneider Electric, съобразно с изискванията EN 60947-2.

инж. Димитър Антов, технически консултант Шнайдер Електрик БългарияКлючови думи: АСМ, ЕЛИА, ЕСТЕЛ, , ЕЛЕКТ, ЕЛЕКТРИС, АСМ, ЕЛИА, ЕСТЕЛ, , ЕЛЕКТ, ЕЛЕКТРИС, АСМ, ЕЛИА, ЕСТЕЛ, , ЕЛЕКТ, ЕЛЕКТРИСTop