Инженеринг Ревю форум

Начало > Проблематика > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2006

 

Уважаеми колеги, във връзка с публикуваната в миналия брой на списание Инженеринг ревю техническа задача на тема “Какво би било подходящо от техническа и икономическа гледна точна решение за изгаряне на центрофугирани нефтени биологични и първични утайки в цех ИПО (Изгаряне на промишлени отпадъци) на ЛукОйл Нефтохим Бургас”, в настоящия брой публикуваме коментари на специалисти от областта на индустриалните горивни технологии. Известно е още, че веществото е високовискозно с наблюдавана тенденция към засъхване. Съдържанието на сухо вещество в нефтените биологични и първични утайки е над 200 mg на литър. Възложителите се интересуват още какъв би бил най-целесъобразният метод на работа на горелката - ултразвуков, ротационен или друг, предвид спецификите на приложението. Сред изискванията ни към поставената инженерна задача са намиране на оптимален технически начин за разпръскване на медията и увеличаване на активната площ.

Считаме за целесъобразно използването на рота-ционна горелка на Saacke

Уважаеми колеги, поради спецификата си поставената инженерна задача не би могла да има унифицирано решение. За да се определи прецизно точната горелка, която би изпълнила поставените от възложителите изисквания, е необходимо да се уточнят редица допълнителни данни, като химичен състав на горивото, калоричност, кинетичен вискозитет, температура на засъхване, условия, при които ще се извършва изгарянето, размери на пещната камера, евентуално вид на котела и др.

Разглеждайки задълбочено условията, които са поставени в задачата, бихме препоръчали използването на ротационна горелка, производство на немската компания Saacke. Технологията на работа на горелката е въведена още през 1934 г., като през изминалите десетилетия компанията непрекъснато я развива и усъвършенства. Макар и звучащо нескромно, дългогодишната работа на ротационните горелки на Saacke е доказателство за надеждността и качеството им.

Изборът ни е ротационна горелка, тъй като технологията й на работа е особено подходяща за изгаряне на високовискозни горива. При ротационните горелки не се използват дюзи, което позволява на съоръженията да работят с горива с висок вискозитет и съдържание на твърди частици. Например, ротационни горелки на Saacke се използват масово по целия свят за изгаряне на тежки горива. Известни са случаи, при които ротационни горелки на компанията работят с тежко гориво, имащо температура от 40 градуса С, която предполага изключително висок вискозитет.

Технологията на Saacke е основана на многостепенна ротация и пулверизация на горивото и въздуха. В резултат от използването на тази технология се постига много фино разпрашаване на горивото, като отделните капки са с хомогенен спектър и с постоянно високо качество в целия диапазон на натоварването. Съществена конструктивна част от ротационния пулверизатор е ротационната чаша. Течното гориво се подава към тази чаша със слабо налягане. Центробежните сили, възникнали вследствие въртенето на ротационната чаша с над 6500 об./мин., водят до образуването на много фин хомогенен слой от входящия горивен поток. Слоят се разпределя равномерно по вътрешната повърхност на чашата. При отделянето на слоя гориво от ръба на чашата съществуващото повърхностно напрежение образува много фина мъгла от горивото. Последната и най-съществена част от процеса е смесване на горивото с първичния въздух, който се подава концентрично около ръба на чашата с висока кинетична енергия.

За намаляване на количеството твърди частици в димните газове е препоръчително да се използва технология за впръскване на вода в горивото. Прецизно впръскваната вода се изпарява, веднага след като се отдели от ротационната чаша. Поради разширяването на водната пара, пулверизираните капки от горивото се разлагат още по-фино. Горивната смес изгаря оптимално вследствие на увеличената си повърхност и съответно съдържанието на горими твърди частици в димните газове се намалява до минимум. Проблемът със засъхването на горивото в горивопроводния тракт се преодолява чрез нагряващи елементи, електрически или с пара, които поддържат вискозитета на горивото нисък. Допълнителна защита срещу засъхване се осъществява чрез рециркулация на горивото, реализирано до горивния регулатор. По този начин се гарантира лесен старт дори след продължително време на престой.

Като представител на Saacke за България, Глобус Комерс следва политиката на компанията да разработва решения според специфичните изисквания на конкретния клиент, съобразявайки се изцяло със зададените първоначални параметри.

инж. Борис Георгиев,
инж. Райчо Сахатчиев,
Глобус Комерс

Препоръчвам разделно оползотворяване и изгаряне на отпадъка

Уважаема редакция, във връзка с поставения дискусионен въпрос за изгаряне на промишлени отпадъци в ЛукОйл Нефтохим Бургас бих искал да подчертая, че в условието на задачата се изисква изгаряне на утайки, които са оценени като промишлен отпадък. Следователно, от изключителна важност е като изходни данни да се посочи пълният физически и химически състав на субстанцията.

Високият вискозитет, съдържанието на сухо вещество и склонността към засъхване обаче дават възможност да се направи принципно заключение на възможностите за изгаряне на този отпадък. Познатите дюзови и вентилаторни горелки могат да изгарят хомогенни материали с висок вискозитет, в случай че той не превишава 15 – 20 градуса Е. При това температурата на загряване се налага да се повиши до 120 – 130 градуса С. За съжаление, при тази температура сухото вещество автоматично коксува и изгарянето става невъзможно. Освен това, в конкретния случай, описаният отпадък не е хомогенен.

Категоричното ми становище е, че не съществува подходящ метод за директно изгаряне на конкретния отпадък с описаното изходно състояние. За сметка на това е възможно използването на няколко налични технологии за обработка на отпадъка и разделното му оползотворяване чрез изгаряне. Ще се спра на една от технологиите, като уточня, че в зависимост от конкретното физическо и химическо състояние на отпадъка са възможни различни вариации в изпълнението й. Провеждането на технологията се базира на първоначално разделяне на отпадъка на течна и твърда фаза, веднага след центрофугирането му. Технически разделянето на двете фази е възможно да се постигне чрез утаяване, механично филтриране, сепариране и др. След пресоване, утаената твърда част се брикетира и използва като твърдо гориво. Течната част се филтрира, дезоксидира и изгаря като течно гориво с висок вискозитет.

Предложената технология е високоефективна, с коефициент на полезно действие около 96% и възможно най-ниски капитални и експлоатационни разходи. Двете горими фази следва да се изгарят в стандартни горивни камери, без това да предизвиква каквито и да е проблеми при експлоатация.

Проф. Д-р инж. Димитър Киров, президент на Екотоп

Препоръчваме използването на горелки Press P/NA

Уважаема редакция, за да предложим технически и икономически обосновано решение на поставената в миналия брой на списание Инженеринг ревю задача, е необходимо предоставената от ЛукОйл информация да се прецизира и задълбочи. По-подробното изясняване на спецификите и характеристиките на центрофугираните нефтени и биологични първични утайки ще позволи да се разгледат възможните технически алтернативи за изгарянето им и да се избере оптималното решение.

Базирайки се на посочените изисквания в задачата, а именно изгаряне на вещество с високи плътност и склонност към засъхване, считаме, че за целта е подходяща най-новата серия мазутни горелки Press P/NA на италианската компания Riello. Сред възможностите на горелките Press P/NA е изгарянето на гориво с вискозитет до 80 енглера. Атомизирането на горивото при горелките от серията се реализира посредством използването на пара или сгъстен въздух. Възможността от запушване се минимизира чрез увеличаване диаметъра на клапаните. Стандартно, горелките от серията Press P/NA разполагат с подгряване на клапаните и помпата. Допълнително, горелките са оборудвани с автоматична самопочистваща система на дюзата. След изключването на горелката се реализира самопочистване на цялата линия – от блока до дюзата – с пара или сгъстен въздух. Сред техническите характеристики на съоръжението са ниска енергоемкост, намалено работно налягане на помпата – 8 bar, широк диапазон на модулация. Горелките Press P/NA на Riello се предлагат на българския пазар от фирма Калория, изключителен представител на италианската компания за страната.

инж. Николай Костов, специалист от отдел Технически на КалорияКлючови думи: ИПОTop