ИПО е дългогодишен производител на детайли от черни и цветни метали с широко приложение в индустрията

Фирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 1, 2015

С повече от 20 години опит в производството, металолеенето и металообработването, фирма ИПО ООД е считана за утвърден производител и доставчик на услуги и резервни части за минните компании в България и Европейския съюз. С течение на времето предприятието започва засилено да специализира в производството и доставката на оборудване, което в много случаи изисква нестандартни решения, свързани с решаването на производствените задачи, възникнали пред клиентите.

Основната производствена дейност на предприятието е заложена в създаването на висококачествени малки и средни серии детайли от черни и цветни метали с груба или окончателна механична обработка. Надеждното оборудване намира широко приложение при машини и съоръжения в различни сфери на минната, строителната, пътностроителната, селскостопанската, транспортната индустрия и енергетиката.

Някои от най-широко разпространените детайли, произвеждани от ИПО, са резервни части и екипировка за минно и флотационно оборудване, също така и висококачествени зъби, корони и ножове за пътностроителни, земекопни и кариерни машини; облицовъчни плочи от високо износоустойчви стомани с приложение за мелници във флотационни фабрики и др.

Един от основните приоритети за компанията, благодарение на който продължава да обслужва клиенти в широк диапазон от индустриални сектори, е постоянството. Компанията ежегодно реинвестира в обновяване и модернизиране на техническата база, обучение и квалификация на своите специалисти и в нови бизнес направления.

По този начин се ражда и производството на дизелови мотокари IPO Lifts, които вече трета година се налагат убедително на международния пазар за подемна техника. Успехът се дължи предимно на засиления интерес към линията високопроходими машини 4х4, намиращи широко приложение в развиващите се региони по света.

Успоредно и неразделно от целите за икономическо развитие и растеж, компанията залага като основополагащ принцип своята политика по отношение на опазване на околната среда и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Значителни усилия и ресурс се отделят ежегодно за съблюдаването на най-високите стандарти и изисквания в тези направления.

Така през 2014 г. ИПО ООД стана първото българско производствено предприятие с легализирано комплексно разрешително от РИОСВ. Този превантивен инструмент гарантира недопускане или намаляване на емисиите на вредни и опасни вещества в атмосферата, водите и почвата. По този начин се осигурява и законосъобразното управление на отпадъците от промишлени дейности с цел опазване качеството на околната среда.

Top