Ивас Тех изпълни проект по оперативна програма "Конкурентоспособност"

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2010

През м. декември фирма Ивас Тех въведе в експлоатация технологична линия за изработване на SMT стенсили с прецизно лазерно рязане. Проектът, включващ доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на новото производствено оборудване, бе изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентността на българската икономика" процедура "Технологична модернизация в малки и средни предприятия".
"Производствената линия включва лазерна машина G 6060 за изрязване на SMT стенсили и вертикален обработващ център. Машината използва прецизен лазерен източник с малък диаметър на лъча - 25 микрона. Прецизно Х, У задвижване с линейни двигатели позиционира лазерния лъч. В метален лист–стенсил с висока скорост се оформят прецизни вертикални отвори. Точността и повторяемостта се гарантират от прецизното поддържане на температура и влажност в работното помещение”, поясниха от Ивас Тех.
"Основните параметри на лазерната машина G 6060 са размер на областта на изрязване 600 х 600 мм; размер на металния лист 850 х 620 мм; дебелина на металния лист 0.08 - 0.6 мм; точност на движението 2.0 микрона; софтуер за управление и оптимизиране процеса на изрязване”, допълниха от компанията.
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." е една от седемте оперативни програми, които се финансират от структурните фондове на Европейския съюз. Общият размер на публичните финансови средства по програмата е около 1,1 млрд. евро. Програмата съдържа стратегическите приоритети и насоки за развитието на българската икономика. Насочена е към основните проблеми в икономическото развитие на страната и предвижда мерки и дейности, които да спомогнат за тяхното преодоляване и успешното справяне с предизвикателствата на Общия пазар, както и развитие на силните страни на икономиката ни, чрез които България да се превърне в равноправен член на Европейския съюз. Общата цел на ОП „Конкурентоспособност” е развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. За изпълнението на тази цел се стимулират икономиката на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта, и създаването на благоприятна бизнес среда.
Програмата предоставя възможност на малки и средни предприятия да кандидатстват за финансиране на проекти, свързани с модернизиране на технологичното оборудване и създаване и внедряване на нови продукти; намаляване на енергоемкостта на производството и разнообразяване на използваните енергийни източници; стартиране на собствен бизнес, базиран на иновативен продукт или услуга; съвместни проекти с научни организации за научно-приложни разработки за производствения процес; получаване на професионални консултантски и информационни услуги за бизнеса; разширяване на достъпа до външни пазари и други.Top