Избор на стопяеми предпазители

Електроапаратурa • 08.03.2017

Избор на стопяеми предпазители
Избор на стопяеми предпазители

Стопяемите предпазители, използвани за защита на електрически вериги, са чувствителни към токове на претоварване и късо съединение елементи с еднократно действие. Те играят ролята на слаба връзка във веригата, която изгаря при претоварване или късо съединение и предпазва критичните компоненти на ел. инсталациите.

Простата конструкция на стопяемите предпазители
ги прави високонадеждни, тъй като при тях отсъства риск от несработване поради механична неизправност. На пазара е достъпна широка гама от продукти за битови и индустриални приложения с различна конструкция и бързодействие. Правилният избор на стопяем предпазител за всяко приложение осигурява адекватна защита на електрическата верига и свързаните към нея товари.

Работен ток (Normal operating current)
Номиналният ток на стопяемите предпазители обикновено се занижава с 25% (т. нар. derating), когато се експлоатират при температура на околната среда 25 ºC, за да се предотврати нежелано задействане (изгаряне). Например, предпазител с номинален ток 10 A не е препоръчително да работи на повече от 7,5 A при околна температура 25 ºC.

Напрежение (Application voltage – AC, DC)
При избор на стопяем предпазител е препоръчително номиналното му напрежение да е равно на или по-голямо от напрежението във веригата.

Температура на околната среда (Ambient temperature)
Колкото по-висока е температурата на околната среда, толкова повече се повишава и работната температура на стопяемия предпазител, което скъсява експлоатационния му живот. По-ниските работни температури, от друга страна, го удължават. Работната температура на стопяемите предпазители се повишава и когато стойностите на тока по веригата доближат или надвишат номиналния ток на избрания предпазител. Ето защо е важно при избор на продукт да се вземат предвид експлоатационните условия на приложението.

Ток на претоварване (Overload current)
При различните предпазители зададените показатели за повреда (fault conditions) могат да включват или само ток на претоварване или ток на претоварване в комбинация с максимална продължителност на толеранса към претоварването преди да настъпят щети по веригата и компонентите й. Препоръчително е да се разгледат графиките на промяна на тока с времето при настъпване на претоварване на веригата за отделните модели, за да се избере оптималното решение за конкретното приложение.

Максимален ток на повреда (Maximum fault current)
Максималният ток, при който един стопяем предпазител може да прекъсне веригата, без да бъде повреден или да породи електрическа дъга (Interrupting Rating), е препоръчително да бъде равен или по-голям от максималния ток на повреда на веригата (Maximum Fault Current).

Импулсни токове, токове при включване и преходни пренапрежения (surge currents, inrush currents, start-up currents, circuit transients)
Импулсните електрически явления варират в широки граници в зависимост от приложението. Различните конструкции стопяеми предпазители реагират по различен начин на дадено импулсно явление. Електрическите импулси пораждат термични цикли и механична умора, които обикновено съкращават експлоатационния живот на предпазителя.

Пусковите импулси са нормални за някои приложения и налагат използването на стопяеми предпазители, които са специално проектирани да издържат на такива явления, като същевременно осигуряват стандартна защита от продължителни претоварвания. Пусковите импулси обикновено са дефинирани и е препоръчително да бъдат сравнени с кривите на времево нарастване на тока при претоварване и I2t рейтинга на предпазителя. За защита от прехнодни пренапрежения в ел. инсталациите обикновено се използват автоматични прекъсвачи.

Габарити
Важно условие за избора на подходящ стопяем предпазител е размерите на модела да бъдат съобразени с пространството, в което ще бъде монтиран.

Монтажни особености
Различните видове електрооборудване изискват различни стопяеми предпазители със съответните монтажни характеристики. Препоръчително е преди покупка да се проверят форм факторът на модела, дали се заменя лесно, разполага ли с някаква визуална индикация, дали е екраниран срещу радиочестотни смущения и т. н. Монтажните особености включват тип монтаж – със скоби, на стойка, панелен монтаж и др.

Възможност за тестване в реални условия преди покупка
Преди покупка на голям брой стопяеми предпазители някои доставчици предлагат на клиента да изпробва тестови версии на модела в реални условия на място, за да прецени дали продуктът е подходящ за конкретното приложение. Преди да се оцени пригодността на модела, е препоръчително да се провери дали предпазителят е монтиран правилно. Тестването включва изпробване при нормални условия и при условия на претоварване на веригата, за да се провери дали стопяемият предпазител се задейства адекватно.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top