Изчисляване на енергийните характеристики на вентилационни и охладителни системи

ОВК • 07.11.2016

Изчисляване на енергийните характеристики на вентилационни и охладителни системи
Изчисляване на енергийните характеристики на вентилационни и охладителни системи

Наскоро ревизираният европейски стандарт FprEN 15316-4-5:2016/prБДС EN 15316-4-5:2016 "Енергийна характеристика на сгради. Метод за изчисляване на необходимата енергия за системата и ефективността на системата. Част 4-5: Централно отопление и охлаждане" осигурява методи за изчисляване и стандартни стойности на първични енергийни фактори, емисионни фактори и коефициент за енергията от възобновяеми източници (Renewable Energy Ratio, RER). Тези показатели могат да се използват като външни входящи данни при изчисляване на енергийните характеристики на сградите.

Какъв е обхватът на стандарта?
Първоначално този стандарт е разработен предимно за системите за централно отопление, тъй като в Европа те са много повече на брой от тези за централно охлаждане. На територията на Стария континент обаче функционират и доста охладителни съоръжения от този тип, които след ревизията също попадат в обхвата на FprEN 15316.
В редица случаи е налице сериозен потенциал за повишаване на ефективността на отоплението/охлаждането или за интегриране на енергия от възобновяеми източници, който може да бъде оползотворен само на ниво локална система. Ето защо Европейската комисия поръча разработването на методи, улесняващи оценката на малки системи за централно отопление и охлаждане. Така досегашният стандарт, касаещ само мащабните системи, еволюира в генерален документ, който предлага универсални методи за изчисление на енергийни характеристики, приложими за различни енергоносители.

Какъв универсален подход предлага стандартът?
Системите за централно отопление и охлаждане се разглеждат като черна кутия (взема се предвид поведението на системата без значение на структурата и). Енергийните характеристики се определят като съотношение на средно претеглените стойности на подаваната към системата и произвежданата от системата енергия. Системите, които произвеждат енергия под няколко различни форми, като когенерационните или тригенерационните (за комбинирано производство на електроенергия и топлоенергия за отопление/охлаждане), произвеждат повече от един вид енергиен носител. Различните енергоносители могат да бъдат доставяни до един и същи район или до различни райони, както и към други енергийни системи. Ако се извършва доставка до различни райони или системи, изнесената извън системата енергия (средно претеглена) се счита за бонус. На практика, чрез нея се елиминира нуждата от производство на енергия във външния район/система. За случаите, в които границите на системата са ясно определени и са взети предвид всички енергоносители, които пресичат тези граници, подходът на черната кутия осигурява задоволителни резултати.

Каква е целта на стандартните тегловни коефициенти?
Системите за централно отопление и охлаждане се захранват с енергия от други енергийни системи. Необходимите тегловни коефициенти за тези системи могат да бъдат изчислени посредством вече споменатия подход на черната кутия. Но в много случаи подобно изчисление се оказва невъзможно поради липса на достатъчно данни. За такива случаи стандартът предлага набор от стандартни (приети) стойности, които могат винаги да бъдат използвани вместо резултатите от изчисленията.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top