Изграждане на ПСОВ в басейна на р. Марица

ЕкологияСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 6, 2011

  Проектът за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в басейна на р. Марица, включващ изграждането на пречиствателни станции в градовете Стара Загора, Димитровград и Хасково, стартира още през 1998 г. Той се явява част от изпълнението на Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор. “Това е най-мащабният проект в областта, който освен изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води, включва и подобряване на системите за канализация и водоснабдяване”, коментира Йорданка Стоянова директор на дирекция “Европейски инфраструктурни проекти”, към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), чиято дейност е свързана с подготовката, изпълнението и контрола на инфраструктурни екологични проекти във водния сектор, финансирани от Кохезионния фонд и Програма ИСПА на Европейския съюз. Като основни цели на проекта г-жа Стоянова очерта: подобряване качеството на водата в басейна на р. Марица; намаляване на потенциалния риск от заразяване на подпочвените води и почвите; подобряване опазването на околната среда и на водите в речния басейн; подобряване на защитата на флората и фауната; намаляване на риска за здравето на населението, живеещо в близост до териториите, обслужвани от пречиствателните станции; намаляване на замърсяването в пограничните райони, включително Егейско море.
Общата стойност на проекта е 64 млн. евро, които са осигурени от програма ИСПА, Европейската инвестиционна банка (ЕИК) и Държавния бюджет. “Финансирането на пречиствателните станции в Стара Загора и Димитровград е 75% грант от ИСПА, останалите 25% са задължително национално съфинансиране, което е осигурено чрез държавен инвестиционен заем от ЕИБ в размер на 15% и 10% от бюджета на Република България”, информира г-жа Стоянова. “Пречиствателната станция в Хасково е изцяло финансирана от кредитното споразумение с ЕИБ, при условие тръжните процедури да бъдат същите като тези за пречиствателните станции на Стара Загора и Димитровград, т. е. съобразени с правилата на ЕК и изграждането на ПСОВ-Хасково да е в “пакет” с тях”, допълни тя.
С изграждането на пречиствателните станции в Димитровград, Стара Загора и Хасково се очаква да се осигури качествено пречистване на градските отпадъчни води съгласно Европейската Директива 91/271 ЕЕС, а така също и благодарение на използваната технология на пречистване, нивата на азот и фосфор да бъдат намалени с повече от 80%.

Допълнителни компоненти
В рамките на проект "Марица" са финансирани и няколко допълнителни компонента. “Допълнителните елементи включват изграждането на II фаза от ПСОВ в Стара Загора и Димитровград - пълно биологично пречистване на отпадъчните води, включително отстраняване на азот и фосфор; изграждане на главен колектор I в Стара Загора, с което се осигурява отвеждане на 100% от отпадъчните води от града до ПСОВ; рехабилитация и реконструкция на канализационната и водоснабдителната мрежа на левия бряг на р. Марица в Димитровград; техническа помощ за ВиК дружествата и общините в Стара Загора и Димитровград за подготовка на бъдещи интегрирани водни проекти, които ще се финансират от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС”, информира г-жа Стоянова.
Строителството на главен колектор I в Стара Загора се поема от консорциум Stanilov - Trace. За изпълнител на рехабилитацията и разширението на канализационната мрежа на левия бряг на р. Марица в Димитровград първоначално е избрана немската компания Heitkamp Ingenieur- und Kraftwerksbau. В последствие този договор е прекратен от страна на възложителя - МРРБ и през 2010 е избран нов изпълнител - фирма Станилов. Инженерингът на компонента - Рехабилитация на водоснабдителната мрежа по левия бряг на река Марица в Димитровград ” е поверен на консорциум Екострой - Димитровград, а консултантската дейност за строителния надзор - на сдружение ПК-2000 - АКВА.
Подготовка на интегрираните водни проекти в Стара Загора и Димитровград е с техническата помощ на Sogreah Consultants. Строителният надзор е възложен на Dr. Dahlem Consulting Engineers, DIWI Consult и Data House.

95% усвояване на европейските средства
Към момента и трите проекта са завършени и пречиствателните станции са въведени в експлоатация. “Изпълнението на проекта за изграждане на ПСОВ в басейна на р. Марица е завършен напълно в рамките на валидността на Финансовия меморандум, с изключение на компонента рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа на левия бряг на р. Марица в Димитровград. Към края на 2010 г. средното усвояване на договорените средства по проекта е 95%”, коментира Йорданка Стоянова и допълни: “Към 31 юли т. г. договорените и усвоените средства по компонентите за Стара Загора и Димитровград са съответно: от договорените 42,9 млн. евро, усвоените са над 41 млн. евро, което е около 96%. За пречиствателната станция в Хасково, договорените средства са около 18 млн. евро, от които са усвоени малко над 17 млн. евро, което е равносилно на 95,5%”.

ПСОВ Димитровград
Изграждането на ПСОВ Димитровград стартира на 5 януари 2005 г. и приключва на 13 декември 2010 г. Общият размер на инвестицията е малко над 8 млн. евро. Възложител на проекта е МРРБ. За изпълнител е избран Консорциум -  JV Hetkamp - MASS, проектант е WE - Consult, а консултант е JV Dahlem - DIWI - Data House. Бенифициенти са община Димитровград и ВиК Димитровград.
“Пречиствателната станция в Димитровград е проектирана на база прогнозираните данни за 2020 г., когато се очаква да пречиства отпадъчни води на 70 350 еквивалент жители. Към момента станцията работи на около половината от предвидения капацитет за 2020 г. Скоро се очаква към нея да бъдат присъединени и кварталите, разположени по левия бряг на р. Марица. Тогава станцията ще обслужва общо около 40 000 еквивалент жители”, коментират от ПСОВ Димитровград.
Фази на проекта
Процесът по изграждане на пречиствателната станция преминава през две фази. “Първата фаза е линията на водата реализирана в периода 5 януари 2005 г. - май 2008 г. През тази фаза са изградени всички административни сгради, както и сгради и съоръжения по линията на водата, която включва: дъждопреливник и решетки при преливник, сграда решетки, мазнино- и песъкозадържател, входо-изходно измервателни устройства, входна помпена станция, разпределителна камера 1, биобасейн и селекторен резервоар, разпределителна камера при вторични утаители, вторични утаители, контактен резервоар, хлораторна сграда, сграда въздуходувки”, информират от ПСОВ Димитровград и допълват: “По време на втората фаза - линия на утайката, реализирана в периода май 2008 г. - декември 2010 г., са изградени всички сгради и съоръжения по линията на утайката, включващи помпена станция за рециркулираща и излишна активна утайка, дебитомер за рециркулираща активна утайка, сграда за уплътняване и обезводняване на утайки, газхолдер, метан танк, газов факел, резервоар за утаечни води, инсталация за контрол на миризмите, инсталация за железен хлорид, резервоар за техническа и противопожарна вода, трансформатор, котелно, дъждозадържителен резервоар и помпена станция към него, помпена станция за площадкови и канални води, инфраструктурата и озеленяване”.

Пречистването на водата преминава през четири етапа
В пречиствателната станция в Димитровград пречистването на отпадъчните води преминава през четири етапа. “Първият етап се явява дъждоприливник, чрез който при количества на отпадъчна вода над нормално допустимите за пречиствателната станция, например в период на валежи, снеготопене и т. н., водата се отклонява към резервоарите на дъждозадържателя, от където при понижаване на входния дебит се връща на входа на станцията”, коментират от ПСОВ Димитровград. Вторият етап е механично пречистване на отпадъчните води. “Механичното пречистване включва преминаването на отпадъчните води през груби и фини решетки и мазнино- и песъкозадържатели. На този етап грубите неразтворени и тежките утаими минерални вещества, както и плаващите вещества се отделят от отпадъчната вода”, поясняват от ПСОВ Димитровград. Следващият етап е биологично пречистване на отпадъчните води. “Процесите протичат в биобасейн, в който с помощта на бактерии се разграждат органичните вещества. Необходимият за протичането на процеса кислород се подава в басейна чрез аерационни устройства. Същевременно протича процес на нитрификация”, информират от станцията и допълват: “В биобасейна има анаеробна зона, в която протича денитрификация. В нея се добавя ферихлорид за симулантно отстраняване на фосфора. При този метод е необходима рециркулация, за да могат да се върнат отделените във вторичния утаител бактерии обратно в биобасейна и да извършат там процеса на пречистване”. По време на четвъртия етап водата от биобасейна постъпва във вторичните радиални утаители, където активната утайка се отлага, а чистата вода прелива. Има възможност пречистената вода при евентуална нужда да бъде обеззаразена. “Едната част от утайката се връща на входа на биобасейна, а другата част е излишна активна утайка, която отива за преработка. Тя се стабилизира анаеробно в метан танк и обезводнява, като в резултат на това се получава биогаз, който може да се използва за когенерационни системи”, допълват от ПСОВ Димитровград.
Доставчици на технологичното оборудване за пречиствателната станция са водещи фирми в тази област, сред които Seepex, MASS, Siemens, General Electric, PKR, Flygt, Hidrostar, Weco, Sterling и много други.

ПСОВ Стара Загора
Изграждането на ПСОВ Стара Загора, стартира на 5 януари 2005 г. и завършва на 21 декември 2010 г. Съоръжението и довеждащият колектор към него са изградени с инвестиция в размер на около 14,3 млн. евро. Още със старта на тръжната процедура през 2004 г. за избор на изпълнител на пречиствателната станция е подписано тристранно споразумение между МРРБ като възложител на проекта, ВиК Стара Загора и община Стара Загора - като крайни бенефициенти. За изпълнител е избран Консорциум - JV Hetkamp - MASS, проектант е WE - Consult, а консултант е JV Dahlem - DIWI - Data House
Пречиствателната станция в Стара Загора е проектирана на база прогнозираните данни за 2020 г., когато се очаква да пречиства отпадъчни води на 219 300 еквивалент жители.

Очакван ефект
Съгласно подписания през 2004 г. договор за строителство, проектирането на пречиствателната станция е трябвало да приключи за срок от половин година, а строителството за още две години. “В началото проектът е бил само за механично и биологично пречистване на водата. В последствие към него са поставени нови изисквания за отстраняване на фосфора и азота от пречистените води”, информира инж. Андон Тонев, експерт международни програми и проекти, във ВиК Стара Загора. “Това изменение се налага поради приемането на Наредба № 6 на МОСВ за определяне на чувствителните зони в България. Целият басейн на р. Марица попада в чувствителна зона, което налага пречистването на азота и фосфора”, допълва инж. Тонев. В тази връзка в пречиствателната станция е предвидено азотът да се отстранява биологично, а фосфорът частично химично с подаване на флокуланти и частично биологично.
Към момента, участъкът на р. Бедечка след гр. Стара Загора е силно замърсен. Очакванията са до една година, след старта на новата пречиствателна станция, ситуацията да бъде коренно променен и водите на реката да се избистрят и в тях да се възстанови нормалната флора и фауна и реката да може да се използва за напояване, риборазвъждане и други полезни дейности.

Възможност за производство на електроенергия
“Уникалното в старозагорското съоръжение е включването на когенератор, чрез който отделеният в процеса на пречистване на отпадъчните води метан се използва за производство на електроенергия”, коментира Андон Тонев. “Произведената от когенератора електроенергия позволява да се намали себестойността на процеса на пречистване на водите, тъй като консумацията на електроенергия представлява около 60% от общите разходи. Чрез когенератора тези разходи се редуцират с около 30%, което ще намали общия разход на пречиствателната станция с около 15%”, заявяват от ПСОВ Стара Загора.
Други основни съоръжения в пречиствателната станция се явяват: дъждопреливник и решетки при преливник, сграда решетки, мазнино- и пясъкозадържител, входно-изходно измерителни устройства, входна помпена станция, разпределителна камера 1, биобасейн и селекторен резервоар, разпределителна камера при вторични утаители, вторични утаители, контактен резервоар, хлораторна сграда, сграда въздуходувки, помпена станция за рециркулираща и излишна активна утайка, дебитомер за рециркулираща активна утайка, сграда за уплътняване и обезводняване на утайки, газхолдер, метан танк, газов факел, резервоар за утаечни води, инсталация за контрол на миризмите, инсталация за железен хлорид, резервоар за техническа и противопожарна вода, трансформатор, сграда за управление и контрол, котелно, дъждозадържителен резервоар и помепна станция към него, помпена станция за площадкови и канални води.
Доставчик на основното оборудване е турската фирма МАSS. Сред доставчиците са и други утвърдени производители като Flygt, Aerzen, Jesco. Доставчик на когенератора е фирма MAN.

ПСОВ Хасково
Проектирането на ПСОВ Хасково стартира в началото на 2005 г., а изграждането на станцията започва през април 2006 г. През м. май 2010-та започва строителството на две допълнителни канализационни включвания, с цел довеждане на по-голямо количество отпадъчна вода до пречиствателната станция. Окончателно, строителните работи приключват през април т. г. Пречиствателната станция за отпадъчни води в гр. Хасково е проектирана и изградена на база прогнозираните данни за 2020 г., когато се очаква да пречиства отпадъчни води на 98 667 еквивалент жители.
“Договорът за проектиране и строителство на станцията е подписан през юли 2004 г. и е на стойност над 16 млн. евро без ДДС. Възложител е МРРБ - Изпълнителна агенция ИСПА. Изпълнител на договора за строителство е консорциум JV Biwater - Строително предприемачески холдинг. Консултант е Mot MacDonald, а подизпълнител е Трансконсулт - БГ. Бенефициенти са община Хасково и ВиК Хасково”, информират от МРРБ.

Станцията се финансира изцяло от Договора за финансиране с ЕИБ
Тръжните процедури за строителство и строителен надзор са съобразени с правилата на ЕК и изискването изграждането на ПСОВ - Хасково да е в “пакет” с изграждането на ПСОВ в Стара Загора и Димитровград. От своя страна, в края на 2010 г. ЕИБ се съгласява спестените средства от държавния инвестиционен заем да бъдат използвани за финансиране на допълнителен приоритетен компонент за Хасково. “Допълнителният компонент, който се финансира в рамките на проект "Марица", e реконструкция и модернизация на водоснабдителна система “Ябълково” за град Хасково”, допълват от МРРБ. “Съгласно общата цел на проекта за намаляване на замърсяването в басейна на р. Марица и нейните притоци, проектът за изграждане на ПСОВ Хасково допринася за реализирането на няколко ключови цели, сред които подобряване на хигиенните характеристики на р. Хасковска, чрез премахване на зауствания на непречистени отпадъчни води; подобряване на хигиенните характеристики и намаляване на потенциалния риск от заразяване на населението на гр. Хасково; подобряване на качеството на водата в басейна на р. Марица; намаляване на потенциалния риск от заразяване на подпочвените води и почвите; подобряване на опазването на околната среда и водите в речния басейн; подобряване защитата на крайната флора и фауна”, поясняват от министерството.
До момента гр. Хасково е зауствал непречистени отпадъчни води в р. Хасковска - приток на р. Марица. “Понастоящем процентът на замърсяване е особено висок, тъй като отпадъчните води се разреждат много слабо, поради малки водни количества в реката. Ето защо проектът има за цел разрешаване на най-спешните проблеми, свързани с пречистването на отпадъчните води чрез изграждане на нова пречиствателна станция (ПСОВ) - Хасково, както и на необходимата за функционирането й прилежаща инфраструктура”, коментират от МРРБ.

Сгради и съоръжения
Основните сгради, съоръжения и инфраструктура, проектирани и изградени за ПСОВ Хасково, включват: сграда решетки с входна помпена станция, маслоуловител и шахта за масла, обезмирисителна инсталация, моторни контролни центрове, задържателни резервоари, песъкозадържатели и сграда за обезводняване на пясъка, биобасейн и разпределителна камера към него, вторични радиални утаители и разпределително устройство към тях, помпена станция, утайкозадържатели, сграда с обезводнителна инсталация, депо за некачествен КЕК, контактен резервоар, хлораторно стопанство и помпена хидрофорна уредба, измерителни устройства, зауствяне, ревизионни шахти, помпена станция за филтрат и битови води, сграда въздуходувки, административна сграда, помпена станция за дренажни води, отводнителна шахта. За площадката на пречиствателната станция е предвидена и мълниезащитна инсталация, автоматика и SCADA система, пожароизвестителна и сигнално-охранителна система, както и видеонаблюдение.
Сред основните доставчици на оборудването са Flygt, Teknium, Cosme, Sismat, Kubicek, Евротех, Аерационни системи и Robuschi.

Top