JV Pro Consulting: Успешната кандидатура за еврофинансиране включва добра обосновка и ясно структурирана информация за проекта

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2015

JV Pro Consulting е специализирана компания в областта на консултантските услуги за проекти, финансирани от европейските програми. Извършваме безплатна предварителна оценка на потенциала на фирмата кандидат за получаване на безвъзмездно финансиране.

Оценката обхваща прогноза за броя на точките, които може да получи проектът съобразно публикуваните критерии за оценка по съответната схема. Услугите на JV Pro Consulting включват и подготовка и окомплектоване на всички проектни документи.
Екипът ни може да анализира и покаже възможностите за финансиране на дадена организация.

Имаме опит и познания за различни финансиращи програми и можем да разработим проектни предложения, да изготвим анализ и да оценим капацитета на конкретния кандидат за безвъзмездна помощ. Осигуряваме подкрепа за реализацията на проекти, за финансиране от структурните еврофондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Предлагаме гъвкави схеми за консултации и обучения, които гарантират висока конкурентоспособност на проектните предложения; пълно съответствие на проектната документация с изискванията на програмата; реални ползи от осъществяването на проекта.

JV Pro Consulting насочва фирмите с ясно изразени бизнес идеи към подходяща схема за безвъзмездно финансиране, по която да бъдат отпуснати средства за тяхната реализация. Съдействаме на компаниите да формулират идеите си така, че да са подходящи за финансиране със средства от европейските фондове.

Консултациите обикновено започват с определяне на подходящите за конкретната компания финансиращи програми и запознаване на накратко с условията за кандидатстване с проектно предложение по избраната програма/схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Разясняваме на фирмите всички особености по разработването на проектното предложение и съвместно правим преценка какви ще бъдат инвестициите и услугите, обект на финансиране. Подробно описваме стъпките, които трябва да предприеме фирмата, за да кандидатства и оказваме съдействие за осигуряване на допълнително съфинансиране от банка или друга финансова институция. Предлагаме и съдействие при избор на партньори за реализацията на проекта.

Подготовката на проекти започва с определяне на отговорните лица. Следва разпределяне на задачите и отговорностите между JV Pro Consulting и определения служител от организацията.

Ред е на събирането на подробна информация за организацията чрез попълване на изготвен от нас въпросник. Накрая уточняваме основните параметри на проекта – дейности и финансови ресурси. Във фазата на изпълнение или разработване на проектното предложение разработваме апликационна форма, бюджет и всички останали документи в съответствие с посочените в насоките за кандидатстване изисквания.

Предоставяме изработените документи за одобрение от кандидатстващата организация. Процедурата приключва с окомплектоване и подаване на проектното предложение. JV Pro Consulting оказва съдействие и при изискване на допълнителна информация или документация от договарящия орган по време на етапа на оценка на проектни предложения.

Успешното кандидатстване се състои в добрата обосновка и ясно структурираната информация за проекта. Най-трудната стъпка в процеса от кандидатстването, одобрението, изпълнението и отчетността на подаденото проектно предложение реално е изпълнението на проекта.

Радослава Доцова, консултант европейски проекти, JV Pro ConsultingКлючови думи: JV Pro Consulting, консултантски услуги, европейски проекти, европейско финансиране, проектни предложенияTop