Калибриране на разходомери

Начало > Измервателна техника > Сп. Инженеринг ревю - брой 6/2016 > 27.09.2016

Калибриране на разходомери | Инженеринг ревю, снимка 1
Калибриране на разходомери

Bсички измервателни уреди, които показват мерни единици, е необходимо да бъдат правилно настроени, за да бъдат прецизни отчетените данни. В случаите на различните видове разходомери това е процесът по калибриране. Той може да включва смяна на части, настройване на калибровъчния фактор, модифициране на софтуера или предприемане на друго действие за поправяне или “верифициране” работата на разходомера.

Според някои експерти калибрирането на инструмент или измервателен уред е процес или процедура по настройването му така, че данните му да са сходни с посочените в референтен стандарт.

Това определение пресъздава концепцията за калибриране по начина, по който тя се възприема от повечето специалисти в индустрията. Следователно според това определение измервателният уред първо трябва да бъде тестван, а след това настроен, за да указва прецизни данни.

Калибриране и прекалибриране на разходомери
След като разходомерите се конструират, както е добре известно, те трябва да бъдат калибрирани, за да се внедрят. Повечето производители на разходомери разполагат със собствено оборудване за първоначалното им калибриране.

Изключение са разходомерите, които трябва да бъдат тествани при специални условия – пресъздаването на специалните условия би било трудно за някои производители.

Така например, ултразвуковите разходомери за газова среда с големи размери, предназначени за транспортиране на газ, е необходимо да бъдат тествани в условия на високо налягане с природен газ с висок дебит. Изграждането на съоръжения за извършване на този тип калибриране е скъпо струващо, поради което производителите на разходомери изпращат изработките си на независими лаборатории за тестване.

Вследствие на продължителната употреба на разходомерите в индустрията, те подлежат на прекалибриране след определен период на експлоатация. Методите за това са множество. На пазара са налични софтуерни програми, чрез които може да се определи дали разходомерите се нуждаят от прекалибриране.

Други разходомери са оборудвани с диагностични инструменти, чрез които може да се разкрият причините данните от разходомерите да са неточни.

Методи за калибриране на разходомери
Разходомерите за измерване разхода на течности и газ се тестват и калибрират по различни методи. Тук ще се спрем преди всичко на калибрирането на разходомери, които измерват разхода на течности.

Основните методи за калибриране и прекалибриране на разходомери са няколко: калибриране чрез еталонен прибор, чрез работна течност вода и по гравиметричен метод.

Калибриране чрез еталонен прибор
Еталонният прибор е калибриран разходомер, който се използва като образец. Той се свързва към разходомера, който ще се тества, и се сравняват резултатите при различен дебит.

Еталонният прибор трябва да е съвместим с течността, с която работи разходомерът. Следователно магнитен разходомер няма да послужи ефективно като еталонен прибор за въглеводородни течности, но може да е съвместим с вода и промишлени течности.

За да служи еталонният прибор като образец за калибриране, е необходимо той да съответства с национален или международен стандарт. С други думи, би трябвало да е възможно измерванията му да бъдат проследени до първоначалния стандарт. Например, еталонният прибор може да се калибрира чрез разходомер, който е калибриран в национална лаборатория.

Според експертите проследимостта е присъща на резултати от измервания, които могат да бъдат свързвани с референтни стойности чрез документирана и ненарушена поредица от калибрирания, всяко от което намалява прецизността на измерванията.

Калибриране чрез работна течност вода
Калибрирането на измервателни уреди за дебит се осъществява главно чрез работна течност вода. Буталният инструмент за тестване с работна течност вода се състои от кръгъл цилиндър с известен вътрешен диаметър.

В цилиндъра е разположено уплътнено бутало. Буталото се избутва до ясни и точно определени дължини, за да предизвика движение на водата. Обемът на течността се определя, като се умножи разрезът на буталото по дължината, която то е изминало. Дебитът се определя чрез разделяне на обема на времето, за което буталото е преминало определеното разстояние.

Гравиметрично калибриране
Друг високонадежден метод на калибриране на разходомерите за течности е измерване теглото на течността, която преминава през разходомера по време на изпитване в определен период от време, например 1 минута. За да се отчете прецизно теглото, обикновено се използва калибрирана везна. Всъщност за прилагането на този модел е необходима и креативност. Тъй като става въпрос за измерване на време, тръбите трябва да бъдат напълнени с течност преди старта на теста.

Когато тестът стартира, течността трябва вече да се оттича в контейнер. За да започне тестът, е нужно едновременно да се освободи течността, за да слезе в контейнера, в който ще бъде измерено теглото й, и да се започне отчитането на времето. След като желаното време е достигнато, течността трябва да бъде пренасочена от контейнера за измерване на теглото към камерата за оттичане и едновременно с това да се спре измерването на времето.

Дебитът може да се определи чрез превръщане на измерения обем в желаните мерни единици и след това чрез разделянето му на времето. Следва сравняване на дебита с дебита, записан от разходомера. Информацията по-горе се отнася за ръчния процес, но съществуват и автоматизирани версии, които без съмнение са по-надеждни.

Възможности за прекалибриране на разходомери
Крайните потребители, които желаят да прекалибрират разходомерите си, разполагат с няколко възможности – независима лаборатория за калибриране, калибриране от производителя на разходомера или мобилна услуга, която извършва калибриране на място.

Калибриране от производителя
Повечето производители на разходомери поддържат свои собствени съоръжения за калибриране на уредите преди разпращането им към клиентите. Голяма част от тях предлагат също услуги за прекалибриране на своите клиенти.

Крайните потребители, които желаят да прекалибрират разходомера си, може да предпочетат това да бъде извършено от компанията, от която той е закупен. Това зависи от местоположението на компанията, времето за изпълнение и дали независимите лаборатории не са разположени по-близо. Типът на разходомера също е фактор, наред с цената за калибрирането му.

Мобилни услуги за прекалибриране на разходомери
Някои компании предлагат услуги за мобилно калибриране, които улесняват прекалибрирането на разходомерите на място. Основното предимство на мобилното прекалибриране е, че чрез него може точно да се пресъздадат реалните работни условия на разходомера по време на калибрирането.

Тези услуги са особено подходящи за прекалибриране на малки разходомери за течности, включително нефтени. Мобилното прекалибриране не е подходящо за големи електромагнитни разходомери, нито за ултразвукови и турбинни разходомери.

Бъдещи тенденции в прекалибрирането на разходомери
С разрастването на световния пазар за разходомери необходимостта от и търсенето на услуги за прекалибриране също се очаква да се увеличат. При всяка продажба на разходомер е възможно през следващите от три до седем години да се наложи неговото прекалибриране. Наред с това, базата с вече монтирани разходомери в полеви условия също се нуждае от периодично прекалибриране.


Вижте още от Измервателна техника


Ключови думи: разходомери, калибриране, прекалибриране, еталонен прибор, гравиметрично калибриранеTop