Калин Маринов, заместник-главен директор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", пред сп. Инженеринг ревю

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 9/2015 > 04.01.2016

Калин Маринов, заместник-главен директор на Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, пред сп. Инженеринг ревю | Инженеринг ревю, снимка 1
Калин Маринов, заместник-главен директор на Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, пред сп. Инженеринг ревю

 

Вече са одобрени първите 202 проекта за подобряване на производствения капацитет в МСП по ОПИК 2014-2020

 

Уважаеми г-н Маринов, каква е равносметката за българските предприятия по отношение на изминалия програмен период 2007-2013 г.?
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (ОПРКБИ) 2007-2013 г. е в ключов етап от своето изпълнение – етап на приключване. До края на 2015 година следва бенефициентите да направят всички плащания и да приключат изпълнението на проектите си. Общият брой на бенефициентите по грантовите схеми на ОПРКБИ е 2084 със сключени 2591 договора, като те попадат в няколко категории – съществуващи МСП и големи предприятия, стартиращи предприятия, клъстери, университети и др. В зависимост от фокуса на процедурите, те са получили целева безвъзмездна помощ, за да осъществят проекти в някоя от следните категории: 1) подобряване на производствения капацитет, включително мерки за увеличаване на износа и насърчаване на заетостта; 2) разработване и внедряване на иновации; 3) повишаване на енергийната ефективност в производството; 4) насърчаване на сътрудничеството между научните организации и бизнеса чрез съвместни инициативи.

В резултат на направените инвестиции по ОПРКБИ, в подкрепените предприятия са въведени сертификати за управление на качеството, което подобри процесите на производство и управление в съответствие с международно признатите стандарти. Едновременно с това се постигна и намаляване на средната възраст на технологичното оборудване и се повиши неговата енергийна ефективност.

Към началото на декември 2015 година разплатените средства по програмата вече надхвърлят 93% от общия й бюджет. През първите четири месеца на 2016 г. предстоят и още редица финални плащания към бенефициенти. Към равносметката по ОПРКБИ задължително трябва да се добавят и над 7400 предприятия, които се възползваха от финансовите инструменти по инициативата Jeremie.

Кои са най-съществените ползи от реализираните проекти за индустрията и икономиката като цяло?
Насърчаването на инвестициите в България е основната предпоставка за развитието на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазари. Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 и Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” за програмен период 2014-2020 (ОПИК) са елементи на Кохезионната политика, които допринасят и ще допринасят за постигане на балансираност и преодоляване на различията в социално-икономическото развитие, както между отделните райони на страната ни, така и по отношение на България спрямо останалите страни членки на ЕС. Средствата по двете програми представляват един от основните публични източници за инвестиции за българските предприятия. В допълнение, трябва да се отчете, че грантовите схеми и финансовите инструменти са програмирани така, че да активират и определен процент частен капитал в допълнение към европейските средства.

Как се развива ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 дотук? Кои са основните бенефициенти по програмата и от какви възможности могат да се възползват?
Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. бе одобрена от Европейската комисия през март 2015 г., като реално стартира през месец май т. г. с обявяването на първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в подкрепа на българските предприятия, ориентирани към подобряване на производствените процеси, разнообразяване на продуктовия асортимент и внедряване на нови технологии. Това е процедурата “Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)” с три крайни срока. По първия краен срок вече са одобрени първите 202 проекта, с които ще бъдат сключени договори до края на 2015 г. По тази процедура, както и по цялата Приоритетна ос 2, е налице фокусиране на подкрепата във високо, средно и нискотехнологичните сектори и интензивни на знание услуги, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП.

До дни предстои да бъде обявена и втора процедура по ОПИК - “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. Тук фокусът ще падне върху подкрепата на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на подкрепените проекти ще води до пазарна реализация на продуктите, стоките или услугите в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС (мехатроника и чисти технологии; ИКТ и информатика; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните индустрии). По процедурата е предвидена приоритизация по отношение на няколко основни елемента, като наличие на регионална специализация съгласно одобрената ИСИС, проекти, които се изпълняват на територията на Северозападния район, надграждане на резултатите по рамковите програми на ЕС, както и подкрепа за еко-иновации. Общият бюджет на процедурата е 50 млн. евро, като допустими кандидати по нея ще бъдат микро, малки, средни и големи предприятия.

Как ще бъдат стимулирани иновациите в стартиращи предприятия през новия програмен период?
В момента за обществено обсъждане на интернет страницата на програмата са публикувани насоки за кандидатстване и пакета документи по процедурата “Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия” с бюджет 10 млн. лв, която ще бъде отворена за набиране на проектни предложения през януари 2016 г. За разлика от предишната процедура за иновации, по тази допустими ще бъдат само стартиращи предприятия за изпълнението на проекти, водещи до разработване на продуктова или процесна иновация в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС. Стартиращи са предприятията, които имат по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения.

Какви мерки, свързани с енергийната ефективност в индустрията, ще се насърчават?
Третата процедура, която ще стартира съвсем скоро е “Енергийна ефективност в МСП” Предвиденият бюджет е 90 млн. евро. Чрез подкрепените проекти ще се цели подобряване на енергийната ефективност на предприятията и използване на енергия от ВЕИ. Ще се подкрепят дейности, свързани с придобиване на ДМА и ДНА (дългосрочни материални и нематериални активи), които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията; извършване на строително-монтажни работи, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд, свързан непосредствено с производствения процес; придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Краят на годината и първите шест месеца на 2016 г. е изключително интензивен период за екипа на оперативната програма, тъй като на дневен ред е приключването на стария програмен период и в същото време подготовката на процедурите от новата оперативна програма.

Очаквайте продължение на разговора с Калин Маринов в следващия брой на изданието, в който той ще разкаже за възможностите в рамките на новия програмен период на ОПИК 2014-2020. В случай че имате конкретни въпроси към него, може да ги отправите на имейл editors@tllmedia.bg.Ключови думи: ОПИК, производствен капацитет, грантови схеми, ОПРКБИ, технологично оборудване, МСПНовият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top