Канализацията на к.к. Св. Св. Константин и Елена

Начало > Екология > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2008

Съвременно автоматизирано техническо решение отвежда отпадните води в ПСОВ Варна


а чистотата на Черно море у нас се говори често. А най-често поводите за това са мрачни - главоломно намаляване на животински или растителни видове, поредният разлив на отровни вещества, отсъствие на пречиствателни съоръжения в и без това презастроените населени места и курорти и т.н., и т.н. И как иначе, когато директното заустване на непречистени отпадни води в морето вече има здрави традиции и десетилетна история у нас. На този фон, през 2006 г. стартира мащабен проект за канализация на курортите “Св.Св. Константин и Елена”, “Слънчев ден”, “Евксиноград” и вилни зони “Манастирски рид” и “Траката”. Той залага на нетрадиционното решение отпадните води да се отвеждат не към морето, а към канализационната мрежа на град Варна. Проектанти на предизвикателното техническо решение са специалисти от ВиК Варна.

Проектът ще се изпълни на два етапа
Във връзка с подготовката и изпълнението на проекта, редакцията се обърна за допълнителна информация към ВиК Варна - в качеството на проектант, и “Св.Св. Константин и Елена холдинг” АД. От получената информация става ясно, че общата стойност на проекта за канализация на к.к. “Св. Св. Константин и Елена” възлиза на 15 милиона лева. Проектирането и проучването на проекта в размер на 300 000 лева е финансирано от едноименното дружество. Изпълнението е планирано на два етапа, като първата копка по изпълнението му е направена през април 2007 г.
“Св. Св. Константин и Елена” е първият български морски курорт, който успя да защити и подсигури финансиране на подобен проект за изграждане на канализация. След депозирането и одобрението му в МОСВ (по програма ПУДООС*) през 2007 г., със съдействието на кмета на Община Варна - Кирил Йорданов, бяха отпуснати 1 млн. лева за първия етап от строителството. Допълнителни 1,5 млн. лева бяха осигурени от държавния бюджет по линия на средствата за развитие на Североизточния планов район през миналата година. Това бе осъществено, благодарение на съдействието на Областна администрация Варна и лично на областния управител - Петър Кандиларов”, коментират от “Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД. Към края на 2007 г. от проектното финансиране са усвоени и актувани средства в размер на 2 315 000 лева. За 2008 г. са осигурени 4.5 млн. лева, като близо 4 млн. лева от тях вече са усвоени със старта на новия строителен сезон.

Общата денивелация е над 100 метра
Изграденият битов канализационен колектор от кв. Виница и ПСОВ Варна имат капацитета да поемат битовите отпадни води от курортите “Св.Св. Константин и Елена”, “Слънчев ден”, “Евксиноград”, както и вилни зони “Траката” и “Манастирски рид”, категорични са проектантите.
Отпадните води ще се отвеждат с припомпване с четири броя канално-помпени станции (КПС) - I подем, до черпателния резервоар на КПС - II подем и оттам в битовия колектор Виница (фиг. 1). Канализационните помпени станции I подем са разположени на кота 3 - 5 м над морското равнище, КПС II подем - на кота ЗЗ м, а изливната шахта на колектор Виница - на 108 м.
“Поради невъзможност да се осигури площадка за КПС - III подем, помпите при КПС - II подем са оразмерени за дебит Q = 320 л/сек и височина Н = 90 м, което е прецедент за канализационни помпи. Недостатъчната площ на площадките

не позволява монтаж на по-голям брой помпи
с цел намаляване на водното количество”, коментира техническите предизвикателства пред проекта Валентин Вълканов, управител на ВиК Варна. “Електрозахранването на канално-помпените станции се осигурява от централната електроразпределителна мрежа чрез трафопостове. Независимостта на ел. захранването от мрежата се гарантира посредством стационарни дизелагрегати по места”, допълва г-н Вълканов.
В отговор на въпроса защо е взето решение отпадните води от посочените населени места да не се отвеждат навътре в морето, каквато е обичайната практика, от ВиК Варна отговарят: “Заустването на отпадъчните води в морето изисква проектиране и изпълнение на нови пречиствателни съоръжения, тъй като съществуващите са вече амортизирани. Това е свързано с огромни капиталовложения и терени за площадките, по-големи от тези, които се изискват за канално-помпена станция. Проблем би била и невъзможността пречиствателните съоръжения да се автоматизират напълно”.

Пълна автоматизация на системата
От съществуваща канална помпена станция на к.к. “Евксиноград”, с подмяна на тласкателя и изграждане на гравитачна канализация, битовите води ще се припомпват в КПС 1 (б.ред. намира се в близост до буна 109). “В КПС 1 ще постъпват и битовите води от западната част на “Св.Св. Константин и Елена”. В к.к. “Слънчев ден” е предвидено изграждането на нова КПС, от която битовите води ще се припомпват в КПС 2 (б.ред. намира се до почивната станция на Министерски съвет) съвместно с битовите води от “Св.Св. Константин и Елена”- изток. Отпадните води, събрани в КПС 1 и КПС 2, ще се отвеждат към КПС II подем, където ще постъпват водите и от вилни зони “Траката”- изток и “Манастирски рид”. А на един следващия етап на проектиране и от “Траката”-запад със съответната КПС”, обясняват от ВиК Варна.
“Проектирани са тласкатели с работна дължина L = 5630 м, гравитачни канализации с дължина L = 2600 m, водопроводи с L =1100м, както и четири броя канално-помпени станции. Всяка от площадките на КПС разполага с машинна зала, черпателен резервоар, помещение за ел. табла, трафопост и дизелагрегат. Съществуващите пречиствателни съоръжения на к.к. “Евксиноград” при буна 109 и к.к. “Слънчев ден” остават за аварийно заустване”, допълват проектантите.
Избраното решение на канализационна система позволява цялостна автоматизация. Събраните данни се предават в диспечерския пункт на ВиК в к.к. “Св.Св. Константин и Елена”. Възможността да се следи процесът в реално време, да се наблюдават тенденции и историята на процеса разкрива сериозни възможности за

оптимизация - и техническа, и икономическа
Вероятността от аварийно заустване е сведена до минимум”, категоричен е Валентин Вълканов.
"За момента е започнат строежът на КПС втори подем, който се намира до Ботаническата градина", заявиха от "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД. "Завършена е строително-архитектурната част и тласкателят за включване на канално-помпената станция в колектора на кв. Виница. Също така, са положени 1600 м тръбопровод до главния колектор в отсечката к.к. "Св. Св. Константин и Елена" и кв. Виница. Започнат е строежът на КПС 1 (до хотел Делфин в курорта) с изграждане на шлицовата стена. Завършена е реконструкцията на съществуващата канализация в сектора на КПС 1. Положен е 75% от главния тръбопровод между КПС 1 и КПС 2, който ще бъде изграден до хотел Азалия. В момента се изгражда подпорната стена на КПС 1, изпълняват се строително-монтажните и експлоатационните части на обекта. До края на май 2009 г. канално-помпена станция 1 следва да бъде въведена в експлоатация”, съобщиха от дружеството.
“Работи се по доизграждането на тласкателя между КПС втори подем и главния колектор Виница/Варна. Предстои да се изгради и канализационната мрежа, както и тласкателят между КПС 2 и КПС втори подем. Също така, предстои изграждането и на довеждащата канализация към него, както и реконструкцията на съществуващия водопровод с диаметър 400 mm и дължина 800 метра. Основната част от оборудването вече е доставено”, допълват от “Св. Св. Константин и Елена холдинг” АД. Според направените предварителни планове и разчети и ако се осигурява навременно финансиране, изпълнението му следва
да приключи след летния сезон на 2009 г.
прогнозират от “Св. Св. Константин и Елена холдинг” АД.
През втория етап от изпълнението на проекта ще се изгради канално-помпена станция 2, която ще бъде в непосредствена близост до хотел Азалия. Предстоят изборът и доставката на необходимото техническо оборудване.
Завършването на целия проект и въвеждането в експлоатация на всеки отделен сектор е в пряка зависимост от навременното осигуряване на средства по съответните инвестиционни направления и програми.

* ПУДООС е юридическо лице, създадено със Закона за опазване на околната среда (чл. 60 ал. 1/ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г.). ПУДООС е държавно предприятие по смисъла на чл. 62 ал.3 от ТЗ и не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба. ПУДООС е пълен правоприемник на правата и задълженията на Националния фонд за опазване на околната среда.


Вижте още от ЕкологияTop